Page 2 of 2

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Thu May 19, 2011 3:43 pm
by VEE99999
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวร

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 8:12 am
by รักเมืองไทย55
... ถ้าคนเรามีความรู้ก็ย่อมมีความระลึกถึงในความรู้ของตัว ในความก้าวหน้าของตัว และจะสามารถที่จะปฏิบัติคนเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ การสร้างสารานุกรมนี้จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับสังคมเป็นส่วนรวม เพราะว่าบ้านเมืองของเรา ประชากรเกิดเพิ่มขึ้นทุกปี แล้วก็ถ้าให้ความรู้แก่เยาวชนไม่พอ ก็เกิดเรื่อง อย่างที่ปัจจุบันนี้มีปัญหาเยาวชนเกิดขึ้นมาเป็นที่น่าหนักใจอย่างยิ่ง และก็ถ้าทุกคนช่วยกันสร้างความรู้แก่เยาวชนแล้ว ปัญหานี้ก็จะเบาบางลงไปได้ ...

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์ และผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๔

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Sat Jul 02, 2011 3:26 pm
by โดเรมอน01
ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม
(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำรัสแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดภาคใต้ จ. ปัตตานี 24 ส.ค. 19)

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Mon Jul 04, 2011 9:18 am
by militaryloveking
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยทุกคน..สมควรที่จะปฏิบัติตาม

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 1:00 pm
by โดเรมอน01
พระราชดำรัสเนื่องในการเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕

"อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรม เคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดั่งว่านี้ ข้าพเจ้าจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของข้าพเจ้าได้มีความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และเยาวชนกระทำความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหล่านี้ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี..."

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 2:27 pm
by bluedog
บารมี

มรดกนี้ คำ ที่ถูกต้อง คือเป็น “บารมี” ได้สร้างบารมีตั้งแต่โบราณกาลมา สะสมมาเรื่อยทำในสิ่งที่ถูกต้อง เมืองไทยถึงยังอยู่ได้
แต่ว่าถ้าเราไม่ทำต่อบารมีก็สลายไป ………… เราอย่าไปเบิกบารมีที่บ้านเมือง ที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้
ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินไป เราต้องทำบ้าง หรือเพิ่มพูนให้ประเทศชาติ มีอนาคตที่แน่นอน

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา: ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Thu Aug 18, 2011 9:05 pm
by รักเมืองไทย55
พระราชดำรัสเนื่องในการเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕

"อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรม เคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดั่งว่านี้ ข้าพเจ้าจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของข้าพเจ้าได้มีความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับการที่เด็ก และเยาวชนกระทำความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหล่านี้ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี..."

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Fri Aug 19, 2011 8:43 am
by militaryloveking
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Fri Aug 19, 2011 8:44 am
by militaryloveking
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Sun Aug 21, 2011 4:07 pm
by VEE99999
1. อย่าทำลายความหวังของใคร เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้
2. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยให้เขาฟุ้งไปตามสบาย
3. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่ว ๆ เท่านั้น
4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ตามริมทางเสียบ้าง
5. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ ๆ เข้าไว้ แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย
6. หัดทำสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Sun Aug 21, 2011 9:01 pm
by messie
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Mon Sep 12, 2011 5:03 pm
by รักเมืองไทย55
การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ

(พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523)

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Tue Sep 13, 2011 9:47 am
by militaryloveking
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นมงคลยิ่งสมควรนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Fri Sep 23, 2011 9:17 am
by รักเมืองไทย55
ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่
(พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 13 ธันวาคม 2511)

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Wed Sep 28, 2011 8:26 am
by militaryloveking
บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Fri Sep 30, 2011 10:07 pm
by รักเมืองไทย55
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

(พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Mon Oct 03, 2011 9:01 am
by militaryloveking
พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ท่านอยู่ดีมีความสุข ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:08 am
by รักเมืองไทย55
พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
“… การเป็นคนดี ทำให้มีความสุข …”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน องค์กรต่างๆ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘
“…ต้องการมีความสุขความสบาย เราจึงต้องปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้มีความสุขความสบาย คือ สะสมความดี สะสมบารมี…”

Re: พระราชดำรัส

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 8:56 am
by militaryloveking
ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ