Page 1 of 1

ตามรอยพระยุคลบาท

PostPosted: Sat Feb 07, 2009 12:25 pm
by border
7.ต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา ที่จะเผชิญ จะต่อสู้แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วย