Page 1 of 1

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Mon Feb 02, 2009 10:11 am
by พัน.พัฒนา๑
นวัตกรรมสร้างสรรค์ชีวี
องค์ภูมีปฏิบัติคิดค้น
ประดิษฐ์สิ่งก่อประโยชน์สากล
ประชาชนร่มด้วยพระบารมี