Page 2 of 2

Re: กำไรจากการขายเสื้อเสรีไทย จะนำไปทำบุญที่ไหน

PostPosted: Mon Oct 17, 2011 8:16 pm
by weshare
มารุจัง wrote:เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายบอร์ดค่ะ เพราะย้ายที่ใหม่แล้วต้องใช้เงินเพื่อการดำรงอยู่ของบอร์ด


เห็นด้วยค่ะ

น้ำท่วมมีคนบริจาคเยอะแล้ว