Page 1 of 1

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sat Feb 26, 2011 10:15 am
by oonza
พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบเสมือนสายธารา อมฤตแห่งหล้า ดั่งแสงทองเจิดจ้า นำพาปวงชนชาวไทย เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดีแห่งพระองค์ท่าน

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Mon Feb 28, 2011 12:54 pm
by ปลาบู่ทะเล
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sat Mar 26, 2011 3:26 pm
by chaobaan
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและ ตลาดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยประเทศชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า ไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดยทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sat Mar 26, 2011 3:30 pm
by sweet2011
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เรารักในหลวง

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Wed Mar 30, 2011 8:21 am
by kuron23
พระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงตรัสเป็นคำแรกวันที่นั่งเก้าอี้พระราชบัลลังก์ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถ้าคำพูดนี้ ประชาชนทุกคนในแผ่นดินได้ยินและจดจำมาถึงทุกวันนี้ นี่ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดธรรมดาคำพูดหนึ่ง แต่เป็นคำพูดที่พูดแล้วทำได้จริงในระยะเวลา 50 ปี พระองค์ได้ทรงทำตามคำพูดของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีบกพร่อง พระองค์ได้ปกครองแผ่นดินนี้โดยนำเอาคุณธรรมมาปกครอง และได้ทรงขยายความต่อมาอีกว่า “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงโอบอุ้มคนไทยเหมือนกับลูกและทำให้ลูกๆ ทุกคนมีความสุข พระองค์ไม่ได้ใช้ธรรมะในปกครองประเทศเพื่อความสุขของพระองค์ แต่เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทั้งประเทศ พระองค์ได้นำความสุขมาให้กับประชาชนของพระองค์ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าที่แห่งนั้นจะทุรกันดารเพียงไร ถึงแม้การเดินทางเพื่อไปยังจุดหมายนั้นจะแสนยากลำบาก แต่พระองค์ก็เสด็จเข้าถึงทุกหนทุกแห่งในแผ่นดิน เรารู้ได้อย่างไร ก็รู้ได้จากป้ายที่ปักไว้ว่า “โครงการพระราชดำริ”

โครงการหลายๆ โครงการในท้องถิ่นทุรกันดารนั้น ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้น โครงการต่างๆ มากมาย นับเป็นร้อยเป็นพัน ซึ่งได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นมานั้น เกิดขึ้นมาโดยไม่มีที่สิ้นสุด มีโครงการเพิ่มขึ้นมาตามกาลเวลา และพระองค์ท่านยังเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล ซึ่งเรื่องบางเรื่องยังไม่มีใครคิดที่จะทำ แต่พระองค์ได้ทรงคิดริเริ่มขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ทรงคิดหาพลังงานอื่นขึ้นมาทดแทนการใช้น้ำมัน เมื่อก่อนน้ำมันยังราคาไม่แพง ทุกคนยังไม่เดือดร้อน แต่พระองค์ทรงคิดทำน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นมา ทุกคนคิดว่าพระองค์ทรงทำไปทำไม เอาปาล์มมาทำน้ำมันเพื่ออะไร นั่นเพราะพระองค์ทรงเห็นว่า น้ำมันคือทรัพยากรที่อาจหมดไป ทรงคิดทำน้ำมันทดแทนขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคิดถึง พอถึงวันนี้ทุกคนก็ตระหนักถึงประโยชน์ ไม่ว่าผู้ใช้น้ำมันหรือผู้ผลิตก็ล้วนแต่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ และมีอยู่โครงการหนึ่ง คือ กรุงเทพกำลังอดน้ำ มีการประกาศว่าให้เริ่มประหยัดน้ำ พระองค์ก็ทรงถามว่า “ประหยัดน้ำแล้ว มันจะพ้นจากการไม่มีน้ำใช้ไหม” การประหยัดไม่ใช่การแก้ปัญหา มันถึงเวลาที่จะต้องสร้างเขื่อน โดยการสร้างเขื่อนที่นครนายกได้น้ำเท่านี้ สร้างเขื่อนที่แถวลำน้ำป่าสักได้น้ำเท่านี้ สองเขื่อนนี้มีน้ำ พอเลี้ยงคนสิบล้านคนได้ ไม่มีขาด ถึงเวลาที่กรุงเทพฯ น้ำท่วม รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ พระองค์ทรงให้ทำโครงการแก้มลิง ต่อมาน้ำก็ไม่ท่วมที่กรุงเทพฯ นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระราชกรณียกิจ มันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆ โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่สำคัญมีหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเกษตร โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการส่งเสริมสาธารณสุข

ในด้านการศึกษา พระองค์ทรงเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาของเยาวชน จึงทรงจัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้มีเงินทุนไปศึกษาหาความรู้ในวิชาการชั้นสูง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและพระองค์ได้ทรงจัดสร้างโรงเรียนตามวัดในชนบท เพื่อให้เด็กๆ ในชนบทได้มีการศึกษา ในหลายครั้งที่เราพบเห็นตามข่าวที่พระองค์ทรงเสด็จไปเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานชื่อโรงเรียนด้วย เช่น โรงเรียนร่มเกล้า และเมื่อถึงวาระที่นักศึกษาเรียนจบการศึกษา พระองค์ทรงเสด็จไปมอบประกาศณียบัตรด้วยพระองค์เอง นั่นแสดงว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก

"ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นสำคัญ" พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย การเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทยทุกยุคทุกสมัย ประชาชนประมาณสองในสามอยู่ในภาคเกษตรกรรม การพัฒนาภาคเกษตรกรรมนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และในการทำเกษตรนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร พระองค์ทรงเร่งพัฒนาแหล่งน้ำในหลายๆ พื้นที่ เพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก หลายพื้นที่แห้งแล้งทำการเพาะปลูกไม่ได้ ก็ได้ทรงนำการชลประทานเข้าไปใช้ในการกักเก็บน้ำ ในบางพื้นที่ การทำชลประทานทำไม่ได้ พระองค์ได้ทรงคิดโครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะไม่มีประเทศใดคิดค้นทำ แต่พระองค์ทรงคิดได้ ซึ่งทำให้เกษตรกรคลายความเดือดร้อนไปได้มาก การพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ เป็นไปโดยการรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ด้วย ไม่ทำลายธรรมชาติ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก

ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนให้ความเคารพรักและเทิดทูน เพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาตลอดตั้งแต่ทรงขี้นครองราชย์จนถึงปัจจุบัน สมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนอย่างเราจะเอาแบบอย่างที่ดี ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเรา

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Wed Mar 30, 2011 9:35 am
by sareesri_39
เป็นที่ทราบของคนทัวโลกถึงพระปรีชาสามารถทุกด้านและความเสียสละของพระองค์ท่านต่อพสกนิกรชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Wed Mar 30, 2011 9:03 pm
by NUBO
พระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะความดี
ความเป็นห่วงเป็นใยในประชาชนขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sat Apr 02, 2011 4:06 pm
by sweet2011
พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ ทั้งกาย วาจา ใจ ล้วนบริบูรณ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sun Apr 03, 2011 5:15 pm
by tragedy
ตลอด 60 ปี พระราชกรณียกิจที่ท่านทรงห่วงใย
ทรงลงพื้นที่ สอบถามทุกข์สุขของประชาชน
ดูแลเรื่องน้ำ เพราะบ้านเราประกอบอาชีพกสิกรรม
การแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึง
การบำบัดน้ำเสีย ท่านทำทุกอย่างเพื่อให้
ประชาชนมีความสุขสบาย ท่านเสียสละเวลา
และพระราชทรัพย์เพื่อแลกกับความสุขของ
ประชาชน พวกเราชาวไทยรักและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้พระองค์ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Fri Apr 22, 2011 4:52 pm
by รักเมืองไทย55
ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยพระราชทานแก่ คณะผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า

หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ [3]

โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจำพวก ฝาย อ่างเก็บน้ำ โดยพระองค์ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำเน่าเสียในคูคลอง ทรงมีพระราชดำริเรื่องแก้มลิง ควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลำคลองต่าง ๆ ลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล ทั้งยังเป็นการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้อีกด้วย เครื่องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการเพิ่มออกซิเจน เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของพระองค์ที่ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sun Apr 24, 2011 9:15 pm
by sweet2011
พระองค์ท่านทรงทำประโยชน์สุขเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Mon Apr 25, 2011 3:01 pm
by สมศรี422อาร์
ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำสิ่งดีๆต่างๆมากมายให้แก่ประเทศไทย
ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Fri Apr 29, 2011 8:35 pm
by NUBO
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sat Apr 30, 2011 8:10 pm
by chaobaan
พระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนั้น ไม่เพียงแต่พสกนิกรของพระองค์เท่านั้นที่ประจักษ์ถึงความจริงในข้อนี้
แม้ แต่ชาวโลกก็ย่อมประจักษ์แจ้งแก่ใจ เนื่องจากตลอดระยะแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อขจัดปัญหา ต่างๆ และความทุกข์ยากของราษฎรของพระองค์ให้หมดไป โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายตลอดมา

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 8:16 pm
by โดเรมอน01
ทั้งก้อนดินแตกแยกทรงรวมให้
ให้ผองไทยอยู่กินอย่างไม่ทุกข์เข็ญ
เกษตรกรกินอยู่อย่างไม่ลำเค็ญ
ทรงแลเห็นเราเป็นเช่นแก้วตา

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Wed Jul 13, 2011 8:28 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วโลก

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Fri Jul 15, 2011 9:34 am
by รักเมืองไทย55
พระบารมีมากล้น เหลือคณา ปกเกล้าชาวประชา สุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Fri Oct 07, 2011 10:24 am
by militaryloveking
พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบเสมือนสายธารา อมฤตแห่งหล้า ดั่งแสงทองเจิดจ้า นำพาปวงชนชาวไทย เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดีแห่งพระองค์ท่าน

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:39 am
by รักเมืองไทย55
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:56 am
by sweet2011
นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น เพื่อบำบัดความทุกข์ยากและเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกล ซึ่งนับเป็นพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงระลึกเสมอว่าทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์จึงทรงคิดค้นหาแนวทางการพัฒนาด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักร อันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

PostPosted: Mon Oct 17, 2011 8:49 am
by militaryloveking
พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต