ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

เรื่องการเมือง เชิญที่นี่เลยครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

เชิญทุกท่านเข้าสู่บอร์ดใหม่ได้ที่ http://webboard.serithai.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ viewtopic.php?f=2&t=44976 ครับ

ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby เด็กปากดี » Fri Aug 05, 2011 4:10 pm

ได้ติดตามหาข้อมูลสารพัดตั้งแต่วันงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภา ค้นในราชกิจจนุเบกษาที่เกี่ยวข้องก็ไม่พบ ขอข้อมูลจากกองอาลักษณ์ก็ไม่มี ใครรู้วานบอกที ข้องสงสัยเล็กๆของผมคือ ( โปรดดูภาพประกอบ )

Image

Image

Image

ในวันงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภาฯ ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม สมาชิกรัฐสภาต่างแต่งเครื่องแบบปกติขาวเต็มยศ มาเฝ้าฯรับเสด็จ หนึ่งในนั้นมีท่านนายกรัฐมนตรีหญิงที่ชื่อ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เช่นกัน จากการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลประวัติของท่านนายกหญิงผู้นี้ เท่าที่ทราบยังไม่ได้เคยรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใดๆเลย ( เท่าที่ทราบนะครับ ถ้าใครมีข้อมูลก็ขอแชร์ด้วยละกัน ) แต่ในวันนั้นท่านนายกหญิงคนนี้ได้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 ชิ้น 2 ตระกูลบนหน้าอกด้านซ้าย คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ( สีแดง ) และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( สีน้ำเงิน ) ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 2 ตระกูลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้ประเทศชาติ เท่านั้น

สำหรับพ่อค้าคหบดีส่วนมากจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

Image

และจากการตรวจสอบบัญชีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ตระกูลขั้นต้น จาก 44 บัญชี ได้แก่

1.บัญชี 1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่องคมนตรี
2.บัญชี 2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่รัฐมนตรี
3.บัญชี 3 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา
4.บัญชี 4 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ
5.บัญชี 5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร
6.บัญชี 6 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
7.บัญชี 7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น
8.บัญชี 8 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการทหาร
9.บัญชี 9 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
10.บัญชี 10 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตุลาการ
11.บัญชี 11 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการอัยการ
12.บัญชี 12 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
13.บัญชี 13 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น
14.บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น ๆ
15.บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ลูกจ้างประจำ
16.บัญชี 16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ
17.บัญชี 17 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
18.บัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
19.บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
20.บัญชี 20 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ชาวต่างประเทศ
21.บัญชี 21 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสองคมนตรี
22.บัญชี 22 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี
23.บัญชี 23 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตำแหน่ง)
24.บัญชี 24 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ดำรงตำแหน่ง (สมาชิกรัฐสภา/ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่/ทหารชั้นผู้ใหญ่/ตำรวจชั้นผู้ใหญ/ตุลาการ และอัยการ
25.บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง
26.บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
27.บัญชี 27 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
28.บัญชี 28 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
29.บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง
30.บัญชี 30 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
31.บัญชี 31 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
32.บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานราชการ
33.บัญชี 33 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการการเลือกตั้ง
34.บัญชี 34 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
35.บัญชี 35 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
36.บัญชี 36 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
37.บัญชี 37 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง
38.บัญชี 38 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
39.บัญชี 39 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
40.บัญชี 40 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
41.บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
42.บัญชี 42 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานของหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นข้าราชการ
43.บัญชี 43 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
44.บัญชี 44 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก็ยังไม่พบรายชื่อ ท่านนายกหญิงยิ่งลักษณ์ เลย ก็เป็นห่วงท่านนายกหญิงว่าจะมาตกม้าตายเอาตอนนี้ กลัวใครเขายุให้ใส่ๆไป เหมือนตอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า มีลิ่วล้อโทร.ไปปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำนักพระราชวังท่านหนึ่งเรื่องจะขอพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพายให้ท่านนายกหญิง การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับการประดับเหรียญที่ระลึกมันคนละเรื่องกัน ถ้าจะประดับเหรียญที่ระลึกก็ประดับได้ตามชอบใจแต่ถ้าประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยไม่ได้รับพระราชทาน หรือไม่มีสิทธิ์ มันผิดกฎหมาย มาตรา 146 ผู้ใด ไม่มีสิทธิที่จะ สวมเครื่องแบบ หรือ ประดับเครื่องหมาย ของ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ สมาชิกสภาเทศบาล หรือ ไม่มีสิทธิใช้ ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ สิ่งที่หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้น เพื่อให้ บุคคลอื่น เชื่อว่า ตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ยังไงใครมีข้อมูลการได้รับพระราชทานของท่านนากหญิงช่วยบอกผมทีนะครับ เพราะพอไปตั้งไปกระทู้ถามที่เว็ปพรรคเพื่อไทย โดนลบมาสองครั้งแล้ว
Last edited by เด็กปากดี on Sat Aug 06, 2011 9:32 am, edited 1 time in total.
กติกา.1.ท่านสมารถถามผมในเรื่องที่ท่านอยากรู้ในกระทู้ผมได้ 2.เมื่อผมหาคำตอบมาได้แล้วท่านต้องตอบในสิ่งที่ผมอยากรู้ 3.ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้งดมาสะเหร่อในทุกกระทู้ของผม
User avatar
เด็กปากดี
 
Posts: 1532
Joined: Sun Mar 27, 2011 5:32 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby 3.5v » Fri Aug 05, 2011 4:22 pm

งานเข้าตั้งแต่เป็นนายกฯ เลยวุ้ย
ปล. ระวังเรื่องทำเอกสารย้อนหลังน่ะครับ เรื่องนี้พวกเค้าถนัด 55555
User avatar
3.5v
 
Posts: 841
Joined: Thu Apr 22, 2010 9:00 am
Location: ฉะเชิงเทรา

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby An.mkII » Fri Aug 05, 2011 4:40 pm

Image

Image

ช่วยดู ลูกเสธเเดง เดียร์ด้วยซิครับ ว่าเคยได้รับพระราชทานอะไรรึไม่เพราะเห็นมีติดกะเขาเหมือนกัน :!: :?:
การกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผล ความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลง ความลืมตัว ทำให้กระทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจจะนำความเสีย เสื่อมสลาย มาสู่ตนเอง ตลอดทั้งประเทศชาติได้

พระราชดำรัส ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
User avatar
An.mkII
 
Posts: 3228
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:15 am
Location: สยามประเทศ..

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby เพื่อนร่วมชาติ » Fri Aug 05, 2011 4:43 pm

ว้า อีเหี่ยวนี่ถ่ายใกล้ ๆ ดูไ่ม่ได้เลย :lol:

เรื่องเครื่องราชย์นี่ผมไม่รู้นะครับ แต่เห็นในรูปก็ิติดกันหลายคนอยู่
ประชาธิปไตยก็เหมือนส้วมสาธารณะแบบนั่งเต็มตูด คนไทยใช้แล้วเลอะเทอะชิบเป๋ง
User avatar
เพื่อนร่วมชาติ
 
Posts: 3541
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:40 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby Majestic » Fri Aug 05, 2011 4:54 pm

งานเข้าอย่างแรง

จะเรียกผิดพลาดโดยสุจริต อีกเปล่านี่ :lol:

ถ้าถูกศาลตัดสินให้ผิด ก็คงโดนรอลงอาญา มั้ง
ไม่รู้จะโดนโทษนี้ให้ตกเก้าอี้นายกหรือเปล่า
User avatar
Majestic
 
Posts: 342
Joined: Mon Apr 25, 2011 11:46 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby เด็กปากดี » Fri Aug 05, 2011 5:07 pm

An.mkII wrote:Image

Image

ช่วยดู ลูกเสธเเดง เดียร์ด้วยซิครับ ว่าเคยได้รับพระราชทานอะไรรึไม่เพราะเห็นมีติดกะเขาเหมือนกัน :!: :?:


Image

นู๋เดียร์ลูกสาวป๋าแดง นะไม่ได้ประดับเครื่องราชอิสริภรณ์หรอกครับ แต่ประดับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ( ปีกแมงปอ ) แบบของสตรี ซึ่งเท่าที่ดูในภาพน่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จย่าทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาปีพุทธศักราช 2527 อันนี้ประดับได้ครับ

Image

แต่ก็จะมีเงื่อนไขในการประดับมีดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ประดับเหรียญและแพรแถบย่อได้ต้องเกิดก่อนปี พ.ศ. ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีจัดสร้างเหรีญที่ระลึกนั้น ๆ ตัวอย่าง : ผมเกิด พ.ศ. 2535 ผมสามารถประดับเหรียญและแพรแถบที่จัดสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันได้เลย

2. การประดับเหรียญที่ระลึกสามารถประดับกี่เหรียญก็ได้ตามที่เรามีสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจและความสวยงาม เช่นเดียวกับกับแพรแถบย่อ เราสามารถสั่งทำโดยระบุได้ว่าต้องการแบบไหน สำหรับคนที่แผงอกไม่กว้าง การติดเหรียญเยอะ ๆ หรือแพรแถบย่อที่มากชั้นจนเกินไปก็ทำให้ดูไม่สวยและเทอะทะ

3. ในการประดับเหรียญที่ระลึกและแพรแถบย่อต้องเรียงลำดับปี พ.ศ. อดีต-ปัจจุบัน จากซ้ายไปขวา และบนลงมาล่าง

สำหรับแพรแถบที่เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ ก่อนจึงจะสามารถนำมาประดับได้ ซึ่งจะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา บางชนิดก็จะมีประกาศนียบัตรด้วย

แต่สำหรับเหรียญที่ระลึก เป็นเหรียญที่ออกมาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญๆต่างๆของประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งทุกๆคนสามารถประดับได้ โดยคนผู้นั้นจะต้องเกิดทันในปีที่มีการจัดพระราชพิธีนั้นๆ เช่น พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ.2531 ผู้ที่จะประดับเหรียญนี้จะต้องเกิดทันปี พ.ศ. 2531

แต่ถ้าหากจะประดับเหรียญที่ระลึกที่ออกมาก่อนปีที่เกิดก็ไม่เป็นไร ถึงแม้จะผิดหลักแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยปกติแล้วจะโดนมองข้ามไปไม่มีความผิดอะไร เนื่องจากตามร้านมักจะทำแพรแถบที่เป็นแบบสำเร็จรูปมาซึ่งจะไม่มีทำไว้คนที่เกิดในช่วงปีหลังๆ เพราะว่าทำออกมาแล้วสีไม่สวยคนไม่นิยมติดกัน
กติกา.1.ท่านสมารถถามผมในเรื่องที่ท่านอยากรู้ในกระทู้ผมได้ 2.เมื่อผมหาคำตอบมาได้แล้วท่านต้องตอบในสิ่งที่ผมอยากรู้ 3.ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้งดมาสะเหร่อในทุกกระทู้ของผม
User avatar
เด็กปากดี
 
Posts: 1532
Joined: Sun Mar 27, 2011 5:32 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby overtherainbow » Fri Aug 05, 2011 5:14 pm

เวร
เห็นเป็นของประดับไปได้
แบบนี้จะเจตนาอะไรเนี่ย
ถือวิสสาสะ
ขนาดตำรวจยศผู้น้อย เอาบั้งนายตำรวจผู้ใหญ่ ไปติดเล่นๆก็ได้หรือ
ใครรู้ช่วยบอกด้วยค่ะ
User avatar
overtherainbow
 
Posts: 3123
Joined: Sat Dec 27, 2008 12:36 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby An.mkII » Fri Aug 05, 2011 5:24 pm

อ้อ ขอบคุณครับ :D
การกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผล ความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลง ความลืมตัว ทำให้กระทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจจะนำความเสีย เสื่อมสลาย มาสู่ตนเอง ตลอดทั้งประเทศชาติได้

พระราชดำรัส ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
User avatar
An.mkII
 
Posts: 3228
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:15 am
Location: สยามประเทศ..

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby ชายน้ำ » Fri Aug 05, 2011 6:13 pm

อย่าจิกแกนักเลย ให้แกมีความสุขไปก่อนเถอะครับ

มีคนจับมาวางไว้เป็นนายก มีคนเขียนโพยให้อ่าน มีคนตั้งคณะรัฐมนตรีให้

ยังเหลือคนตอบคำถามนักข่าวแทนให้

แต่อาจไม่เป็นไร จ่ายนักข่าวและสื่อมากๆหน่อย

ของอย่างนี้ชำนาญอยู่แล้ว
User avatar
ชายน้ำ
 
Posts: 252
Joined: Mon Jul 11, 2011 5:28 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby เด็กปากดี » Fri Aug 05, 2011 6:23 pm

ชายน้ำ wrote:อย่าจิกแกนักเลย ให้แกมีความสุขไปก่อนเถอะครับ มีคนจับมาวางไว้เป็นนายก มีคนเขียนโพยให้อ่าน มีคนตั้งคณะรัฐมนตรีให้ ยังเหลือคนตอบคำถามนักข่าวแทนให้ แต่อาจไม่เป็นไร จ่ายนักข่าวและสื่อมากๆหน่อย ของอย่างนี้ชำนาญอยู่แล้วไม่ได้จะจิกครับ ผมไม่ใช่ไก่ ใช่กา แต่แค่เป็นห่วง กลัวจะโดนใครยุมา เรื่องแบบนี้ ริจะเป้นผู้นำประเทศต้องสนใจบ้างอะไรบ้าง
กติกา.1.ท่านสมารถถามผมในเรื่องที่ท่านอยากรู้ในกระทู้ผมได้ 2.เมื่อผมหาคำตอบมาได้แล้วท่านต้องตอบในสิ่งที่ผมอยากรู้ 3.ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้งดมาสะเหร่อในทุกกระทู้ของผม
User avatar
เด็กปากดี
 
Posts: 1532
Joined: Sun Mar 27, 2011 5:32 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby Bookmarks » Fri Aug 05, 2011 7:42 pm

เด็กปากดี wrote:
ชายน้ำ wrote:อย่าจิกแกนักเลย ให้แกมีความสุขไปก่อนเถอะครับ มีคนจับมาวางไว้เป็นนายก มีคนเขียนโพยให้อ่าน มีคนตั้งคณะรัฐมนตรีให้ ยังเหลือคนตอบคำถามนักข่าวแทนให้ แต่อาจไม่เป็นไร จ่ายนักข่าวและสื่อมากๆหน่อย ของอย่างนี้ชำนาญอยู่แล้วไม่ได้จะจิกครับ ผมไม่ใช่ไก่ ใช่กา แต่แค่เป็นห่วง กลัวจะโดนใครยุมา เรื่องแบบนี้ ริจะเป้นผู้นำประเทศต้องสนใจบ้างอะไรบ้าง

เดี๋ยวจะมีติดคุกอีก เพราะทำงานบริหารแผ่นดิน ไม่รู้เรื่องกฎหมายสักตัว เซ็นต์มั่วๆ ไป เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน
User avatar
Bookmarks
 
Posts: 8298
Joined: Sun Feb 22, 2009 5:15 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby sigree » Fri Aug 05, 2011 7:51 pm

รู้สึกผมเคยถามเรื่องนี้ไปแล้วกับกระทู้ของหนู จิน

ผมว่าเรื่องนี้ ไม่ปกติแล้วละ
sigree
 
Posts: 3978
Joined: Tue Oct 21, 2008 5:38 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby phoeniix » Fri Aug 05, 2011 9:15 pm

sigree wrote:รู้สึกผมเคยถามเรื่องนี้ไปแล้วกับกระทู้ของหนู จิน

ผมว่าเรื่องนี้ ไม่ปกติแล้วละ

ไม่มีความรู้เรื่องนี้อะ
แต่ถ้าปูไม่เคยได้เหรียญแล้ว มาติดทำไม
หรือเจตนา หมิ่นว่านี่แค่เครื่องประดับ
User avatar
phoeniix
 
Posts: 5104
Joined: Thu Apr 23, 2009 3:59 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby Ixora » Fri Aug 05, 2011 9:17 pm

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก สำหรับสตรี

Image


เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย สำหรับสตรี

Image

ขออนุญาตแก้ไขภาพ ให้ตรงกับเครื่องราชฯ ที่เจ้าของกระทู้ ตั้งข้อสังเกตนะครับ
Last edited by Ixora on Sun Aug 07, 2011 10:17 pm, edited 1 time in total.
...ความชอบธรรมต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม...
User avatar
Ixora
 
Posts: 2103
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:11 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby deedeedee » Fri Aug 05, 2011 11:16 pm

เด็กปากดี wrote:มาตรา 146 ผู้ใด ไม่มีสิทธิที่จะ สวมเครื่องแบบ หรือ ประดับเครื่องหมาย ของ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ สมาชิกสภาเทศบาล หรือ ไม่มีสิทธิใช้ ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ สิ่งที่หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้น เพื่อให้ บุคคลอื่น เชื่อว่า ตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


ถ้าผิด กม.มาตรา 146 แล้ว ใครต้องเป็นผู้ฟ้องคะ
แล้วถ้าไม่ฟ้อง จะโดน 157 ข้อหา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มั้ยเนี่ย :roll: :roll:

มารอดูกันดีกว่าว่าวันโปรดเกล้าจะยังติดมาอีกไหม :?
User avatar
deedeedee
 
Posts: 221
Joined: Mon Oct 13, 2008 3:32 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby overtherainbow » Fri Aug 05, 2011 11:53 pm

ประเด็นคือตั้งใจท้าทายกฏหมายหรือปล่าว

ท้าทายคนที่มีหน้าที่ ให้หนักใจหรือปล่าว

พวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้ เจตนาคือ ท้าทาย
User avatar
overtherainbow
 
Posts: 3123
Joined: Sat Dec 27, 2008 12:36 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby ssa » Sat Aug 06, 2011 12:32 am

ดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่ไม่เล็กเลย อาญาแผ่นดินนะนั่น
ตำรวจพบการกระทำความผิดมีหน้าที่สอบสวน จะมีใครสักคนไปกล่าวโทษหรือตำรวจกล่าวโทษเองก็ได้

นักกฎหมายในเพื่อไทยเป็นกระบุงโกย เห็นอวดอ้างเก่งๆ ทั้งนั้น เป็ดเหลิม นพเหล่ ชูศักดิ์ ไม่รู้เรื่องหรือไง
ในพรรคยงยุทธเองหรือชายตู้เย็นหรือปลอดเป็นศพก็เป็นถึงอดีตข้าราชการระดับ 11 จะบอกไม่รู้คงไม่ได้
Last edited by ssa on Sat Aug 06, 2011 12:41 am, edited 1 time in total.
User avatar
ssa
 
Posts: 2775
Joined: Fri Oct 17, 2008 11:31 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby osamu » Sat Aug 06, 2011 12:40 am

ข้อสงสัยเล็กๆ....พวกควายแดงหายไปไหนกันหมด..... :lol: :lol: :lol:
User avatar
osamu
 
Posts: 371
Joined: Tue Apr 20, 2010 2:32 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby overtherainbow » Sat Aug 06, 2011 12:43 am

ssa wrote:ดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่ไม่เล็กเลย อาญาแผ่นดินนะนั่น
ตำรวจพบการกระทำความผิดมีหน้าที่สอบสวน จะมีใครสักคนไปกล่าวโทษหรือตำรวจกล่าวโทษเองก็ได้

นักกฎหมายในเพื่อไทยเป็นกระบุงโกย เห็นอวดอ้างเก่งๆ ทั้งนั้น เป็ดเหลิม นพเหล่ ชูศักดิ์ ไม่รู้เรื่องหรือไง
ในพรรคยงยุทธเองหรือชายตู้เย็นหรือปลอดเป็นศพก็เป็นถึงอดีตข้าราชการระดับ 11 จะบอกไม่รู้คงไม่ได้

พยายามจะบอกเสื้อแดงที่ไม่มีทางรู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่า

โดนหาทางกลั่นแกล้งหยุมหยิม

ไอ้พวกเวรเอ้ยยยย
User avatar
overtherainbow
 
Posts: 3123
Joined: Sat Dec 27, 2008 12:36 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby zereza » Sat Aug 06, 2011 1:03 am

เจ๊แกรู้เรื่องอะไรมั่งอ่ะครับ :? :? :?
"ถ้าคุณตั้งคำถามของปัญหาที่เกิดขึ้นผิด ก็อย่าหวังว่าจะได้ทางออกของปัญหาที่ถูกต้อง"
"อิทัปปัจจยตา และ ปฏิจจสมุปปบาท สองหลักใหญ่ที่เป็นหัวใจแห่งพุทธะ หากคนไทยเรียนรู้และปฏิบัติตามได้เกินครึ่ง ชาติไทยจะห่างไกลความวิบัติทั้งปวง"
User avatar
zereza
 
Posts: 1312
Joined: Mon Apr 26, 2010 6:03 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby yoshikiryuichiro » Sat Aug 06, 2011 1:11 am

An.mkII wrote:Image

Image

ช่วยดู ลูกเสธเเดง เดียร์ด้วยซิครับ ว่าเคยได้รับพระราชทานอะไรรึไม่เพราะเห็นมีติดกะเขาเหมือนกัน :!: :?:
Ixora wrote:จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก สำหรับสตรี

Image


เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย สำหรับสตรี

Image


จากที่สังเกตดู ชัวร์ ในรูปเป็นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก สำหรับสตรี กับ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย สำหรับสตรี

นี่มันหมายความว่าไงไม่ทราบ อีนังหุ่นเชิด
大一大万大吉

一人が皆のため 皆が一人のために尽くせば 天下は幸せになれる...
これが私の正義!!

เมื่อคนๆหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อทุกๆคน และทุกๆคนจะทำทุกอย่างเพื่อคนๆนั้นเมื่อใด เมื่อนั้นแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข
นี่คือคุณธรรมของชั้น!!
User avatar
yoshikiryuichiro
 
Posts: 574
Joined: Sat May 15, 2010 10:34 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby Bookmarks » Sat Aug 06, 2011 2:13 am

osamu wrote:ข้อสงสัยเล็กๆ....พวกควายแดงหายไปไหนกันหมด..... :lol: :lol: :lol:

มันจับผิด แต่ฝั่งตรงข้ามครับ พวกเดียวกันมันจะเงียบ เหมือนที่มันเล่นเขายายเที่ยง แต่ปล่อยสนามกอล์ฟอัลไพน์
ฝั่งไอ้แม้ว ทำอะไรก็บกพร่อง โดยสุจริต หมดคับ ไม่เคยผิด :lol:
User avatar
Bookmarks
 
Posts: 8298
Joined: Sun Feb 22, 2009 5:15 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby osamu » Sat Aug 06, 2011 2:43 am

yoshikiryuichiro wrote:
An.mkII wrote:Image

Image

ช่วยดู ลูกเสธเเดง เดียร์ด้วยซิครับ ว่าเคยได้รับพระราชทานอะไรรึไม่เพราะเห็นมีติดกะเขาเหมือนกัน :!: :?:
Ixora wrote:จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก สำหรับสตรี

Image


เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย สำหรับสตรี

Image


จากที่สังเกตดู ชัวร์ ในรูปเป็นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก สำหรับสตรี กับ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย สำหรับสตรี

นี่มันหมายความว่าไงไม่ทราบ อีนังหุ่นเชิด

หุ่นกระบอกชั้นอำมาตย์..ของแปลก..เชิดโดยมือที่ไม่ยอมมาติดคุก :lol: :lol: :lol:
User avatar
osamu
 
Posts: 371
Joined: Tue Apr 20, 2010 2:32 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby สมชายสายชม » Sat Aug 06, 2011 3:27 am

ยิ่งลักษณ์อาจจะขอใช้ล่วงหน้าแบบที่คุณหญิงพจมานเคยทำมาก่อน

http://webcache.googleusercontent.com/s ... ogle.co.th


http://webboard.mthai.com/16/2008-04-04/376337.html
...
User avatar
สมชายสายชม
 
Posts: 2566
Joined: Mon Oct 13, 2008 11:17 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby siambees » Sat Aug 06, 2011 1:41 pm

ผู้มีหน้าที่รีบดำเนินการ ครับ
User avatar
siambees
 
Posts: 1
Joined: Sat Aug 06, 2011 1:26 pm

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby 3.5v » Sat Aug 06, 2011 1:49 pm

ผมสงสัยว่า ทำไมสื่อทุกแขนง ถึงไม่มีใครสังเกตุในเรื่องนี้เลยล่ะ :shock:
User avatar
3.5v
 
Posts: 841
Joined: Thu Apr 22, 2010 9:00 am
Location: ฉะเชิงเทรา

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby Ixora » Sat Aug 06, 2011 2:08 pm

3.5v wrote:ผมสงสัยว่า ทำไมสื่อทุกแขนง ถึงไม่มีใครสังเกตุในเรื่องนี้เลยล่ะ :shock:


น่าจะไม่มีใครตั้งข้อสังเกตมากกว่า และคงไม่คิดว่าจะมีคนกล้าหยิบมาใส่เป็นของประดับตามพอใจ
ลองสอบถามพี่ชายที่เป็นข้าราชการบอกว่า ต่อให้ทราบแล้วว่าจะได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นใด
ก็ยังไม่มีสิทธิ์ ประดับ จนกว่าจะโปรดเกล้าฯ ลงมาเป็นเอกสาร ไม่อย่างนั้นถือว่ามีความผิดนะครับ
...ความชอบธรรมต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม...
User avatar
Ixora
 
Posts: 2103
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:11 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby 3.5v » Sat Aug 06, 2011 2:11 pm

Ixora wrote:
3.5v wrote:ผมสงสัยว่า ทำไมสื่อทุกแขนง ถึงไม่มีใครสังเกตุในเรื่องนี้เลยล่ะ :shock:


น่าจะไม่มีใครตั้งข้อสังเกตมากกว่า และคงไม่คิดว่าจะมีคนกล้าหยิบมาใส่เป็นของประดับตามพอใจ
ลองสอบถามพี่ชายที่เป็นข้าราชการบอกว่า ต่อให้ทราบแล้วว่าจะได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นใด
ก็ยังไม่มีสิทธิ์ ประดับ จนกว่าจะโปรดเกล้าฯ ลงมาเป็นเอกสาร ไม่อย่างนั้นถือว่ามีความผิดนะครับ

อ้าว ยังงี้ก็ไม่สิทธิ์ประดับนี่ครับ ที่สงสัย ขนาดเวปผู้จัดการ ยังไม่เล่นเรื่องนี้เลย หรือว่า เวปผู้จัดการเป็น กิ้งก่า เปลี่ยนสีตัวเองไปแล้ว :lol:
User avatar
3.5v
 
Posts: 841
Joined: Thu Apr 22, 2010 9:00 am
Location: ฉะเชิงเทรา

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby Ixora » Sat Aug 06, 2011 2:19 pm

3.5v wrote:
Ixora wrote:
3.5v wrote:ผมสงสัยว่า ทำไมสื่อทุกแขนง ถึงไม่มีใครสังเกตุในเรื่องนี้เลยล่ะ :shock:


น่าจะไม่มีใครตั้งข้อสังเกตมากกว่า และคงไม่คิดว่าจะมีคนกล้าหยิบมาใส่เป็นของประดับตามพอใจ
ลองสอบถามพี่ชายที่เป็นข้าราชการบอกว่า ต่อให้ทราบแล้วว่าจะได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นใด
ก็ยังไม่มีสิทธิ์ ประดับ จนกว่าจะโปรดเกล้าฯ ลงมาเป็นเอกสาร ไม่อย่างนั้นถือว่ามีความผิดนะครับ


อ้าว ยังงี้ก็ไม่สิทธิ์ประดับนี่ครับ ที่สงสัย ขนาดเวปผู้จัดการ ยังไม่เล่นเรื่องนี้เลย หรือว่า เวปผู้จัดการเป็น กิ้งก่า เปลี่ยนสีตัวเองไปแล้ว :lol:


ครับ ถ้ายังไม่โปรดเกล้าฯ ก็ยังไม่มีสิทธิ์ประดับ (เรื่องอื่นๆ ก็เหมือนกัน) :lol:
อันที่จริงน่าจะลองตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าคุณยิ่งลักษณ์เธอเคยได้รับเครื่องราชฯ หรือเปล่านะครับ :D
...ความชอบธรรมต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม...
User avatar
Ixora
 
Posts: 2103
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:11 am

Re: ข้อสงสัยเล็กๆ เกี่ยวกับท่านนายกหญิงที่รัก

Postby marrykate » Sat Aug 06, 2011 2:21 pm

คุณป้าหน้าโบท็อกแกโดนวางยาจากข้างในกันเองหรือเปล่านั่นหนะ ระดับสติปัญญาอย่างงี้อยู่ด้วย :lol:
เวลาเห็นสตอเบอรี่สมองกลวงพล่ามใน TV แล้วอยากจะอ้วกอ่ะ (><)
User avatar
marrykate
 
Posts: 1149
Joined: Mon Oct 13, 2008 12:06 pm

Next

Return to สภากาแฟcron