Page 1 of 2

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Mar 09, 2010 1:17 pm
by swc2009
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
...คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย. ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...
...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong will of the good person...

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Mar 09, 2010 5:44 pm
by Argus
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

ท่านยังต้องมาตรากตรำ กับ ลูกเลวๆ อยู่อีก
จะหาพ่อที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ที่ไหนกันครับตลอดชั่วชีวิตคน 1 คน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 9:03 am
by swc2009
ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ปวงข้าเจ้าชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา เป็นมิ่งขวัญปวงประชาชนชาติไทย การอยู่รอดปลอดภัยไทยทั้งชาติ ฝ่าพระบาทมหากษัตริย์นิรัตติศัย ทรงปราณีปกป้องผองภัย ให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขกัน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Apr 23, 2010 10:11 pm
by yimsiam
ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Apr 26, 2010 3:45 pm
by love_samkha
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รักพ่อหลวง กตัญญูพ่อหลวง
พสกนิกรชาวไทย

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Apr 29, 2010 9:38 am
by swc2009
องค์ภูมิพลล้นเกล้าเจ้าชีวิต คราวิกฤตย่ำแย่ทรงแก้ไข โครงการพระราชดำริงานวิจัย ผ่อนร้อนให้กลับเย็นเป็นนิจจา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง คู่ขวัญมิ่งราชินีศรีสง่า

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Jun 02, 2010 1:18 pm
by swc2009
ธ ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Jun 03, 2010 1:20 pm
by swc2009
พ่อผู้เป็นพลัง
พ่อผู้มีแต่ให้
ขอให้พ่อทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Jun 04, 2010 1:10 pm
by swc2009
“ความสามัคคี เป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งซึ่งหมูชนอยูรวมกันจําเป็น

ต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนํามาใชอยูสม่ำเสมอถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทํางานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรคงานก็สําเร็จสมบูรณงดงามตามประสงคทุกอย่าง...”


พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม


งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Jun 07, 2010 10:35 am
by swc2009
คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย. ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...


...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong will of the good person...


คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Jun 08, 2010 5:20 pm
by onejaiD
รักในหลวง ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรงค่ะ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Jun 09, 2010 1:41 pm
by swc2009
"กฎหมายบ้านเมืองนั้นโดยหลักการมีไว้สำหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน ด้วยการจัดสรร อำนวยสิทธิเสรีภาพแก่บุคคลโดยถ้วนหน้าและเสมอหน้า แต่ความจริงที่เป็นอยู่ปรากฏว่า ในบางเรื่องบางกรณีการใช้กฎหมายมักไม่ได้ผลสมบูรณ์ ตรงตามหลักการอันเป็นเจตนารมย์ที่แท้นัก อาจนำไปสู่ความยุ่งยาก และความร้าวฉาน ซึ่งเป็นความเสียหาย และอันตรายผู้มีหน้าที่ด้านกฎหมายจะต้องคิดอ่าน กระทำการให้กฎหมายได้เป็นปัจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอย่างแท้จริง
"กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าวจึงไม่ควรจะถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำต้องคำนึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่ควรจะได้"


พระบรมราโชวาทพระราชทานประกาศนียบัตร
ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Jul 29, 2010 1:40 pm
by NUBO
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงแข็งแรงและมีความสุข

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Aug 13, 2010 12:31 pm
by tarato13
เรารักในหลวง

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Aug 14, 2010 1:54 pm
by VEE99999
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Aug 26, 2010 10:10 pm
by babycat
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Aug 26, 2010 10:24 pm
by รักเมืองไทย55
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Aug 27, 2010 3:08 pm
by VEE99999
องค์สมเด็จ ภูมิพล มหาราช
ปกครองชาติ ให้ร่มเย็น เป็นสุขี
ทรงเชี่ยวชาญ ด้านกีฬา กานท์กวี
อีกดนตรี เพลงหลายหลาก มากทำนอง

ทศพิธ ราชธรรม นำสยาม
ทุกเขตคราม เลื่องลือ ระบือก้อง
ภูมิใจไทย ที่เกิดใน แผ่นดินทอง
ปวงประชา ทั้งผอง ต่างเปรมปรีดิ์

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun Aug 29, 2010 9:18 pm
by รักเมืองไทย55
ขอเชิญชวนให้ไปร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อในหลวงของเรา
ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Oct 01, 2010 6:21 am
by tragedy
ดีใจที่เห็นพระองค์สุขภาพแข็งแรง
ทรงฟังดนตรี ในชุดสูททักซิโด
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็น
ร่มโพธิ์ ร่มไทร ปกครองไพร่ฟ้า
ให้มีความสุข ทำให้บ้านเมืองเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Oct 01, 2010 11:17 am
by NUBO
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้คนที่คิดรายต่อท่านจงมีอันเป็นไป

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Oct 02, 2010 2:30 pm
by tragedy
"ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจด้วยความดี"
พระบรมราโชวาท ของในหลวง ข้อคิดของคนทำงานที่
ต้องมีระเบียบ การมีระเบียบ จะทำให้มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้น
มักจะทำให้งานเดินไปอย่างสำเร็จ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Oct 06, 2010 3:56 pm
by VEE99999
คน ๆหนึ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เราอยู่ดีกินดี บรรเทาความเดือดร้อน สร้างรอยยิ้มและความสุข
แล้วเราตอบแทนอะไรแก่1พระองค์ท่านบ้างในวันนี้ แค่สร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันร่วมแรงร่วมใจกัน
อยู่ร่วมกันด้วยความรัก เราทำกันหรือยัง

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Oct 12, 2010 11:16 am
by NUBO
ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Oct 12, 2010 3:11 pm
by ปลาบู่ทะเล
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Oct 13, 2010 8:55 pm
by น้ำตก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
อยากให้คนไทยร่วมสามัคคีเพื่อถวายให้ท่าน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Oct 14, 2010 2:00 pm
by babycat
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยากให้คนไทยสามัคคีกันเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ของเรา และเพื่อในหลวงของเรา

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Oct 19, 2010 11:08 am
by รักเมืองไทย55
“...ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบว่า ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่ต้องอาศัยความเข็มแข็ง เพื่อที่จะให้อยู่รอด ประเทศไทยจะอยู่ได้ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายสามัคคีกัน ความสามัคคีนั้นได้พูดอยู่เสมอว่าต้องมี แต่อาจจะเข้าใจยากว่าทำไมสามัคคีจะทำให้บ้านเมืองอยู่ได้
สามัคคีก็คือ การเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองอยู่ได้
สามัคคีนี้ก็คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และไม่ทำลายงานของกันและกัน และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน และไม่ทำลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม...”
(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Oct 22, 2010 11:31 am
by VEE99999
อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์
ควรที่บุตรสุดที่รักจักจุนเจือ
ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อ
พระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Oct 25, 2010 10:56 pm
by PI kenobi
ท่านคือร่มไม้ใหญ่ของชาวไทยอย่างแท้จริง
ผมรักในหลวงครับ
ทรงพระเจริญครับ