Page 1 of 1

ตามรอยพระยุคลบาท

PostPosted: Fri Feb 06, 2009 2:24 pm
by border
6.จะต้องตั้งใจขวนขวายปฎิบัติงานด้วยความฉลาดรอบคอบให้สำเร็จลุล่างตรงตามเป้าหมายโดยไม่ชักช้า