พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby katib » Sat Jan 08, 2011 4:17 pm

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่หมู่บ้านตัวอย่างโครงการไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี่ 25 พฤษภาคม 2513

“…ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแย้งซึ่งกัน และกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย และหา ทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ หมู่ชน…”
User avatar
katib
 
Posts: 191
Joined: Fri May 14, 2010 5:49 pm

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby รักเมืองไทย55 » Thu Apr 21, 2011 3:27 pm

พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน 15 มกราคม 2519

“…สามัคคี คือการเห็น แก่บ้านเมืองและช่วยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วย การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวม นั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby kuron23 » Fri Apr 22, 2011 2:46 pm

"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแย้งซึ่งกัน และกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย และหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ หมู่ชน..."

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่
หมู่บ้านตัวอย่าง โครงการไทย-อิสราเอล
จังหวัดเพชรบุรี 25 พฤษภาคม 2513
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Apr 22, 2011 5:25 pm

"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุก วันนี้ด้วยความสามัคคี ผู้ใดเดือดร้อนก็ได้รับการ บรรเทาความเดือดร้อนนี่เป็นหลักสำคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแต่โบราณกาล..."

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหาร
และอาสาสมัคร มูลนิธิราชประจำนุเคราะห์ฯ
ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 30 ตุลาคม 2508
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby sweet2011 » Sun Apr 24, 2011 8:11 pm

คำสอนของพระองค์ท่าน ให้ประชาชนมีสติ มีความสามัคคี มีความปรองดอง ทำงานประสานร่วมกัน
เพื่อพลังที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Apr 25, 2011 4:18 pm

ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้า
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby ปลาบู่ทะเล » Fri Apr 29, 2011 8:41 pm

พระองค์อยากเห็นคนไทยรักกัน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby NUBO » Fri Apr 29, 2011 9:04 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้คนไทยรักกัน
ขอให้คนไทยมีความสามัคคี
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jun 25, 2011 8:15 am

ถ้าเราทุกคนน้อมนำพระราโชวาท ความสามัคคี ไปปฏิบัติแล้ว มีหรือ ที่แผนดินนี้จะมีความ ไม่เข้าใจกัน มีความแตกแยกกัน
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby sweet2011 » Thu Jun 30, 2011 8:47 pm

"...บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ
การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว
และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง…"

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2543)
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby โดเรมอน01 » Mon Jul 04, 2011 2:08 pm

"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยู่ที่ว่า แต่ ละคนจะทำหน้าที่ของตัวด้วยความตั้งใจ มีความ

คิดพิจารณาที่รอบคอบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กัน ส่งเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วน รวม..."

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชรุจิ
ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน 23 มกราคม 2513
http://iam.hunsa.com/kamrana/article/1891
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby militaryloveking » Thu Jul 07, 2011 10:07 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศ เป็นบุญมากแล้วได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jul 16, 2011 9:21 am

"...ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการ ความสามัคคีความเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะ เกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง ปฏิบัติตนอยู่ในทาง ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม..."

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่ ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 17 ธันวาคม 2512
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby NUBO » Mon Jul 25, 2011 5:04 pm

ประเทศไทยจะอยู่ได้ด้วยความสามัคคี
ในหลวงท่านทรงต้องการอย่างนี้
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby militaryloveking » Thu Aug 04, 2011 10:03 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby messie » Sun Aug 07, 2011 8:00 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby นศทพิษณุ » Sun Aug 07, 2011 11:15 pm

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
User avatar
นศทพิษณุ
 
Posts: 1
Joined: Sun Aug 07, 2011 11:07 pm

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby militaryloveking » Mon Aug 08, 2011 8:07 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby monann » Mon Aug 22, 2011 3:33 am

พระองค์อยากเห็นคนไทยมีความสามัคคี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
monann
 
Posts: 8
Joined: Mon Aug 22, 2011 3:22 am
Location: ปราจีนบุรี

Re: พระบรมราโชวาท/ความสามัคคี

Postby militaryloveking » Tue Aug 23, 2011 7:49 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ชีวิต
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron