เศรษฐกิจแบบพอเพียง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby korrawith » Thu Feb 03, 2011 11:20 am

เศรษฐกิจแบบพอเพียง

โครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นโครงการที่ในหลวงได้ทรงตรัสไว้ว่า
“ มีน้อยใช้น้อย มีมากก็ใช้น้อย “ พระองค์ท่านได้ทรงตรัสเช่นนี้ก็เพื่อให้ประชาชนรู้จักพอเพียงในการใช้จ่าย พออยู่พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย และจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและประชาชนทุกคนจะได้มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ผมได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของผมทำให้ผมได้รู้จักอดออม ประหยัด รู้จักใช้จ่าย และมีเงินเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้า...

................................................................................

นศท.กรวิชญ์ อุ่นทรัพย์
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ผลัดที่ 26 กองพัน32 กองร้อยที่ 1
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
User avatar
korrawith
 
Posts: 3
Joined: Thu Feb 03, 2011 11:17 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby tragedy » Thu Feb 03, 2011 12:47 pm

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้
ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งต้องสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนมีความพอกินพอใช้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถ สร้างความเจริญก้าวหน้าและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby น้ำตก » Thu Feb 03, 2011 9:53 pm

เป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนรู้จักอยู่ได้ด้วยตัวเอง
ทำที่ละนิด ค่อย ๆ ทำไปเมื่อมีกินแล้วถ้ายังเหลืออยู่ก็
นำไปขายได้ นี่แหละเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
พออยู่พอกิน
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby ชมพู่ » Fri Feb 04, 2011 8:25 am

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
User avatar
ชมพู่
 
Posts: 21
Joined: Thu Jan 27, 2011 8:29 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby kuron23 » Fri Feb 04, 2011 8:43 am

เป็นโครงการที่พระองค์ท่านทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby ae_mon » Fri Feb 04, 2011 11:19 am

เศรษฐกิจพอเพียง "มีน้อยใช้น้อย มีมากก็ใช้น้อย"
ทำให้เรามีเงินออมเหลือเก็บไว้ใช้ในอนาคต
แต่ถ้าเรามีน้อยแล้วใช้มาก ใช้เงินในอนาคตก่อน
เมื่อนั้น หนี้สินก็จะเกิดขึ้น ความทุกข์ก็จะตามมา ชีวิตไม่มีความสุข
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Feb 04, 2011 12:37 pm

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้

1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อ ความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา
2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3 คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้
• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
• การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

• เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
• เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

5แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

ที่มา http://www.doae.go.th/report/SE/html/02.htm
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

ทรงพระเจริญ

Postby ITlunla » Fri Feb 04, 2011 2:13 pm

Image
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งฝันของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ
รพ.ค่ายภาณุรังษี
User avatar
ITlunla
 
Posts: 2
Joined: Fri Feb 04, 2011 1:54 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby sweet2011 » Sat Feb 05, 2011 10:57 am

เศรษฐูกิจแบบพอเพียง
ทำให้ปวงชนชาวไทยสามารถพึ่งตนเองได้
รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ตนเอง สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby chaobaan » Mon Feb 07, 2011 9:43 am

“…ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย จริง อาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่า เป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้…”

พระราชดำรัสวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby sareesri_39 » Mon Feb 07, 2011 9:53 am

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น
และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้พระราชทาไว้ดังนี้
"ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร"
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby ITlunla » Tue Feb 08, 2011 2:17 pm

Image
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้พระองค์ เป็นมิ่งฝันของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ
รพ.ค่ายภาณุรังษี
User avatar
ITlunla
 
Posts: 2
Joined: Fri Feb 04, 2011 1:54 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby รักเมืองไทย55 » Thu Mar 10, 2011 11:48 am

"...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง..."
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

ที่มา http://www.rspg.or.th/special_articles/ ... /ksp13.htm
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby โดเรมอน01 » Sat Mar 12, 2011 6:48 pm

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะอยู่มั่นคงก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby bluedog » Wed Mar 16, 2011 1:27 pm

“...ไฟดับถ้ามีความจำเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งทำไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะดำเนินงานได้...”
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby babycat » Fri Mar 18, 2011 9:42 am

...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...

— พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Mar 18, 2011 10:38 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่าง สังคมระดับท้องถิ่นและตลอดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ และการอยู่รวมกันของทุกคนในสังคม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญในช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย ต้องประสบปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ และ ต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งพาผู้อื่น และ พัฒนานโยบายที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า มันไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ พระองค์ได้ทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้

เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของชมชุนให้ดีขึ้นโดยมีปัจจัย 2 อย่างคือ

การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค
ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง ผลที่เกิดขึ้นคือ

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไว้ซึ่งขนาดของประชากรที่ได้สัดส่วน ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby ปลาบู่ทะเล » Mon Mar 21, 2011 3:54 pm

ท่านมีความคิดอยากให้คนไทยอยู่อย่างพอเพียงไม่ชิงดีชิงเด่นกัน
รวมทั้งไม่ทะเลาะกันเพื่อตัวเองจะมีใครคิดได้อย่างพระองค์บ้างนะ
มีแต่บอกว่ารักท่านแล้วการกระทำไม่ตรงกับปากกันเลย
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby chaobaan » Sat Mar 26, 2011 2:11 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและ ตลาดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยประเทศชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby sweet2011 » Sat Mar 26, 2011 2:16 pm

ความพอเพียง ไม่เฉพาะในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น
ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะความพอเพียงด้านจิตใจ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby babycat » Mon May 16, 2011 10:33 pm

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Postby militaryloveking » Wed Oct 12, 2011 8:47 am

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron