พระบิดาของปวงชนชาวไทย

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby network1974 » Wed May 11, 2011 5:49 pm

พระบิดาของปวงชนชาวไทย

เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาต่าง ๆ มาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ ในปี ๒๔๘๙ พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินซึ่งล้วนแต่นำประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อันได้แก่
โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ปัจจุบันโครงการนี้มีสถานีวิจัยโครงการหลวงอยู่หลายแห่ง เช่น สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นต้น
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธินี้ในหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ กิจกรรมที่เกิดจากมูลนิธินี้ ได้แก่ โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อแก้ไขมลพิษทางน้ำ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ เป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ เป็นต้น
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่ในหลวงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการ ส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและพระราชทานโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่สนใจเข้ามาดูงาน ตัวโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ส่วนอีกโครงการคือโครงการแบบกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร มีการจัดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่ผลิตได้มาตรฐานมีราคาไม่แพง
โครงการจัดการน้ำ และโครงการฝนหลวง แม้ว่าเราไม่อาจจะควบคุมธรรมชาติได้ ๑๐๐ % แต่โครงการของในหลวงสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและแก้ปัญหาฝนแล้งได้ ดังเช่นโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจัดให้มีสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพเพื่อทำหน้าที่เป็นบึงพักน้ำให้หน้าน้ำก่อนที่จะระบายลงทางระบายน้ำในทันที ส่วนปัญหาฝนแล้งในหลวงได้มีจัดให้มีการสร้างฝนเทียมเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร
นอกจากนี้ยังมีโครงการในพระราชดำริอีกมากมาย เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปรัชญานี้ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ หากทุกคนปฏิบัติได้ตามที่ “พ่อ” สอนไว้เชื่อได้แน่ชีวิตจะมีความสุข มีอยู่ มีกิน ไม่อดอยาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ และประชาชนสุดที่จะพรรณนา สมแล้วที่พสกนิกรชาวไทยต่างยกย่องเชิดชูให้พระองค์ท่านเป็น “พระบิดาของปวงชนชาวไทย” ะและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ที่มา
รุ่งนภา นรารัตน์กุล
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
User avatar
network1974
 
Posts: 138
Joined: Fri Mar 11, 2011 6:39 pm

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby รักเมืองไทย55 » Sun May 15, 2011 9:16 am

ในหลวงของเราทรงมีพระอัจฉริยภาพ ในหลาย ๆ ด้าน เช่น
ด้านภาพถ่าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในการถ่ายภาพมาตั้งแต่ครั้งพระชันษา 8 พรรษา สมเด็จพระราชชนนี ประทานกล้องถ่ายรูปของฝรั่งเศสแก่พระองค์ท่าน เมื่อครั้งโดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตพระนครครั้งแรก ทรงถ่ายภาพประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชอยู่ตลอดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการถ่ายรูปยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกล้องธรรมดาหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ และทรงเชี่ยวชาญ ในการล้างฟิล์ม การอัดขยายภาพทั้งขาว-ดำและภาพสี ทรงมีห้องมืดของพระองค์เองทรงสนพระทัยที่จะคิดค้นหา เทคนิคใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพอยู่เสมอ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby kuron23 » Thu May 19, 2011 8:18 am

พระองค์ทรงดูแลราษฎรของพระองค์เหมือนกับพ่อดูแลลูก ซึ่งพระองค์จะทรงค้นคิดแนวทางต่างๆ ตลอดจนโครงการอีกหลายๆ โครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรได้มีโอกาสได่ทำหาเลี้ยงตนเอง ครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือปัญหาเศรษฐกิจ/สังคมของชาติให้ดีขึ้นได้อีกด้วย
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby chaobaan » Thu May 19, 2011 8:52 am

ไม่ว่าจะเลือกใช้คำใด คำว่า “ราชา” “กษัตริย์” “จักรพรรดิ” โดยความหมายแล้วน่าจะใช้เหมือนๆกัน อย่างไรก็ดีในสังคมไทยเรียกพระมหากษัตริย์ว่า “ในหลวง” “พ่อหลวง” “พ่อของแผ่นดิน” ความหมายก็คือเป็นผู้ปกครองที่เปรียบเหมือนพ่ออยู่เหนือเกล้าเหนือชีวิตซึ่งชนชาวไทยมีความจงรักภักดีชั่วกาลนาน
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby VEE99999 » Thu May 19, 2011 3:38 pm

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby sweet2011 » Sun May 29, 2011 11:48 pm

พ่อหลวงทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความรักและความจริงใจ
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby สมศรี422อาร์ » Mon May 30, 2011 1:56 am

ท่านทรงทำสิ่งดีเพื่อประเทศไทยมากมายนานับประการ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby VEE99999 » Mon May 30, 2011 7:11 am

ด้วยทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา
ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ
ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม
ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท
เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby น้ำตก » Mon May 30, 2011 12:04 pm

ทรงทำทุกอย่างกับประชาชนชาวไทยเหมือนพ่อที่ดูแลลูกของตน
ให้มีกิน คลายความเดือดร้อนจากดินฟ้าอากาศ
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby casabellaman » Mon May 30, 2011 1:16 pm

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ห่วงใยประชาชนมากที่สุดพระองค์หนึ่งเท่าที่โลกเคยมีมา
User avatar
casabellaman
 
Posts: 18
Joined: Fri May 27, 2011 1:17 pm

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby fullmoon » Mon May 30, 2011 5:47 pm

พระองค์ทรงช่วยให้ผู้ด้วยโอกาส
ให้มีอาชีพที่สุจริต มีเงินทอง
User avatar
fullmoon
 
Posts: 29
Joined: Thu Nov 04, 2010 4:39 pm

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby NUBO » Mon May 30, 2011 11:45 pm

คำนี้เหมาะกับพระองค์มากที่สุดแล้ว
ไม่มีใครทำแบบพระองค์ได้อีกแล้ว
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby keyboard » Tue May 31, 2011 11:09 am

- จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
- คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า
- พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
- พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
- กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
- กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
- ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
- มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
- ขอจงทรงพระเจริญ
- รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่
- พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก
- รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง
- ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี
- ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
- พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ
- จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
- มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง
- พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา
- พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง
- เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง
- พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน
- ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง
- ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง
- ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
User avatar
keyboard
 
Posts: 39
Joined: Thu May 26, 2011 3:16 pm

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby sareesri_39 » Tue May 31, 2011 12:46 pm

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่ห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย
พระองค์ทรงเป็นต้นแบบด้านการประกอบอาชีพ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างด้านการศึกษา
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต พระองค์ทรงทรงหนักก็เพื่อปวงชนชาวไทย และอีกนานัปการ
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: พระบิดาของปวงชนชาวไทย

Postby militaryloveking » Thu Oct 13, 2011 10:35 am

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron