Page 1 of 1

พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Sat Jan 08, 2011 5:19 pm
by network1912
. . .สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่. . .

พระราชดำรัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี
ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

Re: พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Mon Jan 10, 2011 4:00 pm
by chaobaan
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของได้มาก ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑

Re: พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Thu Jan 20, 2011 5:24 pm
by ปลาบู่ทะเล
ท่านต้องการให้คนไทยรักและมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

Re: พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Sun Jan 30, 2011 11:22 am
by ชมพู่
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป้นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

Re: พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Thu Apr 21, 2011 3:30 pm
by รักเมืองไทย55
วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและของประชาชนทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพะเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดี

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2522

Re: พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Sun Apr 24, 2011 9:18 pm
by sweet2011
พระองค์ท่านทรงทำประโยชน์สุขเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Mon Apr 25, 2011 2:57 pm
by สมศรี422อาร์
ถ้าหากผู้ตนในสังคมอยู่ร่วมกันฉันท์เพื่อนและญาติพี่น้อง
ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบ
หรือไม่แก่งแย่งชิงดีกันเอง
สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุข
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Tue May 10, 2011 7:13 pm
by keatudomhospital
ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งยามที่ประเทศชาติประสบภัยต่างๆ หรือจากเหตุการณ์ความรุนแรง ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ก็ด้วยพระบารมีของในหลวง

Re: พระราชดำรัส : สังคม

PostPosted: Thu Oct 13, 2011 10:39 am
by militaryloveking
. รัก, เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง