ผบ.ทบ.สั่งระดมช่วยน้ำท้วมในทุกด้านบรรเทาทุกข์ประชาชน

ฟุตบอลโลก 2010 กีฬาประเภทต่างๆ สันทนาการ การท่องเที่ยว

ผบ.ทบ.สั่งระดมช่วยน้ำท้วมในทุกด้านบรรเทาทุกข์ประชาชน

Postby oonza » Fri Oct 07, 2011 9:42 am

ผบ.ทบ.สั่งระดมช่วยน้ำท้วมในทุกด้านบรรเทาทุกข์ประชาชน


จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ในขณะนี้

แม้ทุกหน่วยงานจะระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือในทุกด้าน แต่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤต ซึ่ง

ระดับน้ำสูงและท่วมขังเป็นเวลานานก็ยังต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก ทั้งที่อยู่อาศัย การใช้

ชีวิตประจำวัน การสัญจร อาหาร รวมถึงความเจ็บป่วย สำหรับการช่วยเหลือของกองทัพบกที่มอบให้หน่วย

ทหารในพื้นที่น้ำท่วมเข้าช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน กำลังทหารได้ใช้ในการ

ขนย้ายสิ่งของหนีน้ำ, การกำจัดเศษวัสดุที่กีดขวางการไหลของน้ำ, การสร้างพนังกั้นน้ำด้วยกระสอบ

ทราย เสาเข็ม อิฐบล๊อก และใช้เครื่องมือทหารช่างสร้างแนวคันดินกั้นน้ำ นอกจากนี้ยังได้ใช้รถยนต์บรรทุก

ขนาดใหญ่และเรือท้องแบนในการ รับ – ส่งประชาชนสัญจรไปมา การแจกจ่ายถุงยังชีพ การผลิตน้ำสะอาด

บริการประชาชนโดยชุดประปาสนาม การปรุงอาหารสดบริการ ๓ มื้อ โดยรถครัวสนาม การใช้กำลังทหาร

เฝ้าและซ่อมแซมพนังกั้นน้ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง, การสนับสนุนเรือขนาด ๙๐ ฟุต ๒

เครื่องยนต์ จำนวน ๑๐ ลำ ในการช่วยผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทย ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกยังคง

กำลังทหาร ๓,๖๐๐ นาย รถยนต์บรรทุก ๒๔๘ คัน เรือท้องแบน ๖๕ ลำ รถน้ำ ๒ คัน และ

เฮลิคอปเตอร์ ๑ ลำ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงอยู่ช่วยเหลือจนกว่า

สถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ล่าสุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยทหารปรับการ

ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ให้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการสัญจรไปมาทั้งทางรถ

และทางเรือ โดยใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ เช่น รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ เรือท้องแบน และให้ศูนย์บรรเทาสา

ธารณภัยกองทัพบกจัดหาเรือเพิ่มเติม ส่งไปเสริมการสัญจรในพื้นที่ที่ขาดแคลน ขณะเดียวกันให้จัดทหารชุด

ลาดตระเวนทั้งทางรถยนต์ และเรือ เพื่อตรวจสถานการณ์ สร้างความปลอดภัย เยี่ยมเยียนและ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกับนำวิทยุทรานซิสเตอร์ไปแจกจ่ายให้

ประชาชนได้เปิดวิทยุรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วย รวมถึงให้หน่วยทหารนำเครื่องให้แสงสว่างในเวลากลางคืนที่

ได้รับบริจาคมา และให้จัดหาเพิ่มเติมจากเงินบริจาค เช่น ไฟฉายพร้อมถ่าน, ตะเกียง นำไปแจกจ่ายเพื่อให้

ผู้ประสบภัยได้ใช้ในเวลากลางคืน นอกจากนี้ให้หน่วยทหารจัดชุดแพทย์พร้อมชุดนันทนาการเคลื่อนที่ออก

ให้บริการตรวจสุขภาพและจัดกิจกรรมนันทนาการปลอบขวัญประชาชนอย่างเต็มที่

ผู้บัญชาการทหารบกยังได้สั่งการให้หน่วยทหารช่างในพื้นที่น้ำท่วมเข้าประสานงานกับส่ วนราชการอื่นๆ

ในพื้นที่โดยด่วน เพื่อนำเครื่องมือช่างเข้าขุดลอกคูคลองเปิดทางไหลของน้ำ เร่งลดระดับน้ำท่วม ส่วนการ

ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันให้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น ข้าวสารอาหารแห้งและของจำเป็นอื่นๆ

ออกแจกจ่ายประชาชนเพิ่มเติมให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ และไม่ให้ซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอื่น สำหรับพื้นที่อุทกภัย

ที่น้ำได้ลดลงแล้วหน่วยทหารจะเข้าช่วยฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรง

วิถีชีวิตได้เหมือนเดิม

๒๓ กันยายน ๕๔
User avatar
oonza
 
Posts: 14
Joined: Sat Jan 29, 2011 10:57 pm

Return to World Cup 2010cron