พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby network1974 » Thu Apr 07, 2011 4:00 pm

พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

สิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติดำรงความเป็นเอกราชมาช้านาน คือ การที่คนในชาติยังต้องมีความรักสามัคคีกัน มีการช่วย เหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้ว การให้อภัยกันและที่สำคัญอีกคือ อย่าให้อคติและความขัดแย้งมาทำลายชาติของเรา การที่ประเทศไทยดำรงความเป็นเอกราช และผืนแผ่นดินให้อนุชนคนรุ่งหลังได้อาศัยอยู่ด้วยความสงบสุข และมีสิทธิ เสรีภาพมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษไทยในอดีตกาลมีความรักความสามัคคีกัน และเมื่อเกิดความแตกแยก สามัคคีกันเมื่อใด ก็มีผมทำให้เสียบ้านเสียเมืองสูญเสียความเป็นไทย
"กอ.รมน. ขอความร่วมมือพี่น้องคนไทยทั้งชาติให้ร่วมใจกันสามัคคีปรองดอง เนื่องจากความสามัคคี จะเป็น สิ่งเดียวที่ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองความเจริญมั่นคงของประเทศ และ ความ อยู่รอดของชาติบ้านเมือง "...ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทยที่ได้อบรมสืบทอดกันมา แต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยทราบและตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการ คิดและการปฏิบัติ..."พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ 26 ธ.ค.34
http://thainews.prd.go.th/th/
User avatar
network1974
 
Posts: 138
Joined: Fri Mar 11, 2011 6:39 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby sareesri_39 » Sun Apr 10, 2011 7:39 pm

พระบรมราโชวาท ความสามัคคี

"...ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแย้งซึ่งกัน และกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย
และหา ทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ หมู่ชน..."
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่
หมู่บ้านตัวอย่าง โครงการไทย-อิสราเอล
จังหวัดเพชรบุรี 25 พฤษภาคม 2513


"...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยู่ที่ว่า แต่ ละคนจะทำหน้าที่ของตัวด้วยความตั้งใจ
มีความคิดพิจารณาที่รอบคอบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กัน ส่งเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ส่วน รวม..."
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชรุจิ
ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน 23 มกราคม 2513

"...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุก วันนี้ด้วยความสามัคคี ผู้ใดเดือดร้อน ก็ได้รับ
การ บรรเทาความเดือดร้อนนี่เป็นหลักสำคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแต่โบราณกาล..."
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหาร
และอาสาสมัคร มูลนิธิราชประจำนุเคราะห์ฯ
ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 30 ตุลาคม 2508


"...ประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้น
ก็เจริญและอยู่ ในฐานะดีจึงเห็น ได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติ และ ความ
เข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร..."
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกให้ประชาชนเฝ้า
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 19 มกราคม 2504[/color]
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby น้าแมว » Mon Apr 11, 2011 4:27 am

ความสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ
เมื่อพสกนิกรของพระองค์ท่านรักสามัคคี รู้จักความพอเพียง และมีสติ
อยากเห็นคนไทยร่วมกันทำความดีถวายพ่อหลวงครับ
User avatar
น้าแมว
 
Posts: 8
Joined: Wed Apr 06, 2011 7:44 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby ae_mon » Mon Apr 11, 2011 9:43 am

อยากให้คนไทยรักกัน สามัคคีกันไว้
เพื่อในหลวง และเพื่อประเทศชาติของเรา
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby เพียงดิน2889 » Mon Apr 11, 2011 6:03 pm

ความสามัคคีเป็นพลังที่ทำให้ประเทศชาติอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ เราคนไทยควรมีความสามัคคี เพื่อนำมาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัย เพื่อความเจริญของประเทศของเรา ความสามัคคีทำให้ประเทศสามารถฟันผ่าวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่า ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ เป็นต้น ดังพระบรมราโชวาท : เรื่องความสามัคคี
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby kuron23 » Tue Apr 12, 2011 8:42 am

อยากให้คนไทยได้นำพระบรมราโชวาท "ความสามัคคี" มาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีแต่ความสงบร่มเย็น และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby signal » Wed Apr 13, 2011 10:11 am

เราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันร่วมเพื่อถวายในหลวง
User avatar
signal
 
Posts: 52
Joined: Wed Apr 13, 2011 9:34 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby chaobaan » Sat Apr 16, 2011 11:17 am

ความสามัคคีคือพลัง จะทำให้ประเทศชาติของเราสงบ ร่มเย็น อยากให้ทุกคนรักและสามัคคีเพื่อบ้านเมือง
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby kuron23 » Sun Apr 17, 2011 11:04 pm

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้งสาเหตุสำคัญๆ ที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คงเป็นเพราะคนในชาติเกิดความเห็นแยกแตก คิดเห็นแตกต่าง และที่สำคัญคือการขาดความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งผลของการขาดความสามัคคีของคนในชาตินี้ส่งผลกระทบต่อเมืองไทยแน่นอน

อย่างไรก็ตาม วันนี้จึงขอยกตัวอย่าง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นเรื่องความสามัคคีของคนในชาติ มุ่งให้คนไทยมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้ ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2512 ว่า

" . . . ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคี คนไทยเราแต่ละคน รู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆ มิให้ทำอันตรายแก่เราได้ แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใด เราก็ยังไม่เพลี่ยงพล้ำ ขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่า ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป หากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้น ไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจาก ตัวเราเอง..."
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby โดเรมอน01 » Tue Apr 19, 2011 12:46 pm

กระแสพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

“…ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฎตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนักแล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้..
http://pongphun.wordpress.com/2009/04/0 ... %E0%B8%B2/
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby น้ำตก » Tue Apr 19, 2011 1:15 pm

บ้านเมืองเราอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะความสามัคคี
ถ้าคนไทยขาดความสามัคคีแล้วประเทศจะอยู่ไม่ได้
ขอให้ทุกคนสำนึกในความสามัคคีและความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby babycat » Wed Apr 20, 2011 1:51 pm

"...ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษา และต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ เนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้าน ทุกระดับ ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันทำกิจกรรม

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม
เนื่องในพระราชพีธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2530
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby รักเมืองไทย55 » Thu Apr 21, 2011 2:48 pm

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้าน เมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2532)
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby VEE99999 » Thu Apr 21, 2011 2:51 pm

แก้ปัญหาด้วยปัญญา

ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้
ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก
การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล
เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม
ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด
สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์
การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา
คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ
เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด
และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น
ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ
เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน
เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby NUBO » Fri Apr 29, 2011 9:14 pm

ท่านต้องการเห็นคนไทยรักกัน
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby chaobaan » Sat Apr 30, 2011 7:54 pm

พวกเราทั้งหลายจึงต้องรู้จัก รู้ว่าแต่ละชุมนุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง และถ้าอยากอยู่ให้ดีขึ้น ให้มีความเจริญ ให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น จะต้องแลกเปลี่ยนระหว่างชุมนุมชน ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ จะต้องมีความสามัคคี ความสามัคคีปรองดองกันระหว่างบุคคลในประเทศจึงเป็นความสำคัญเพื่อให้แต่ละคน ได้สามารถที่จะทำมาหากินมีความก้าวหน้า เครื่องหมายผู้นำเยาวชนจึงมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือธงชาติอยู่ในเครื่องหมาย และเป็นส่วนใหญ่ที่สุด อันนี้มีไว้เพราะต้องทราบว่าชาตินี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน และต้องร่วมกันสร้าง ไม่ใช่ว่าแต่ละคนต่างอยู่ ทุกคนได้รับความรู้ในทางวิชาการ ได้รับความรู้ในทางความสามัคคีว่าต้องรวบรวมกำลัง ต้องร่วมแรงกันเพื่อที่จะสร้างความเจริญแก่บ้านเมือง . . .

พระ บรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้นำเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ๓๖ จังหวัด ที่ปรึกษาผู้นำเยาวชน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๔
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jul 16, 2011 9:39 am

"...ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการ ความสามัคคีความเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะ เกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง ปฏิบัติตนอยู่ในทาง ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม..."


พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่
ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 17 ธันวาคม 2512
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby sareesri_39 » Sat Jul 16, 2011 8:08 pm

ความสามัคคี

"... การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมา ด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัย
ความร่วมมือ ของทุกๆฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความสามัคคี
และความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม...

พระบรมราโชวาท ในพีธีตรวจพลสวนสนาม
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2504


"...สามัคคี คือการเห็น แก่บ้านเมืองและช่วยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง
ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรง มา นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวม นั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง..."

พระราชดำรัส พระราชทานในพีธี
ประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 15 มกราคม 2519
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby messie » Sun Jul 17, 2011 7:23 am

ขอให้คนไทยรักและสามัคคีกันเพื่อในหลวงผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ
ของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby militaryloveking » Mon Jul 18, 2011 11:30 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง สมควรน้อมนำเอาไปปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Jul 25, 2011 12:58 am

อยากให้ชาวไทยรักและสามัคคีกันเพื่อในหลวง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby เพียงดิน2889 » Mon Jul 25, 2011 11:19 am

ความสามัคคีเป็นรากของการรวมพลังของคนในประเทศ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศได้ในยามวิกฤต เช่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเกิดคลื่นสึนามี ประชาชนชาวญี่ปุ่นก็มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว จนสามารถลดความเสียหายได้เป็นอย่างมาก เราคนไทยควรนำแบบอย่างของญี่ปุ่นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันโดยการใช้ความสามัคคีของคนในชาติเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้เดินทางต่อไป
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby ปลาบู่ทะเล » Mon Jul 25, 2011 3:44 pm

ความสามัคคีดีอยู่แล้วไม่ว่าจะที่ไหน
ถ้ามีความสามัคคีสถานที่แห่งนั้นก็จะมีความสุขสงบสุข
ในหลวงถึงอยากให้คนไทยมีความสามัคคี
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby militaryloveking » Fri Aug 05, 2011 10:56 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby messie » Sun Aug 07, 2011 7:57 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby militaryloveking » Mon Aug 08, 2011 8:12 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่เราชาวไทยคนน้อมนำเอามาปฏิบัติเพื่อทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Re: พระบรมราโชวาท : ความสามัคคี

Postby militaryloveking » Mon Sep 05, 2011 8:33 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron