Page 1 of 1

ตามรอยพระยุคลบาท

PostPosted: Sat Feb 14, 2009 10:08 am
by border
14.ต้องมีความซื่อตรง จริงใจ และบริสุทธิ์ในต่องานและต่อวิชาการของตน ไม่สับปลับ มักง่าย ไม่ประมาท เมินเฉย เพราะจะเป็นเหตุทำให้เสียงานและเสียคนพร้อมกั้นทั้งสองอย่าง