Page 2 of 2

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 10:26 am
by militaryloveking
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 3:03 pm
by detyeover
ต่อต้านการหมิ่นสถาบัน ป. พัน. ๑๑ รอ.
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 7:50 pm
by sweet2011
พระองค์ทรงช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Jul 02, 2011 3:15 pm
by โดเรมอน01
ทรงเป็นเอกอัครมหากษัตริย์
ทรงพระอัจฉริยภาพทุกสาขา
พระองค์ทรงยึดมั่นกตัญญุตา
จึ่งล้นฟ้าพระมหาบารมี

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Mon Jul 04, 2011 12:32 pm
by เพียงดิน2889
เรามาร่วมเทิดไทยองค์ราชัน มาร่วมกันถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 ประชาชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเจริญ

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Tue Jul 05, 2011 8:42 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอดเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Tue Jul 05, 2011 4:10 pm
by bluedog
Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์เกิดผลจริงและมีประโยชน์ต่อเราชาวไทยทุกคน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Wed Jul 06, 2011 8:23 am
by militaryloveking
สถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศของเราเป็นไทอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Wed Jul 06, 2011 11:27 am
by bluedog
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี
ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Wed Jul 06, 2011 2:06 pm
by i-am-thai
ด้วยมีพระองค์ท่าน

จึงยังคงมีแผ่นดินไทยในวันนี้...

ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป พวกเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย

ได้โปรด หันมา รัก สามัคคี ดังเดิม

สามัคคีกัน อย่าง ที่ไม่มีในชาติใด ทำได้ เท่า สามัคคี ของคนไทย

รัก สามัคคี ที่ ทรงพลังที่สุด เหนียวแน่นที่สุด สบายใจที่สุด มีความสุขที่สุด

เราเคยมี...สิ่งเหล่านั้น

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Thu Jul 07, 2011 9:56 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Fri Jul 08, 2011 4:12 pm
by bluedog
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ประเทศไทยของเรายังคงเป็นไทยได้จวบจนทุกวันนี้เพราะบารมีปกเกล้าของพระมหากษัตริย์ของไทยเราที่เสียสละทั้งใจและกายตรากตำทำงานเพื่อชาติไทยเรา ดังนั้นเราพสกนิกรชาวไทยขอเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์........ขอจงทรงพระเจริญ

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Jul 09, 2011 10:19 am
by sareesri_39
พวกเราชาวไทยจงมาร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดอง หยุดสร้างความแตกแยก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Jul 09, 2011 6:07 pm
by finch
ทรงพระเจริญ

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Mon Jul 11, 2011 9:06 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Mon Jul 11, 2011 1:50 pm
by bluedog
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Mon Jul 11, 2011 2:05 pm
by keyboard
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิใช่เป็นเพียงพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเสมือนสัญญลักษณ์ของชาติเท่านั้น
แต่ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงน้อมนำประเทศไทยและพสกนิกรไทยทั่วหล้าให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 3:08 pm
by bluedog
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชนและก่อเกิดความจงรักภักดีที่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนักในความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับ ประชาชนจนยากจะลบเลือน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Fri Oct 07, 2011 10:19 am
by militaryloveking
พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนไม่นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยแม้ทรงพระประชวรอยู่ก็เป็นห่วงประชาชน