==เปิดจอง+แจ้งความคืบหน้าโครงการหนังสือ "ยังไงก็ไม่แดง"==

คลังปัญญา กระทู้ปักหมุดเดิม เรื่องสำคัญจัดเก็บที่นี่

==เปิดจอง+แจ้งความคืบหน้าโครงการหนังสือ "ยังไงก็ไม่แดง"==

Postby jerasak » Sun Feb 01, 2009 6:47 am

เรียน เพื่อนสมาชิกเว็บไซต์ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด ทุกท่าน :D

เนื่องในโอกาสที่การก่อตั้ง ขบวนการเสรีไทยในเว็บบอร์ด และการก่อตั้งเว็บไซต์-
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (forum.serithai.net) กำลังจะถึงวาระครบรอบ 3 ปี
กลุ่มสมาชิกเว็บไซต์ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดจำนวนหนึ่งมีความคิดเห็นร่วมกัน
ที่จะจัดทำ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด" ขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจ
จากหนังสือครบรอบ 1 ปีขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด หรือหนังสือ "ยังไงก็ไม่ชิน"
ที่จัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเสรีไทยเว็บบอร์ดเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

Image

เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกเว็บไซต์ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
การดำเนินการใดๆ ในนามของเว็บไซต์อาจมีปัญหาว่ากลุ่มผู้ริเริ่มจัดทำหนังสือชุดนี้
ได้สิทธิการเป็นตัวแทนเว็บไซต์มาอย่างไร เพื่อตัดปัญหาต่างๆ เหล่านี้จึงอยากให้
เพื่อนสมาชิกถือว่าหนังสือจัดทำขึ้นโดยกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์-
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (หรือเรียกว่า "คณะผู้จัดทำฯ") ซึ่งเพื่อนสมาชิกทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือ ตั้งแต่ การสมัครร่วมทีมงาน การส่งงานเขียน-
เข้าร่วมตีพิมพ์ การร่วมตั้งชื่อหนังสือ การเสนอแบบปก การร่วมโหวตและเสนอแนะ
ในประเด็นต่างๆ ฯลฯ

โดยในการจัดทำหนังสือครั้งนี้ มีผู้อาสาเป็นตัวกลางประสานงานคือคุณ Aloha007
และมีอีเมล์เฉพาะกิจที่ใช้ในการติดต่อคือ : serithaiyearbook@hotmail.com


...

รูปแบบหนังสือ :

ในเบื้องต้นยังไม่มีการตัดสินใจเด็ดขาด ระหว่างการจัดทำเป็น e-book กับการ-
ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือ ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดสั่งจองหนังสือ และต้นทุนการพิมพ์
สำหรับขนาดหนังสืออาจเป็น A5 หรือ B5 ซึ่งต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับ

เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าจะได้รับต้นฉบับตีพิมพ์มากน้อยแค่ไหน ถ้าต้นฉบับน้อย-
หนังสืออาจหนาเพียง 100 หน้า ถ้าต้นฉบับมากขึ้นอาจหนา 144 , 160 หรือ
200 หน้าก็ได้ ซึ่งจะมีผลให้ต้นทุนหนังสือไม่เท่ากัน

หากยอดสั่งจองน้อยอาจสั่งพิมพ์แบบ on-demand และหากยอดสั่งจองมาก
อาจพิมพ์ปกติแบบ off-set แล้วแจกจ่ายหนังสือส่วนเกินให้กับสาธารณะ
เช่นเดียวกับหนังสือเล่มแรก
ราคาหนังสือคาดว่าไม่เกิน 150 บาท

ในส่วนของ e-book อาจมีการจัดทำ e-book เพื่อเผยแพร่พร้อมกันไปด้วย :D

...

เนื้อหาของหนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด :

ส่วนที่ 1 : สรุปเหตุการณ์ 3 ปีที่ผ่านไปกับขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด

เนื่องจากหนังสือจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 3 ปี จึงมีส่วนแรกที่จะจัดทำขึ้นเพื่อ
สรุปเหตุการณ์ 3 ปีที่ผ่านไปกับขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด รวมทั้งกลุ่มต่างๆ
ที่เคลื่อนไหวในอินเตอร์เน็ต โดยที่เนื้อหาส่วนนี้จะแทนที่ส่วนแรกของหนังสือ-
ครบรอบ 1 ปี ที่กล่าวถึงความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด

เนื้อหาในส่วนแรกนี้จะจัดทำขึ้นโดยการตั้งกระทู้ระดมความคิดจากเพื่อนสมาชิก
ว่าควรกล่าวถึงประเด็นใดบ้าง หลังจากนั้น คณะผู้จัดทำฯ จะจัดทีมงานเพื่อสรุป
เป็นบทความตีพิมพ์ต่อไป คาดว่ามีความยาวไม่เกิน 10 หน้าส่วนที่ 2 : ผลงานภาคภูมิใจของสมาชิกเว็บไซต์เสรีไทยเว็บบอร์ด

เนื่องจากหนังสือจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 3 ปี จึงมีส่วนที่ 2 ที่จะจัดทำขึ้น
เพื่อกล่าวถึงกระทู้เด่นที่สมาชิกเสรีไทยเว็บบอร์ดเคยตั้งขึ้นตลอดเวลา 3 ปี
เพื่อสรุปถึงสาระสำคัญที่สมาชิกเว็บบอร์ดเคยร่วมพูดคุย วิเคราะห์วิจารณ์
ถึงประเด็นต่างๆ ที่น่าจดจำ เน้นถึงผลงานที่สมาชิกเว็บไซต์เสรีไทยเว็บบอร์ด
ร่วมกันตรวจสอบประเด็นสงสัยของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในส่วนนี้
คาดหวังให้มีเนื้อหาที่เข้มข้น มีข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบ และหยิบยก
เพื่อใช้อ้างอิงได้อีกด้วย

เนื้อหาในส่วนที่ 2 นี้จะจัดทำโดยการตั้งกระทู้ระดมความคิดจากเพื่อนสมาชิก
ว่าควรกล่าวถึงกระทู้ใดบ้าง หลังจากนั้น คณะผู้จัดทำฯ จะจัดทีมงานเพื่อสรุป
เป็นบทความเพื่อตีพิมพ์ต่อไป คาดว่าจะมีความยาวไม่เกิน 20 หน้าส่วนที่ 3 : พื้นที่เปิดสำหรับงานเขียนของ สมาชิกเสรีไทยเว็บบอร์ด

ในส่วนที่ 3 นี้เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีความประสงค์จะร่วม-
ส่งผลงานตีพิมพ์ในวาระครบ 3 ปีขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้
จะกินพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดของหนังสือ
โดยเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ :

3.1 ข้อเขียน เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
3.2 ข้อเขียน เรื่องปกิณกะ บันเทิง
3.3 บทกวี และภาพถ่าย


เนื้อหาในส่วนที่ 3 นี้จะจัดทำขึ้นโดยการเปิดรับต้นฉบับงานเขียน+ภาพถ่าย
จากเพื่อนสมาชิกเว็บไซต์ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดทุกท่าน

สำหรับหลักเกณฑ์ในการส่งต้นฉบับและการพิจารณางานเขียน+ภาพถ่าย
ทางผู้ประสานงานคือ คุณ Aloha007 จะได้แจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ
:D

...

ขั้นตอนดำเนินการจัดทำหนังสือ :

1. รับสมัครและติดต่อทาบทามเพื่อนสมาชิกที่สนใจร่วมเป็นทีมงาน
2. ประกาศโครงการจัดทำหนังสือ พร้อมเปิดให้สั่งจองหนังสือล่วงหน้า
3. ประกาศเปิดรับงานเขียนจากเพื่อนสมาชิกที่สนใจส่งต้นฉบับร่วมตีพิมพ์
4. ตั้งกระทู้เพื่อโหวตเลือกชื่อหนังสือ และแบบปกหนังสือ
5. ตั้งกระทู้ระดมความคิดเพื่อจัดทำเนื้อหาหนังสือ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6. จัดทำเนื้อหาหนังสือในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามข้อเสนอของสมาชิกฯ
7. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับที่ได้จากเพื่อนสมาชิกเพื่อตีพิมพ์ในส่วนที่ 3
8. จัดทำหนังสือ "ครบรอบ 3 ปีขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด"


...

พร้อมกับการประกาศเริ่มโครงการฯ นี้ ทางคณะผู้จัดทำฯ ได้ติดต่อทาบทาม
เพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นอาสาสมัครร่วมจัดทำหนังสือแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งก็ยัง-
ไม่ทราบจะได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหน ทีมงานหลักตอนนี้มี 3 คนคือ
คุณ Moon คุณ Aloha007 และตัวผม jerasak

*ในการนี้หากเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมทีมงานเพิ่มเติม สามารถโพสต์
แสดงความประสงค์ได้ในกระทู้นี้นะครับ*


...

พร้อมกันนี้หากเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจสั่งจองหนังสือล่วงหน้า สามารถ
สั่งจองได้ในกระทู้นี้โดยระบุจำนวนหนังสือที่ต้องการ
เพื่อคณะผู้จัดทำฯ
จะได้รวมรวมยอดการสั่งจอง เพื่อวางแผนการจัดพิมพ์หนังสือต่อไปครับ

ค่าหนังสือคาดว่า ไม่เกินเล่มละ 150 บาท การสั่งจองยังไม่ต้องโอนเงิน
เมื่อทราบราคาที่แน่นอนของหนังสือแล้ว จะแ้จ้งต่อผู้สั่งจองอีกครั้งนะครับ

ขอแจ้งข่าว Update ว่าขณะนี้เราได้ เหรัญญิก โครงการฯ ที่น่าเชื่อถือแล้ว
คือ คุณ ridkun ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เสรีไทยเว็บบอร์ดครับ :D

...

สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดทำฯ ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนของ-
เพื่อนสมาชิกเว็บไซต์เสรีไทยเว็บบอร์ด โปรดช่วยเป็นกำลังใจให้การจัดทำ
หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ดนี้ สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นด้วยครับ
:D
Last edited by jerasak on Sun Mar 15, 2009 3:38 am, edited 12 times in total.
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==แถลงตัวเปิดโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby แมว มหาภัย » Sun Feb 01, 2009 7:43 am

ให้ทำอะไรบ้างล่ะแจงภาระกิจมาด้วยดิ จะได้สมัครเข้าทำตามความสามารถของแต่ละคนได้ถูก
แข็ง เยียบเย็น และสงบนิ่ง เหมือนนิวเคลียร์ลูกหนึ่ง
อำมาตย์เอกเจ้าพระยาวิฬาร์มหาภัยบดินทร์
User avatar
แมว มหาภัย
 
Posts: 546
Joined: Tue Nov 18, 2008 11:10 am

Re: ==แถลงตัวเปิดโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby jerasak » Sun Feb 01, 2009 8:12 am

แมว มหาภัย wrote:ให้ทำอะไรบ้างล่ะแจงภาระกิจมาด้วยดิ จะได้สมัครเข้าทำตามความสามารถของแต่ละคนได้ถูก


ขาดแคลนทุกตำแหน่งเลยครับ เหรัญญิก ประสานงาน พิสูจน์อักษร ออกแบบปก ทำอาร์ตเวิร์ค
ขอเชิญสมัครเข้าทำตามสามารถได้เลยครับ ตามที่บอกตอนนี้ทีมงานยังมีแค่ 3 คน :D

...

และในส่วนของการสรุปเนื้อหาส่วนที่ 1 และ 2 ของหนังสือ ตอนนี้มีผมเองยืนพื้นอยู่คนเดียว
โดยหลังจากนี้จะมีการตั้งกระทู้เพื่อระดมไอเดียก่อนว่าน่าจะพูดถึงประเด็นใดบ้าง แล้วจะจัด
ทีมงานสรุปข้อมูลเขียนเป็นบทความอีกที

สำหรับในส่วนนี้ต้องการเพื่อนสมาชิกที่เขียนบทความได้สนุกๆ สัก 1-2 คนครับ :D
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==แถลงตัวเปิดโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby Aloha007 » Sun Feb 01, 2009 8:17 am

เชิญร่วมส่งผลงาน หนังสือครบรอบ 3 ปี ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด

สวัสดีครับ

ผม Aloha007 สมาชิกเว็บไซต์ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด ในฐานะผู้ประสานงานในการจัดทำหนังสือครบรอบ 3 ปีขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด ขออาสาทำงานผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเว็บไซต์ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด รวมทั้งผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่สนใจ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของเว็บไซต์ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจจากสมาชิกหลายท่าน ผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดแห่งนี้

สำหรับหลักเกณฑ์ในการส่งต้นฉบับและการพิจารณางานเขียน และภาพถ่าย อย่างที่คุณ jerasak ได้อธิบายคร่าวๆ ถึงเนื้อหาของหนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

ส่วนที่ 3 ของหนังสือเป็นพื้นที่เปิดสำหรับงานเขียนของสมาชิกเว็บไซต์เสรีไทยเว็บบอร์ด ซึ่งจะกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของหนังสือ โดยเพื่อนสมาชิกสามารถร่วมส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหัวข้อหลักๆ 3 กลุ่ม ดังนี้

3.1 ข้อเขียน เรื่องการเมือง สังคม กฎหมาย
3.2 ข้อเขียน เรื่องปกิณกะ บันเทิง
3.3 บทกวี และภาพถ่าย


จึงขอเชิญชวนสมาชิกขบวนการฯ ทุกท่าน และผู้สนใจร่วมส่งผลงานที่ตนเองเป็นผู้เรียบเรียง ตามความสนใจ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตีพิมพ์มาที่อีเมล serithaiyearbook@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ (สอบถามที่อยู่เพิ่มเติมได้ที่อีเมลนี้นะครับ)

เพื่อนสมาชิกฯ สามารถร่วมส่งต้นฉบับตามหัวข้อดังกล่าวได้ตั้งแต่ตอนนี้ กำหนดเปิดรับต้นฉบับวันสุดท้าย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 นะครับ


ระเบียบการเสนอผลงาน

1. ข้อเขียนในรูปแบบต่างๆ ต้องมีเนื้อหาเป็นภาษาไทยเป็นหลัก

2. ข้อเขียนทั่วไป กำหนดความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้แบบอักษร Browallia New พิมพ์ชื่อเรื่องตรงกลางหน้ากระดาษขนาด 20 พอยต์ ส่วนชื่อผู้เขียนและเนื้อหาใช้ขนาด 14 พอยต์

3. ระบุชื่อผู้เขียนไว้ถัดจากหัวเรื่อง ก่อนเข้าสู่เนื้อหา สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยเฉพาะนามแฝง (ชื่อล็อกอิน) ของท่าน หรือเปิดเผยชื่อจริงพร้อมตำแหน่งหน้าที่การงานควบคู่ไปด้วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้เขียนแต่ละท่านตามความสมัครใจ

ทั้งนี้การติดต่อเจ้าของผลงานในกรณีต่างๆ จะใช้ช่องทางอีเมลเป็นหลัก เพราะฉะนั้นหลังส่งผลงาน ควรหมั่นตรวจเช็คอีเมลของท่านสม่ำเสมอ เพื่อไม่พลาดการติดต่อ หากเกิดเหตุขัดข้องบางประการที่จำเป็นต้องติดต่อกับเจ้าของผลงานโดยตรง

4. ต้นฉบับที่ผู้เขียนมีภาพประกอบ โปรดส่งภาพมาด้วย โดยระบุตำแหน่งที่จะวางภาพตามความต้องการ

5. ต้นฉบับสามารถส่งมาทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก หากต้องการส่งผลงานเป็นแผ่นกระดาษ แผ่นซีดี-รอม ควรส่งต้นฉบับมาอย่างน้อย 2 ชุด ซึ่งสามารถสอบถามที่อยู่ในการส่งต้นฉบับได้ทางอีเมลข้างต้น หรือหลังไมค์

6. สำหรับภาพถ่ายที่ต้องการส่งผ่านทางอีเมลเพื่อลงตีพิมพ์ ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 MB ขึ้นไป เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ต้องใช้ภาพความละเอียดสูง

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตลอดจนการตัดทอนและแก้ไขข้อเขียนของท่านแล้วแต่กรณี โดยไม่ทำให้จุดมุ่งหมายของข้อเขียนเสียไป ข้อเขียนที่ผ่านการกลั่นกรอง (ซึ่งจะเริ่มต้นกระบวนการนี้หลังปิดรับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว) จะได้รับการตีพิมพ์

8. ต้นฉบับจะไม่มีการส่งคืน ผู้เขียนที่ต้องการเก็บผลงานต้นฉบับควรจะทำสำเนาไว้ด้วย

9. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Aloha007
สมาชิกเว็บไซต์ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด
บล็อกส่วนตัว
http://www.oknation.net/blog/kittinunn
บ้านหลังใหม่
http://forum.serithai.org
User avatar
Aloha007
 
Posts: 1141
Joined: Tue Oct 14, 2008 12:14 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby คนไทยคนหนึ่ง » Sun Feb 01, 2009 10:05 am

กระทู้นี้น่าปักหมุดนะครับ จะได้หากันง่ายๆ
ประชาธิปไตย คือการที่ฟังเสียงส่วนน้อย แต่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่
ประชาธิปไตยต้องมีศีลธรรมเป็นรากฐาน ไม่อย่างนั้นจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้
เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละ จะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุด
User avatar
คนไทยคนหนึ่ง
 
Posts: 1884
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:51 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby หมักมะเร็ง » Sun Feb 01, 2009 10:08 am

จอง1เล่มครับ สมัยเล่มแรก"ยังไงก็ไม่ชิน" ผมเกิดไม่ทัน :lol:
User avatar
หมักมะเร็ง
 
Posts: 605
Joined: Mon Oct 13, 2008 3:21 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby scorpio6 » Sun Feb 01, 2009 10:42 am

ผมขอเสนอชื่อคุณRidkunเป็นเหรัญญิกครับเพราะส่วนตัวเห็นว่าคุณRidkunเหมาะสม
และคุณRidkunเคยโพสท์ไว้ว่ายินดีที่จะอาสา"ร่วมงาน"ในการจัดทำหนังสือครบรอบ3ปีเว็บฯ
จึงขออนุญาตเสนอชื่อส่ง"เทียบเชิญ"และให้คุณRidkunมาแสดงความคิดเห็นเป็นประการใด
และขอให้สมาชิกเรามาแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนหรือเห็นต่างด้วยครับ
Last edited by scorpio6 on Sun Feb 01, 2009 10:52 am, edited 2 times in total.
Man-on-Mission>สันติภาพ
Another way is possible
scorpio6
 
Posts: 256
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:57 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby ridkun » Sun Feb 01, 2009 10:55 am

scorpio6 wrote:ผมขอเสนอชื่อคุณRidkunเป็นเหรัญญิกครับเพราะส่วนตัวเห็นว่าคุณRidkunเหมาะสม
และคุณRidkunเคยโพสท์ไว้ว่ายินดีที่จะอาสา"ร่วมงาน"ในการจัดทำหนังสือครบรอบ3ปีเว็บฯ
จึงขออนุญาตเสนอชื่อส่ง"เทียบเชิญ"และให้คุณRidkunมาแสดงความคิดเห็นเป็นประการใด
และขอให้สมาชิกเรามาแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนหรือเห็นต่างด้วยครับ


ความจริงไม่อยากยุ่งเรื่องเงินครับ แต่ก็ขอเสนอตัวเป็นเหรัญญิก เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบเดิมซ้ำซากอีก
ถ้าเกิดผมเป็นแล้วหายตัวไป ก็ไปติดต่อ บช.ก. ได้ครับ ที่อยู่เบอร์ติดต่อผมเขามีหมด :lol:

== ข้อความถูกระงับโดยผู้ดูแล ==

ridkun
Site Admin
 
Posts: 1815
Joined: Mon Oct 13, 2008 12:08 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby Moon » Sun Feb 01, 2009 10:59 am

scorpio6 wrote:ขอเสนอท่านสมาชิกที่จะทำหนังสือเล่ม2...1เรื่องครับคือ.เรื่องราวที่เราได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของคุณสุธา ชันแสงในกระทู้ของเสรีไทยเก่าของเราที่เริ่มโดยคุณsocoเพื่อเป็นกรณีศึกษาของการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาและตรวจสอบการทุจริตด้านอื่นๆของ"นักรบออนไลน์"ที่ต้องสร้าง"บรรทัดฐานทางการเมือง"ในอนาคต
เพื่อฝากไว้ให้ชนรุ่นต่อไปได้ศึกษาจากหนังสือเล่ม2เราครับ..
กระทู้โดยคุณ soco http://oldforum.serithai.net/index.php/ ... 358.0.html
กระทู้โดยคุณ aha555 http://oldforum.serithai.net/index.php/ ... 814.0.html
กระทู้โดยคุณ the third way http://oldforum.serithai.net/index.php/ ... 838.0.html
ยินดีให้ข้อมูล/ภาพในบล็อกโอเคฯ http://www.oknation.net/blog/thaibaan/2 ... 26/entry-1
แค่เสนอนะครับส่วนจะมีการพิจารณาหรือไม่ประการใดขึ้นอยู่กับคณะผู้จัดทำและสมาชิกครับ :idea: ;)


จากกระทู้เดิม ของคุณ scorpio6 ครับ ผมคิดว่าน่าจะตรงใน ส่วนที่ 2 แต่ถ้าเอาทั้งหมดมาลงมันไม่พอกับหน้าหนังสือแน่นอนครับ
ผมขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญ คุณ scorpio6 ช่วยรวบรวมและทำการสรุปให้ทางคณะผู้จัดทำฯ ด้วยครับ

ขอบคุณครับ
จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง
User avatar
Moon
 
Posts: 6807
Joined: Mon Oct 13, 2008 10:51 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby Angsana » Sun Feb 01, 2009 11:01 am

..ดีใจด้วยที่เร่ิมต้นได้เสียที Image
ขอให้กำลังใจทีมงานนะคะ

..ข้าพเจ้าสนับสนุนเต็มที่ทั้งที่เป็นรูปเล่ม และ ebook
จำนวนสั่งจองหนังสือจะบอกมาให้ทราบอีกทีภายหลังค่ะ

Image
แม้ผืนฟ้า มืดดับ เดือนลับละลาย
ดาวยังพราย ศรัทธา เย้ยฟ้าดิน (จิตร ภูมิศักดิ์)
http://www.oknation.net/blog/angsana
User avatar
Angsana
 
Posts: 861
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:55 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby scorpio6 » Sun Feb 01, 2009 11:09 am

ridkun wrote:
scorpio6 wrote:ผมขอเสนอชื่อคุณRidkunเป็นเหรัญญิกครับเพราะส่วนตัวเห็นว่าคุณRidkunเหมาะสม
และคุณRidkunเคยโพสท์ไว้ว่ายินดีที่จะอาสา"ร่วมงาน"ในการจัดทำหนังสือครบรอบ3ปีเว็บฯ
จึงขออนุญาตเสนอชื่อส่ง"เทียบเชิญ"และให้คุณRidkunมาแสดงความคิดเห็นเป็นประการใด
และขอให้สมาชิกเรามาแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนหรือเห็นต่างด้วยครับ


ความจริงไม่อยากยุ่งเรื่องเงินครับ แต่ก็ขอเสนอตัวเป็นเหรัญญิก เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบเดิมซ้ำซากอีก
ถ้าเกิดผมเป็นแล้วหายตัวไป ก็ไปติดต่อ บช.ก. ได้ครับ ที่อยู่เบอร์ติดต่อผมเขามีหมด :lol:


เข้าทางเสี่ยว"ป่าละเมาะ"เลยครับ..นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการครับ
เพื่อตัดไฟต้นลม"ทั้งเรื่องปัญญาเดิมและกรณีหากคุณRidKunจะหายตัว"
แล้วยังหมายถึงการมอบความรับผิดและรับชอบไปเต็มๆ ด้วยครับ :lol: :lol: :lol:
Last edited by scorpio6 on Sun Feb 01, 2009 12:02 pm, edited 2 times in total.
Man-on-Mission>สันติภาพ
Another way is possible
scorpio6
 
Posts: 256
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:57 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby see-u » Sun Feb 01, 2009 11:14 am

* สนับสนุน .. หนังสือเล่มใหม่รวมถึงให้กำลังใจทีมงานทั้ง 3 ท่านคือ

คุณ Moon น้อง Aloha007 และคุณ jerasak ..... !

ถ้าเป็นไปได้ ... มีโอกาสทำ e-book ด้วยก็จะดี ... แต่คนที่ทำคงต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น

ขอให้งานผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ...
;)
* See - U Never Die *

** ข้ออ้างจากพวกหิวคะแนน..

แมงสาบ : ไม่เลือกเราเขา (แม้ว) มาแน่
ตะกวดแดง : เลือกเรา "แม้ว"จะกลับมา


ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา : ถ้าไม่มีคนดีก็ไม่ต้องเลือก พรรคการเมืองอย่าดูถูกประชาชน
User avatar
see-u
 
Posts: 5073
Joined: Mon Oct 13, 2008 10:04 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby ปุถุชน » Sun Feb 01, 2009 11:56 am

ดีใจที่ได้อ่านกระทู้นี้...
ขอให้กำลังใจคณะจัดทำในขณะนี้และจะเพิ่มเติมในวันข้างหน้า...
สนใจทั้งหนังสือเล่ม และ e-book

เพื่อประกอบการพิจารณา ขอจองหนังสือเล่มใหม่ 10 เล่ม
"ถ้าไม่มีการทุจริตตั้งแต่แรก เงื่อนไขการปฏิวัติก็คงไม่เกิด เพราะมันมีการแทรกแซงองค์กรอิสระตลอดเวลา ซึ่งการปฏิวัติก็เป็นการนำตัวคนผิดมาลงโทษ ผมก็ไม่เห็นว่า ทำไมคณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้ถอยหลังไปแค่ 19 กันยา 2549".. อ.ไชยันต์ ไชยพร
User avatar
ปุถุชน
 
Posts: 11805
Joined: Mon Oct 13, 2008 5:19 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby ปุถุชน » Sun Feb 01, 2009 12:05 pm

ขอเสนอความเห็น..
ขอทาบทาม"สมศักดิ์ เจียม" และ"บก.ลายจุด" เขียนบทความร่วมด้วย
เป็น"กระจกเงา"ส่องเวบเสรีไทย....
มีเงื่อนไขว่าคณะจัดทำฯ มีสิทธิพิจารณาลงบทความหรือไม่ลงบทความก็ได้...

ถ้าจะลงบทความของสองนามแฝง ห้ามแก้ไขเนื้อหา ข้อความใดๆทั้งสิ้น
เว้นการสะกดตัวอักษรเท่านั้น.....ปล.นามแฝงที่ถูกคุณvorapoap foeอื่นๆ
กรุณาอย่านำมาพิจารณา......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
"ถ้าไม่มีการทุจริตตั้งแต่แรก เงื่อนไขการปฏิวัติก็คงไม่เกิด เพราะมันมีการแทรกแซงองค์กรอิสระตลอดเวลา ซึ่งการปฏิวัติก็เป็นการนำตัวคนผิดมาลงโทษ ผมก็ไม่เห็นว่า ทำไมคณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้ถอยหลังไปแค่ 19 กันยา 2549".. อ.ไชยันต์ ไชยพร
User avatar
ปุถุชน
 
Posts: 11805
Joined: Mon Oct 13, 2008 5:19 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby Unnamable » Sun Feb 01, 2009 12:15 pm

ปุถุชน wrote:ขอเสนอความเห็น..
ขอทาบทาม"สมศักดิ์ เจียม" และ"บก.ลายจุด" เขียนบทความร่วมด้วย
เป็น"กระจกเงา"ส่องเวบเสรีไทย....
มีเงื่อนไขว่าคณะจัดทำฯ มีสิทธิพิจารณาลงบทความหรือไม่ลงบทความก็ได้...

ถ้าจะลงบทความของสองนามแฝง ห้ามแก้ไขเนื้อหา ข้อความใดๆทั้งสิ้น
เว้นการสะกดตัวอักษรเท่านั้น.....ปล.นามแฝงที่ถูกคุณvorapoap foeอื่นๆ
กรุณาอย่านำมาพิจารณา......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า


ถ้าทำได้ ก็นับเป็นก้าวกระโดดในทางบวกของกลุ่มครับ

edit: ตัวหนังสือสีแดงนั้นผมโนคอมเม้นท์ครับ
Nothing to say,
see you in the battle.

;)
User avatar
Unnamable
 
Posts: 1289
Joined: Mon Oct 27, 2008 9:08 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby ปุถุชน » Sun Feb 01, 2009 12:22 pm

Unnamable wrote:
ปุถุชน wrote:ขอเสนอความเห็น..
ขอทาบทาม"สมศักดิ์ เจียม" และ"บก.ลายจุด" เขียนบทความร่วมด้วย
เป็น"กระจกเงา"ส่องเวบเสรีไทย....
มีเงื่อนไขว่าคณะจัดทำฯ มีสิทธิพิจารณาลงบทความหรือไม่ลงบทความก็ได้...

ถ้าจะลงบทความของสองนามแฝง ห้ามแก้ไขเนื้อหา ข้อความใดๆทั้งสิ้น
เว้นการสะกดตัวอักษรเท่านั้น.....ปล.นามแฝงที่ถูกคุณvorapoap foeอื่นๆ
กรุณาอย่านำมาพิจารณา......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า


ถ้าทำได้ ก็นับเป็นก้าวกระโดดในทางบวกของกลุ่มครับ

edit: ตัวหนังสือสีแดงนั้นผมโนคอมเม้นท์ครับขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ...
ถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับสองนามแฝงนั้นเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม..
แต่เขาก็แสดงความคิดเห็นตามทัศนะของเขา....!

นามแฝงที่ถูกfoeไปแล้ว ไม่มีข้อความใด
ความคิดเห็นใดเป็นประโยชน์กับสังคมไทย
ส่วนใหญ่เป็นการบิดเบือนความจริง กล่าวร้าย ตะแบง แผ่นเสียงตกร่อง
จึงไม่อยากให้หนังสือเล่มใหม่"รุงรัง" ครับ....ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
"ถ้าไม่มีการทุจริตตั้งแต่แรก เงื่อนไขการปฏิวัติก็คงไม่เกิด เพราะมันมีการแทรกแซงองค์กรอิสระตลอดเวลา ซึ่งการปฏิวัติก็เป็นการนำตัวคนผิดมาลงโทษ ผมก็ไม่เห็นว่า ทำไมคณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้ถอยหลังไปแค่ 19 กันยา 2549".. อ.ไชยันต์ ไชยพร
User avatar
ปุถุชน
 
Posts: 11805
Joined: Mon Oct 13, 2008 5:19 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby Argus » Sun Feb 01, 2009 12:38 pm

ปุถุชน wrote:ขอเสนอความเห็น..
ขอทาบทาม"สมศักดิ์ เจียม" และ"บก.ลายจุด" เขียนบทความร่วมด้วย
เป็น"กระจกเงา"ส่องเวบเสรีไทย....
มีเงื่อนไขว่าคณะจัดทำฯ มีสิทธิพิจารณาลงบทความหรือไม่ลงบทความก็ได้...

ถ้าจะลงบทความของสองนามแฝง ห้ามแก้ไขเนื้อหา ข้อความใดๆทั้งสิ้น
เว้นการสะกดตัวอักษรเท่านั้น.....ข้อนี้ผมไม่เห็นด้วยครับ เหตุผลมีความละเอียดอ่อนเกินไป จากการลงสนาม ผมไม่เห็นควรในการทาบทาม 2 คนนี้ ร่วมครับ ไม่ใช่ปิดกั้น แต่ ลุงปุ คงจะพลาดอะไรบางอย่างใหญ่หลวง

เขามีเวทีของเขาแล้วนะครับ ที่จะสามารถ เขียน บิดเบือนทำทุกสิ่งเพื่อทำลายล้าง
ลุงปุต้องไม่ลืมนะครับว่าเขาคือ คนมีอายุที่มี ระดับทางเลี่ยงสูงมาก ตรรกะ คลุมเครือบางข้อ สร้างผลลบต่อสังคมไทยได้ทันที.
ถ้า จะเอาจริงผมขอเป็นคนคัดกรอง เนื้อหาของสองคนนี้ครับ.
User avatar
Argus
 
Posts: 1668
Joined: Wed Dec 03, 2008 11:30 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby Sweet Chin Music » Sun Feb 01, 2009 12:46 pm

ก็ยินดีช่วยเหลือนนะครับผม มีอะไรก็บอกกันได้ ไม่มีปัญหา
ทำดีได้ทำดี ทำชั่วได้ทำชั่ว
User avatar
Sweet Chin Music
Moderator
 
Posts: 3892
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:40 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby see-u » Sun Feb 01, 2009 12:54 pm

jerasak wrote:สำหรับในส่วนนี้ต้องการเพื่อนสมาชิกที่เขียนบทความได้สนุกๆ สัก 1-2 คนครับ :D


* ขออนุญาตเสนอชื่อนะคะ ...

คนที่เขียนหนังสืออ่านได้สนุกในเว็บนี้มีหลายคน .. แต่คนที่ เอ้ ชอบอ่านที่เค๊าเขียน

คือ คุณ พรรณชมพู หรือไม่ก็ ป้าศิลลาแลง .. ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเข้ามาโพสเท่าไหร่ !

พี่คาเมะ ... พี่ลูกหิน ก็เขียนเก่ง ;)

ถ้าป็น บทกวี คุณ อธิฐาน คุณ ทิมมี่ พี่อังศนา ฯลฯ เขียนได้ดีค่ะ

ในส่วนของการดูรูปเล่มหนังสือและปก...เอ้ เคยอ่านเจอว่าคุณ Moon ทำงานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อน

เอ้..ก็ทำงานด้านเดียวกะคุณ Moon คิดว่าครั้งนี้มีคนที่ถนัดด้านนี้อย่างคุณ Moon มาช่วยงานคงผ่านไปได้ด้วยดี :D

ปล. เป็น คห. ส่วนตัวของ เอ้ นะคะ ไม่จำเป็นต้องเอาตามที่เสนอไปก็ได้ให้เกรียติในการตัดสินใจของทีมงานค่ะ
* See - U Never Die *

** ข้ออ้างจากพวกหิวคะแนน..

แมงสาบ : ไม่เลือกเราเขา (แม้ว) มาแน่
ตะกวดแดง : เลือกเรา "แม้ว"จะกลับมา


ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา : ถ้าไม่มีคนดีก็ไม่ต้องเลือก พรรคการเมืองอย่าดูถูกประชาชน
User avatar
see-u
 
Posts: 5073
Joined: Mon Oct 13, 2008 10:04 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby jerasak » Sun Feb 01, 2009 1:04 pm

ridkun wrote:
scorpio6 wrote:ผมขอเสนอชื่อคุณRidkunเป็นเหรัญญิกครับเพราะส่วนตัวเห็นว่าคุณRidkunเหมาะสม
และคุณRidkunเคยโพสท์ไว้ว่ายินดีที่จะอาสา"ร่วมงาน"ในการจัดทำหนังสือครบรอบ3ปีเว็บฯ
จึงขออนุญาตเสนอชื่อส่ง"เทียบเชิญ"และให้คุณRidkunมาแสดงความคิดเห็นเป็นประการใด
และขอให้สมาชิกเรามาแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนหรือเห็นต่างด้วยครับ


ความจริงไม่อยากยุ่งเรื่องเงินครับ แต่ก็ขอเสนอตัวเป็นเหรัญญิก เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบเดิมซ้ำซากอีก
ถ้าเกิดผมเป็นแล้วหายตัวไป ก็ไปติดต่อ บช.ก. ได้ครับ ที่อยู่เบอร์ติดต่อผมเขามีหมด :lol:


เข้ามาโพสต์ตอบรับครับ.. ในที่สุดก็ได้ เหรัญญิก โครงการแล้ว
คุณ ridkun เป็นผู้ตั้งเว็บเสรีไทยฯ สมควรรับตำแหน่งที่สุด :D
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby jerasak » Sun Feb 01, 2009 1:14 pm

ตอนนี้มียอดสั่งจองหนังสือไม่ต่ำกว่า 12 เล่มแล้วนะครับ

คุณหมักมะเร็ง 1 เล่ม ลุงปุ 10 เล่ม และคุณ Angsana
แม้จะยังไม่บอกจำนวนสั่งจองแต่อย่างน้อยก็คือ 1 เล่ม

คิดว่าคงจะเปิดให้จองไปเรื่อยๆ จนถึงก่อนสั่งพิมพ์ครับ
ถ้าถึงตอนนั้นยอดจองยังไม่ถึง 200 เล่ม ก็อาจพิจารณา
สั่งพิมพ์แบบ on-demand ให้เฉพาะผู้สั่งจองนะครับ
:D
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby ปุถุชน » Sun Feb 01, 2009 1:20 pm

Argus wrote:
ปุถุชน wrote:ขอเสนอความเห็น..
ขอทาบทาม"สมศักดิ์ เจียม" และ"บก.ลายจุด" เขียนบทความร่วมด้วย
เป็น"กระจกเงา"ส่องเวบเสรีไทย....
มีเงื่อนไขว่าคณะจัดทำฯ มีสิทธิพิจารณาลงบทความหรือไม่ลงบทความก็ได้...

ถ้าจะลงบทความของสองนามแฝง ห้ามแก้ไขเนื้อหา ข้อความใดๆทั้งสิ้น
เว้นการสะกดตัวอักษรเท่านั้น.....ข้อนี้ผมไม่เห็นด้วยครับ เหตุผลมีความละเอียดอ่อนเกินไป จากการลงสนาม ผมไม่เห็นควรในการทาบทาม 2 คนนี้ ร่วมครับ ไม่ใช่ปิดกั้น แต่ ลุงปุ คงจะพลาดอะไรบางอย่างใหญ่หลวง

เขามีเวทีของเขาแล้วนะครับ ที่จะสามารถ เขียน บิดเบือนทำทุกสิ่งเพื่อทำลายล้าง
ลุงปุต้องไม่ลืมนะครับว่าเขาคือ คนมีอายุที่มี ระดับทางเลี่ยงสูงมาก ตรรกะ คลุมเครือบางข้อ สร้างผลลบต่อสังคมไทยได้ทันที.
ถ้า จะเอาจริงผมขอเป็นคนคัดกรอง เนื้อหาของสองคนนี้ครับ.1. เป็นข้อเสนอเท่านั้น...
คณะจัดทำเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ก็ไม่เป็นไรครับ
2. คณะจัดทำฯต้อง"คัดกรอง"เอาเองครับว่าจะลงตีพิมพ์หรือไม่ลงตีพิมพ์...
3. ถ้าไม่เห็นด้วย ก็ไม่"ตีพิมพ์"
ไม่ควรแก้ไขเนื้อหา ข้อความของเขาก่อน จึงจะ"ตีพิมพ์"...
ต้องเคารพ"ทัศนะ" สิทธิเสรีทางความคิดของเขาครับ....
"ถ้าไม่มีการทุจริตตั้งแต่แรก เงื่อนไขการปฏิวัติก็คงไม่เกิด เพราะมันมีการแทรกแซงองค์กรอิสระตลอดเวลา ซึ่งการปฏิวัติก็เป็นการนำตัวคนผิดมาลงโทษ ผมก็ไม่เห็นว่า ทำไมคณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้ถอยหลังไปแค่ 19 กันยา 2549".. อ.ไชยันต์ ไชยพร
User avatar
ปุถุชน
 
Posts: 11805
Joined: Mon Oct 13, 2008 5:19 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby THE THIRD WAY » Sun Feb 01, 2009 1:21 pm

มาเป็นกำลังใจครับ
ความมุ่งมั่นในการกระทำดีนั้น
เพียงแค่คิดก็ประเสริฐแล้วครับ

ผมไม่มีฝีไม้ฝีมือด้านนี้ที่จะช่วยได้
ขอให้โชคดีครับ และจะช่วยสนับสนุนตามควรครับ
Image
อยู่เฉยๆ แล้วบอกว่าเป็นกลาง
ทีคนอื่นทำอีกอย่าง บอกว่าเอียง
User avatar
THE THIRD WAY
 
Posts: 615
Joined: Mon Oct 13, 2008 12:46 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby paper punch » Sun Feb 01, 2009 1:24 pm

ถือเป็นข่าวดีบ่ายนี้ของผมครับ ที่ได้อ่านกระทู้นี้ ขอให้กำลังใจทีมงานทุกท่านครับ

และ..

ขอจองหนังสือ 2 เล่มครับ :D
เคารพและศรัทธาคุณ ชวน หลีกภัย

ราตรีสวัสดิ์(official version)
http://www.youtube.com/watch?v=JFCooDPQ ... re=related
User avatar
paper punch
 
Posts: 922
Joined: Mon Oct 13, 2008 9:16 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby ปุถุชน » Sun Feb 01, 2009 1:25 pm

see-u wrote:
jerasak wrote:สำหรับในส่วนนี้ต้องการเพื่อนสมาชิกที่เขียนบทความได้สนุกๆ สัก 1-2 คนครับ :D


* ขออนุญาตเสนอชื่อนะคะ ...

คนที่เขียนหนังสืออ่านได้สนุกในเว็บนี้มีหลายคน .. แต่คนที่ เอ้ ชอบอ่านที่เค๊าเขียน

คือ คุณ พรรณชมพู หรือไม่ก็ ป้าศิลลาแลง .. ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเข้ามาโพสเท่าไหร่ !

พี่คาเมะ ... พี่ลูกหิน ก็เขียนเก่ง ;)

ถ้าป็น บทกวี คุณ อธิฐาน คุณ ทิมมี่ พี่อังศนา ฯลฯ เขียนได้ดีค่ะ


ในส่วนของการดูรูปเล่มหนังสือและปก...เอ้ เคยอ่านเจอว่าคุณ Moon ทำงานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อน

เอ้..ก็ทำงานด้านเดียวกะคุณ Moon คิดว่าครั้งนี้มีคนที่ถนัดด้านนี้อย่างคุณ Moon มาช่วยงานคงผ่านไปได้ด้วยดี :D

ปล. เป็น คห. ส่วนตัวของ เอ้ นะคะ ไม่จำเป็นต้องเอาตามที่เสนอไปก็ได้ให้เกรียติในการตัดสินใจของทีมงานค่ะครับ เห็นด้วยครับ.....ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
"ถ้าไม่มีการทุจริตตั้งแต่แรก เงื่อนไขการปฏิวัติก็คงไม่เกิด เพราะมันมีการแทรกแซงองค์กรอิสระตลอดเวลา ซึ่งการปฏิวัติก็เป็นการนำตัวคนผิดมาลงโทษ ผมก็ไม่เห็นว่า ทำไมคณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้ถอยหลังไปแค่ 19 กันยา 2549".. อ.ไชยันต์ ไชยพร
User avatar
ปุถุชน
 
Posts: 11805
Joined: Mon Oct 13, 2008 5:19 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby jerasak » Sun Feb 01, 2009 1:27 pm

ปุถุชน wrote:ขอเสนอความเห็น..
ขอทาบทาม"สมศักดิ์ เจียม" และ"บก.ลายจุด" เขียนบทความร่วมด้วย
เป็น"กระจกเงา"ส่องเวบเสรีไทย....
มีเงื่อนไขว่าคณะจัดทำฯ มีสิทธิพิจารณาลงบทความหรือไม่ลงบทความก็ได้...

ถ้าจะลงบทความของสองนามแฝง ห้ามแก้ไขเนื้อหา ข้อความใดๆทั้งสิ้น
เว้นการสะกดตัวอักษรเท่านั้น.....

ปล.นามแฝงที่ถูกคุณvorapoap foeอื่นๆ
กรุณาอย่านำมาพิจารณา......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า


เป็นข้อเสนอที่น่าพิจารณาครับ :D

ทั้ง 2 ท่านมีความสามารถในการเขียนบทความแน่นอน
แต่กลัวจะเป็นบทความที่ตีพิมพ์ไม่ได้ แล้วก็จะถูกโจมตี
ว่าคณะทำงานฯ "ปิดกั้น" หรือเปล่าครับ..

ผมเสนอไอเดียว่าจะลองใช้วิธีแบบนี้ดีไหมครับ :idea:

ชวน อ.สมศักดิ์ และ บก.ลายจุด ให้ร่วมเขียนบทความ
เพื่อลงในหนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด แต่ให้
โพสต์บทความตั้งเป็นกระทู้ให้พวกเราทั้งหมดพิจารณา
โดยการตั้งกระทู้โหวต
ถ้ามีผู้สนับสนุนเพียงพอก็ Ok
เพราะถือได้ว่าเป็นมติของสมาชิกบอร์ด

ถ้า อ.สมศักดิ์ และ บก.ลายจุด ต้องการส่งบทความ
เพื่อลงหนังสือจริง ก็น่าจะตั้งใจเขียนให้เรายอมรับได้


แต่ถ้าเขียนแล้วไม่ผ่านโหวต ก็ถือว่าเป็นมติของบอร์ด
ไม่ใช่ความเห็นของ คณะผู้จัดทำฯ และทุกคนสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเขียนบทความมาอย่างไรถึงไม่ผ่าน

เสนอไอเดียแบบนี้ไม่รู้ว่าทั้ง 2 ท่านจะสนใจหรือเปล่า :D
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby jerasak » Sun Feb 01, 2009 1:34 pm

Sweet Chin Music wrote:ก็ยินดีช่วยเหลือนนะครับผม มีอะไรก็บอกกันได้ ไม่มีปัญหา


ยินดีมากครับ .. คุณ Sweet Chin Music ไม่ได้ระบุตำแหน่งที่สมัคร
ถ้ายังไงทางคณะทำงานฯ จะหลังไมค์ไปคุยด้วยนะครับ :D
Last edited by jerasak on Sun Feb 01, 2009 1:48 pm, edited 1 time in total.
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby ปุถุชน » Sun Feb 01, 2009 1:39 pm

jerasak wrote:
ปุถุชน wrote:ขอเสนอความเห็น..
ขอทาบทาม"สมศักดิ์ เจียม" และ"บก.ลายจุด" เขียนบทความร่วมด้วย
เป็น"กระจกเงา"ส่องเวบเสรีไทย....
มีเงื่อนไขว่าคณะจัดทำฯ มีสิทธิพิจารณาลงบทความหรือไม่ลงบทความก็ได้...

ถ้าจะลงบทความของสองนามแฝง ห้ามแก้ไขเนื้อหา ข้อความใดๆทั้งสิ้น
เว้นการสะกดตัวอักษรเท่านั้น.....

ปล.นามแฝงที่ถูกคุณvorapoap foeอื่นๆ
กรุณาอย่านำมาพิจารณา......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า


เป็นข้อเสนอที่น่าพิจารณาครับ :D

ทั้ง 2 ท่านมีความสามารถในการเขียนบทความแน่นอน

แต่กลัวจะเป็นบทความที่ตีพิมพ์ไม่ได้ แล้วก็จะถูกโจมตี
ว่าคณะทำงานฯ "ปิดกั้น" หรือเปล่าครับ..


ผมเสนอไอเดียว่าจะลองใช้วิธีแบบนี้ดีไหมครับ :idea:

ชวน อ.สมศักดิ์ และ บก.ลายจุด ให้ร่วมเขียนบทความ
เพื่อลงในหนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด แต่ให้
โพสต์บทความตั้งเป็นกระทู้ให้พวกเราทั้งหมดพิจารณา
โดยการตั้งกระทู้โหวต
ถ้ามีผู้สนับสนุนเพียงพอก็ Ok
เพราะถือได้ว่าเป็นมติของสมาชิกบอร์ด

ถ้า อ.สมศักดิ์ และ บก.ลายจุด ต้องการส่งบทความ
เพื่อลงหนังสือจริง ก็น่าจะตั้งใจเขียนให้เรายอมรับได้


แต่ถ้าเขียนแล้วไม่ผ่านโหวต ก็ถือว่าเป็นมติของบอร์ด
ไม่ใช่ความเห็นของ คณะผู้จัดทำฯ และทุกคนสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเขียนบทความมาอย่างไรถึงไม่ผ่าน

เสนอไอเดียแบบนี้ไม่รู้ว่าทั้ง 2 ท่านจะสนใจหรือเปล่า :D1. หัวหน้ากองบก.ที่ไหน ก็ไม่กลัวนักเขียนวิพากษ์วิจารณ์ว่า"ปิดกั้น" หรือ"กีดกัน"เลย
ต้องกล้าตัดสินใจจะลงหรือไม่ลงครับ.....
2. ถ้านำมาให้อ่านในเวบบอร์ดก่อน จะเป็น"จืดหน้าบูด" ในหนังสือเล่มนะครับ...
"ถ้าไม่มีการทุจริตตั้งแต่แรก เงื่อนไขการปฏิวัติก็คงไม่เกิด เพราะมันมีการแทรกแซงองค์กรอิสระตลอดเวลา ซึ่งการปฏิวัติก็เป็นการนำตัวคนผิดมาลงโทษ ผมก็ไม่เห็นว่า ทำไมคณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้ถอยหลังไปแค่ 19 กันยา 2549".. อ.ไชยันต์ ไชยพร
User avatar
ปุถุชน
 
Posts: 11805
Joined: Mon Oct 13, 2008 5:19 pm

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby jerasak » Sun Feb 01, 2009 1:40 pm

see-u wrote:
jerasak wrote:สำหรับในส่วนนี้ต้องการเพื่อนสมาชิกที่เขียนบทความได้สนุกๆ สัก 1-2 คนครับ :D


* ขออนุญาตเสนอชื่อนะคะ ...

คนที่เขียนหนังสืออ่านได้สนุกในเว็บนี้มีหลายคน .. แต่คนที่ เอ้ ชอบอ่านที่เค๊าเขียน

คือ คุณ พรรณชมพู หรือไม่ก็ ป้าศิลลาแลง .. ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเข้ามาโพสเท่าไหร่ !

พี่คาเมะ ... พี่ลูกหิน ก็เขียนเก่ง ;)

ถ้าป็น บทกวี คุณ อธิฐาน คุณ ทิมมี่ พี่อังศนา ฯลฯ เขียนได้ดีค่ะ

ในส่วนของการดูรูปเล่มหนังสือและปก...เอ้ เคยอ่านเจอว่าคุณ Moon ทำงานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อน

เอ้..ก็ทำงานด้านเดียวกะคุณ Moon คิดว่าครั้งนี้มีคนที่ถนัดด้านนี้อย่างคุณ Moon มาช่วยงานคงผ่านไปได้ด้วยดี :D

ปล. เป็น คห. ส่วนตัวของ เอ้ นะคะ ไม่จำเป็นต้องเอาตามที่เสนอไปก็ได้ให้เกรียติในการตัดสินใจของทีมงานค่ะ


ครับคุณเอ้ :D

เป็นรายชื่อที่น่าสนใจทุกท่านเลยครับ
ทาง คณะทำงานฯ จะลองทาบทามดู

โดยเฉพาะป้าศิลาแลง คิดว่าจะติดต่อ
ให้เลือกคำตอบในกระทู้ตอบคำถาม
มาลงตีพิมพ์ต่อจากเล่มก่อนด้วยครับ

ส่วนคุณ Moon ตอนนี้ก็คือรักษาการ
ฝ่ายศิลป์ของคณะทำงานฯ อยู่ครับ
:D
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==แถลงเปิดตัวโครงการ "หนังสือครบรอบ 3 ปีเสรีไทยเว็บบอร์ด"==

Postby jerasak » Sun Feb 01, 2009 1:44 pm

ปุถุชน wrote:1. หัวหน้ากองบก.ที่ไหน ก็ไม่กลัวนักเขียนวิพากษ์วิจารณ์ว่า"ปิดกั้น" หรือ"กีดกัน"เลย
ต้องกล้าตัดสินใจจะลงหรือไม่ลงครับ.....
2. ถ้านำมาให้อ่านในเวบบอร์ดก่อน จะเป็น"จืดหน้าบูด" ในหนังสือเล่มนะครับ...


มีเหตุผลอย่างยิ่งครับ จะนำไปพิจารณาด้วยความกล้าหาญอีกครั้งครับ
น่าสนใจว่าถ้าชวนจริงๆ อ.สมศักดิ์ กับ บก.ลายจุด จะสนใจไหม :D
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Next

Return to ห้องสมุด