โครงการฝนหลวง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

โครงการฝนหลวง

Postby korrawith » Thu Feb 03, 2011 11:22 am

โครงการฝนหลวง

ผมมีความประทับใจในโครงการนี้ของในหลวงมากเพราะพระองค์ท่านได้ทรงคิดค้นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งไม่มีน้ำใช้ในการเพาะปลูก ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ท่านและทรงความอัจฉริยะในพระองค์ท่านดังนั้นในปี พ.ศ.2498 จึงได้มีพระราชดำริค้นหาวิธีการ ที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากธรรมชาติโดยนำเทคโนโลยีนำสมัยและทรัพยากร ที่มีอยู่ประยุกต์กับศักยภาพของการเกิดฝน ในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยนั่นเอง พระองค์ท่านไม่ได้ทรงทำเพื่อตนเองแต่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อคนไทยทุกคน....

................................................................................

นศท.กรวิชญ์ อุ่นทรัพย์
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ผลัดที่ 26 กองพัน32 กองร้อยที่ 1
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
User avatar
korrawith
 
Posts: 3
Joined: Thu Feb 03, 2011 11:17 am

Re: โครงการฝนหลวง

Postby tragedy » Thu Feb 03, 2011 12:33 pm

ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล
ยามใดที่ประชาชนมีความทุกข์ ท่านหาทางแก้ไข
ให้ประชาชนมีความสุข ดังโครงการฝนหลวง
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นยังมีพระบรมราโชวาท
ของท่านล้วนแต่มีความหมายดี ดี ถ้าทุกคนฟังแล้วน้อมนำ
พระบรมราโชวาทไปปฏิบัติ ก็จะทำให้ชีวิตดีอยู่อย่างมีความสุข
เมื่อประชาชนมีความสุข พระองค์ท่านก็มีความสุขไปด้วย จะเห็นได้
ว่าท่านทำไปก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งนั้น
พวกเรานับว่าโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศทิศราชธรรม
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: โครงการฝนหลวง

Postby น้ำตก » Thu Feb 03, 2011 10:12 pm

โครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
ได้มีน้ำใช้ในการทำเกษตรและดื่มกิน ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้
ประชาชนสามารถอยู่ได้ในช่วงที่ประสบกับภัยแล้วนั้น
ซึ่งบางที่ขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: โครงการฝนหลวง

Postby kuron23 » Fri Feb 04, 2011 9:07 am

โครงการฝนหลวง ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆเป็นประจำ ได้ทรงพบเห็นท้องถิ่นหลายๆแห่งประสบปัญหาความแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูเพาะปลูก เกษตรกรจะประสบความเดือดร้อน ทุกข์ยากมาก เนื่องจากบางครั้งฝนได้ทิ้งช่วงนานหรือภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดในระยะวิกฤติของพืชผล คือพืชอยู่ในระยะที่กำลังให้ผลผลิตต่ำ หรืออาจจะไม่มี ผลผลิตให้เลย เป็นต้น ดังนั้นภาวะฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงใน แต่ละครั้ง/แต่ละปีจึงสร้างความเดือดร้อน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ภาวะความต้องการใช้น้ำนับวันจะทวีปริมาณความต้องการเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากร การขยายพื้นที่เกษตรกรรมและการเจริญเติบตของกลุ่มอุตสาหกรรม
ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและทรง ความอัจฉริยะในพระองค์ท่านดังนั้นในปี พุทธศักราช2498 จึงได้มีพระราชดำริค้นหาวิธีการ ที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่จะได้รับ จากธรรมชาติโดยนำเทคโนโลยีนำสมัยและทรัพยากร ที่มีอยู่ประยุกต์กับศักยภาพของการเกิดฝน ในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยมุ่งขจัดปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว และทรงมีพระราชหฤทัย เชื่อมั่นว่าวิธีการดังกล่าวนี้ จะทำให้การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรน้ำของชาติเกิด ความพร้อมและครบบริบูรณ์ตามวัฏจักรของน้ำ
ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2499 จึงได้ทรงพระมหากรุณาพระราชทานโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ให้หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล รับไปดำเนินการ ศึกษา วิจัย และ การพัฒนา กรรมวิธีการทำฝนให้บังเกิดผลโดยเร็วจนประสบผลสำเร็จและได้ใช้ประโยชน์จากฝนหลวงจนถึงปัจจุบัน
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: โครงการฝนหลวง

Postby NUBO » Wed Feb 09, 2011 1:22 pm

ไม่ว่าจะฝนตกน้ำท่วมท่านก็เป็นห่วงประชาชน
คอยคิดคอยแก้ไขคอยช่วยเหลือ
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: โครงการฝนหลวง

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jul 16, 2011 9:15 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกำหนดขั้นตอนของกรรมวิธีการทำฝนหลวงขึ้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ตามลำดับ ดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง : "ก่อกวน"
เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติ เริ่มก่อตัวทางแนวตั้ง การปฏิบัติการฝนหลวง ในขั้นตอนนี้ จะมุ่งใช้สารเคมีไปกระตุ้น ให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่ เบื้องบน เพื่อให้เกิดกระบวนการชักนำไอน้ำ หรือ ความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิด เมฆ ระยะ เวลาที่จะปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ ไม่ควรเกิน 10.00 น. ของแต่ละวัน โดยการใช้ สารเคมีที่สามารถดูดซับไอน้ำจากมวล อากาศได้ แม้จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำ (มี ค่า Critical relative humidity ต่ำ)เพื่อกระตุ้น กลไกของกระบวนการกลั่นตัวไอน้ำในมวล อากาศ (เป็นการสร้าง Surrounding ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมฆด้วย) ทางด้านเหนือ ลมของพื้นที่เป้าหมาย เมื่อเมฆเริ่มเกิด มีการก่อตัว และเจริญเติบโตทางตั้งแล้ว จึงใช้สารเคมีที่ให้ปฏิกิริยาคาย ความร้อนโปรยเป็นวงกลม หรือเป็นแนวถัดมา ทางใต้ลมเป็นระยะทางสั้นๆ เข้าสู่ก้อนเมฆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มแกนร่วม(main cloud core) ในบริเวณ ปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นศูนย์กลาง ที่ จะสร้างกลุ่มเมฆฝนในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอน ที่ สอง : "เลี้ยง ให้ อ้วน"
เป็นขั้นตอนที่เมฆกำลัง ก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะสำคัญมาก ในการปฏิบัติการฝนหลวง เพราะจะต้องไป เพิ่มพลังงานให้แก่ updraft ให้ยาวนานออกไป ต้อง ใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์หรือศิลปะแห่ง การทำฝนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อตัดสินใจ โปรยสารเคมีฝนหลวงชนิดใด ณ ที่ใดของกลุ่ม ก้อนเมฆ และในอัตราใดจึงเหมาะสม เพราะ ต้องให้กระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุล กับความแรงของ updraft มิฉะนั้นจะทำให้เมฆ สลาย

ขั้นตอน ที่ สาม : "โจมตี"
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธี ปฏิบัติการฝนหลวง เมฆ หรือ กลุ่มเมฆฝนมี ความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถตกเป็น ฝนได้ ภายในกลุ่มเมฆจะมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่มากมาย หากเครื่องบินบินเข้าไปในกลุ่มเมฆฝนนี้ จะมีเม็ดน้ำเกาะตามปีก และกระจังหน้า ของเครื่องบิน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ และอาศัย ประสบการณ์มาก เพราะจะต้องปฏิบัติการเพื่อ ลดความรุนแรงของ updraft หรือทำให้อายุของ updraft หมดไป สำหรับการปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ จะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการทำฝนหลวง ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็นคือเพื่อเพิ่มปริมาณฝนตก (Rain enhancement) และเพื่อให้เกิดการกระจายการตกของฝน (Rain redistribution)
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: โครงการฝนหลวง

Postby ปลาบู่ทะเล » Mon Jul 25, 2011 3:18 pm

โครงการของในหลวงดีทุกโครงการ
ท่านคิดและหาวิธีทางเพื่อประชาชน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนจริงๆๆ
ท่านอยากให้ประชาชนไม่เดือดร้อน
อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: โครงการฝนหลวง

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Jul 25, 2011 7:33 pm

โครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาปัญหาของชาวไร่ชาวนาไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: โครงการฝนหลวง

Postby militaryloveking » Thu Aug 04, 2011 9:14 am

โครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรมาช้านานแล้ว
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: โครงการฝนหลวง

Postby monann » Mon Aug 22, 2011 3:31 am

ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล
User avatar
monann
 
Posts: 8
Joined: Mon Aug 22, 2011 3:22 am
Location: ปราจีนบุรี

Re: โครงการฝนหลวง

Postby militaryloveking » Fri Sep 09, 2011 9:02 am

โครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาปัญหาของชาวไร่ชาวนาไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: โครงการฝนหลวง

Postby tragedy » Sun Sep 11, 2011 12:59 pm

นับตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชย์ 9 มิ.ย. 2489
พระองค์ทรงสอดส่องในทุกข์สุขของพสกนิกร
ทั้งหลายทั่วทุกแผ่นดิน ทรงทำโครงการต่าง ๆ
มุ่งที่จะพัฒนาให้ชาวไทยทั่วทุกแห่งหนมีการ
กินอยู่ที่ดีขึ้น ให้ความรู้ ทดลอง หาสาเหตุของปัญหา
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามงานและประเมินผล
งาน ทำให้ประชาชนทราบซึ้งในพระมหากุณาธิคุณ
เพราะโครงการต่าง ๆ ทำไปเพื่อประโยชน์สุขแห่ง
ทวยราษฎร์ จริง ๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: โครงการฝนหลวง

Postby militaryloveking » Mon Sep 12, 2011 8:37 am

โครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาปัญหาของชาวไร่ชาวนาไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron