Page 1 of 1

พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Tue Apr 05, 2011 8:44 pm
by bluedog
พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป?..
(พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Tue Apr 05, 2011 8:46 pm
by bluedog
ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน?..
(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Tue Apr 05, 2011 8:48 pm
by bluedog
ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง?
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Thu Apr 07, 2011 9:41 pm
by chaobaan
ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย ตรงกันข้ามกับความเจริญอย่างเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติไม่เป็นธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเป็นการทำลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนทำลายผู้อื่นและส่วนรวม การบ่อนเบียนทำลายนั้น ที่สุดก็จะกลับมาทำลายตน ด้วยเหตุที่เมื่อส่วนรวมถูกทำลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจมลงไปเหมือนกัน . . .

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๘

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Sun Apr 10, 2011 7:53 pm
by sareesri_39
พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่าง ๆ

"...คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความ เจริญ
แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้อง ประสบเคราห์กรรมกันทั้งชาติ
จึงเป็นหน้าที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์
ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2505

"...ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้ อบรมสืบทอดกันมา
แต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักว่าหมู่ คณะที่มี
สามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ย่อมมีกำลังกล้า แข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ..."

พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ่
สามัคคีสมาคม 26 กรกฎาคม 2534


"...ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมี
ต้องถนอมรักษา และต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ เนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็นส่วนรวม
ทุกด้าน ทุกระดับ ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันทำกิจกรรม

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม
เนื่องในพระราชพีธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2530

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Tue Apr 19, 2011 1:37 pm
by โดเรมอน01
"...ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย. การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม..."


พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Thu Apr 21, 2011 2:32 pm
by รักเมืองไทย55
ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป
(พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต
3 ธ.ค.2529)

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Sun Apr 24, 2011 9:26 pm
by sweet2011
คำสอนของพระองค์ท่านมีคุณค่ามหาศาล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Mon Apr 25, 2011 2:51 pm
by สมศรี422อาร์
พระบรมราโชวาทของท่านล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
หากชาวไทยได้รับฟังและนำมาปฏิบัติก็จะสามารถส่งเสริมชาติไทยให้แข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้า
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Wed Apr 27, 2011 4:53 pm
by kuron23
พระบรมราโชวาทในวาระต่างๆ ของในหลวง มักจะสอดแทรกคำสอนหรือแนวทางต่างๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมได้อย่างแท้จริง

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Fri Apr 29, 2011 7:45 pm
by NUBO
เพราะพระองค์ทรงตั้งพระทัยเอาไว้อยากให้คนไทยรักกัน
รู้จักความพอเพียงทุกคนรักชาติไทย[color=#FF00BF]
[/color]

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Sun May 15, 2011 9:21 am
by รักเมืองไทย55
การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์

(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504)

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Mon Jul 04, 2011 2:19 pm
by โดเรมอน01
พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธีประดับยศนายทหารชั้นนายพล
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๓
“.... การปฏิบัติหน้าที่ของท่าน จะต้องพยายามที่จะทำด้วยความขะมักเขม้นเข้มแข็ง เสียสละที่สุด ในด้านการงานนั้น ต้องทำให้เป็นผลสำเร็จในด้านบังคับบัญชา ต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อถือตามผู้บังคับบัญชา เพราะถ้าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตัวเป็นคนที่ดีที่เข้มแข็งแล้ว ผู้ใต้บัญชาย่อมต้องเห็นเป็นตัวอย่าง และไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ...”

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Tue Jul 05, 2011 8:36 am
by militaryloveking
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสมควรที่เราจะน้อมนำเอาไปใช้

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Fri Jul 15, 2011 12:10 pm
by รักเมืองไทย55
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
(พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2541)

Re: พระบรมราโชวาทในงานพระราชพิธีต่างๆ

PostPosted: Fri Oct 14, 2011 9:16 am
by militaryloveking
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60ปี ไม่มีคลาย