Page 2 of 3

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Mon Oct 25, 2010 11:03 pm
by PI kenobi
บอกไม่หมดครับ
เยอะมาก
สำหรับคนที่สร้างภาพยิ่งค้นหาต้องยิ่งสงสัย
แต่กับในหลวงไม่มีแม้แต่น้อยเพราะยิ่งค้นหายิ่งรัก
และตกใจกับสิ่งมากมายที่ทำเพื่อชาวไทยในเวลากว่า60ปี
และตกใจยิ่งกว่าเม่อพบว่าคนไทยบางส่วนออกมาพูดกล่าวร้าย
เกลียดท่านด่าท่าน อย่างไม่มีหลักฐานและเหตุผล

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Tue Nov 02, 2010 10:46 am
by mataharu
เพราะพระองค์ท่านรักประชาชนของพระองค์ท่านเหลือเกิน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Tue Nov 02, 2010 9:28 pm
by tragedy
เพราะท่านทรงห่วงใยประชาชน เป็นนักพัฒนา
นักวิจัย นักปรัชญา แก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์
สุขแก่ทวยราษฎร ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของ
ปวงชนชาวไทย ตลอดไป

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Thu Nov 04, 2010 5:18 pm
by fullmoon
ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว
จะมีใครเหนื่อยและห่วงใยพสกนิกร

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sun Nov 07, 2010 7:26 am
by tragedy
เรารักในหลวง I LOVE THE KING ยามบ้านเมือง
ไม่สงบท่านทรงห่วงใย ไม่ทอดทิ้ง ทรงตรากตรำ
พระวรกาย ทุ่มเท เสียสละ เวลา ราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อให้ทวยราษฎร์มีความสุข เราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทย
ใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก้าวก่าย ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คิด
สร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมือง สังคมจะได้มีความสุข สังคมเป็นสุข
เราก็เป็นสุข

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Thu Nov 11, 2010 11:16 am
by NUBO
น้ำท่วมครั้งนี้ท่านคงเหนื่อยพระทัยน่าดูเลยท่านคงสงสารประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทุกคน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Fri Nov 12, 2010 9:36 am
by pitpon
พระองค์ทรงตรากตรำงานเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างเป็นสุขถ้วนหน้ากัน ทรงมีโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Fri Nov 12, 2010 10:47 am
by acolyte
เหตุผลที่รักในหลวงนับไม่ได้ หลายร้อยเหตุผล
แต่ทุกคนมีใจดวงเดียวกันให้กับท่านเพียงองค์เดียว

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Mon Nov 15, 2010 3:15 pm
by babycat
เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ทรงห่วงใยดูแล และให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Tue Nov 23, 2010 2:52 pm
by chaobaan
เป็นเพราะความพระอุตสาหะพยายามของพระองค์ในการขจัดความยากจน
ให้กับคนในประเทศของพระองค์ โดยผ่านโครงการในพระราชดำริมากมาย
ทำให้พระองค์ทรงได้รับความเคารพเทิดทูนอย่างกว้างขวาง และยังทรงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sun Nov 28, 2010 11:00 am
by VEE99999
เพราะพระองค์ไม่ทอดทิ้งประชาชาน
พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sun Nov 28, 2010 2:19 pm
by VEE99999
เพราะพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทย

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Fri Dec 03, 2010 1:09 pm
by NUBO
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหมื่นหมื่นปี

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Wed Dec 08, 2010 9:10 am
by kuron23
ข้าพเจ้ารักพระเจ้าอยู่หัว เพราะท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงมาอย่างยาวนาน และทรงแก้ไขปัญหาด้านชลประทาน กสิกรรม และเกษตรกรรม ให้กับประชาชนโดยไม่แบ่งแยกทั่วทุกภูมิภาคและในถิ่นทุรกันดารซึ่งในอดีตนั้นยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงอย่างใกล้มากกว่าคนในเมืองเสียอีก

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Wed Dec 08, 2010 8:17 pm
by น้ำตก
เพราะท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทย
ท่านทรงลำบากตรากตรำไปในที่ทุรกันดารเพื่อไป
ช่วยประชาชนที่ขาดแคลน ท่านทรงคิดทำในสิ่งที่
จะช่วยให้ประชาชนของท่านอยู่ได้

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sun Dec 12, 2010 1:24 pm
by kuron23
พระองค์ทรงเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดิน และประชาชนก็เปรียบเสมือนลูกของพระองค์ ที่พระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างยาวนานก็เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยแท้จริง

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sat Dec 18, 2010 5:03 pm
by ปลาบู่ทะเล
ความดีความเป็นห่วงของพระองค์
ทำให้ประชาชนรักพระเจ้าอยู่หัว
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Fri Apr 22, 2011 5:47 pm
by รักเมืองไทย55
ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว เพราะในหลวงรักเรา
ทราบได้จาก ที่พระองค์ท่านทรงตรากตรำ วรกาย ดูแลคนไทยทั้งประเทศโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ กันดาร แค่ไทยพระองค์ก็เสด็จไปถึง เพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sun Apr 24, 2011 7:43 pm
by sweet2011
พระองค์ท่านทำประโยชน์สุขเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sun May 15, 2011 9:51 am
by รักเมืองไทย55
ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น
ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล
“ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน
ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร ฯ

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Thu May 19, 2011 10:15 am
by chaobaan
…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำที่ประทับอยู่ในหัวใจคน ทรงเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ เพราะทรงมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมล้นด้วยมัททวะคือความอ่อนโยน ดังที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ เกี่ยวกับการตามเสด็จในตอนต้นรัชกาล ซึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังทรงเยาว์พระชันษา ทรงยังไม่แน่พระทัยว่าจะวางพระองค์อย่างไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในเรื่องของ ความอ่อนโยน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Tue May 31, 2011 5:48 pm
by ปลาบู่ทะเล
เรารักในหลวงเพราะท่านทำเพื่อเราเหมือนเราเป็นลูกหลาน
ท่านทรงห่วงใยประชาชนไม่เคยนึกถึงตัวเองว่าจะเจ็บป่วย
ท่านก็ห่วงประชาชน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Wed Jun 01, 2011 1:54 am
by d69b
พระองค์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ให้เราได้ภูมิใจ
พระองค์ทรงดูแลลูก กว่า 60ล้านคน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กว่า 60ปี ไม่เคยได้ยินพระองค์ ตรัส ว่า "เหนื่อย"


แต่ ลูก กว่า 60 ล้าน คน กลับช่วยกันปกป้องดูแล ไม่ให้ใครมาหมิ่น พระ องค์ ไม่ได้
โดยเฉพาะ เหล่าผู้นำประเทศ ที่ต่างเคย ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะจงรักภักดีต่อพระองค์
แต่กลับ ปล่อยประละเลย ไม่ดำเนินการกับ เว็บไซต์-วิทยูชุมนุมที่หมิ่นสถาบัน
หากยัง ปล่อยขบวนการล้มเจ้าเหิมเกริม อนาคต คง เกิดสงครามกลางเมือง อย่างเลี่ยงไม่พ้น

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Fri Jun 03, 2011 11:16 am
by militaryloveking
เพราะพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ทำให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข...

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Fri Jun 03, 2011 6:22 pm
by เพียงดิน2889
พระองค์ทรงดำริโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น โครงการดอยคำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในชนบท โครงการกักเก็บน้ำ โดยการสร้างฝายกักเก็บน้ำ
และการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้มีแหลงน้ำ ไว้ใช้อุปโภค บริโภค เป็นแหล่งทำเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ำในการเพาะพันธุ์ปลา และเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งหารายได้ของประชาชนในอนาคต

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sun Jun 05, 2011 7:02 pm
by tragedy
แผ่นดินไทยนี้มีแต่พ่อหลวงอยู่ในใจอยู่ทุกบ้าน ในหลวงทรงเป็นที่ห่วงใยของ
ลูก ๆ แม้ว่าลูกของพระองค์ท่านจะมีมากมายถึง 60 กว่าล้านคน แต่ก็ไม่เคย
ทำให้ลูก ๆ ทั้ง 60 กว่าล้านคน รู้สึกเลยว่า เมื่อมีความทุกข์ พ่อจะให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือ พ่อจะเป็นกำลังใจให้ตลอด เพราะพระองค์ห่วงใยพสกนิกรอย่าง
บริสุทธิ์ใจ จึงทำให้ปวงชนชาวไทยรักพระองค์

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Tue Jun 07, 2011 10:32 am
by militaryloveking
ทุกบ้านมีรูปพระเจ้าอยู่หัว ให้ได้กราบไหว้ ทรงสอบการดำรงชีวิตแบบพอเพียง เป็นบุญของคนไทยแล้ว ที่มีพระเจ้าอยู่หัว ปกครองแผ่นดิน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Tue Jun 07, 2011 2:49 pm
by keyboard
การทำงานอย่างหนักโดยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ไม่ว่าส่วนไหนของพื้นแผ่นดินไทย นั้นคือความประทับใจที่มิรู้ลืม ...........

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Wed Jun 08, 2011 9:43 am
by militaryloveking
แผ่นดินไทย สุขได้เพราะในหลวง

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Wed Jun 08, 2011 10:05 am
by militaryloveking
แผนดินไทย ร่มเย็นได้ด้วยพระบารมี