แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby network1974 » Thu May 12, 2011 2:15 pm

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้เสด็จแปรพระราชฐาน และเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพสกนิกร โดยเฉพาะประชาชนในชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วราชอาณาจักรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ได้เห็นความทุกข์ยากของพสกนิกรโดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกร ซึ่งประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเกษตรกรต้องพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ มากมาย
ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อทรงทราบและตระหนักถึงความทุกข์ยากของพสกนิกรจึงทรงมีพระดำริในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยเน้นเกษตรกรที่มีความยากจนในเขตน้ำฝน ซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ 70 ของเกษตรกรทั้งประเทศ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 5-15 ไร่ โดยมีแนวทางในการแก้ปัญหา คือ จัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ หากมีน้ำเพียงพอ เกษตรกรก็สามารถปลูกพืชได้ทั้งปี มีงานทำ มีรายได้ตลอดทั้งปีและไม่ต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปทำงานที่อื่น ดังกระแสพระราชดำรัสความว่า “ หลักสำคัญต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่ามีชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ “ นอกจากการจัดการในเรื่องแหล่งน้ำแล้ว การแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริยังเน้นการจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เช่น แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไว้บริโภคในครอบครัวและพื้นที่ปลูกพืชอื่น ๆ ไว้บริโภค ใช้สอย และจำหน่าย ทั้งนี้ แนวทางการประกอบอาชีพการเกษตรดังกล่าวนี้ จะทำให้เกษตรกรมีงานทำ มีอาหารไว้บริโภค มีรายได้พอเพียงต่อการครองชีพสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ นับเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต
โดยแนวคิดแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้ เรียกว่า “ทฤษฏีใหม่”
ในปี ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ที่ทรงวางแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้พ้นจากความทุกข์ยากในการดำรงชีวิต ยังผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างอเนกอนันต์
User avatar
network1974
 
Posts: 138
Joined: Fri Mar 11, 2011 6:39 pm

Re: แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby โดเรมอน01 » Mon May 16, 2011 10:01 pm

ลักษณะของเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นจะเน้นการใช้แรงงานภายในครอบครัว ถ้าเกษตรกรมีสมาชิกภายในครอบครัว
5-6 คน ก็จะสามารถมีแรงงานเพียงพอสำหรับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ได้ การดำเนินงานก็ไม่จำเป็น
ต้องพึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากภายนอกหรือจากต่างประเทศมากนัก อีกประการหนึ่งแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่มักจะ
เน้นการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในการปลูกพืช และการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
หรือสมุนไพร ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby รักเมืองไทย55 » Tue Aug 23, 2011 5:17 pm

เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดและแก้ปัญหาภัยแล้งได้

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ กว่าร้อยละ 70 อยู่นอกเขตชล
ประทาน ซึ่งเป็นเขตการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว หรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประเทศไทยมีระบบชลประทาน
ทั้งประเทศประมาณ ร้อยละ 21 ของพื้นที่การเกษตรเท่านั้น หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือ การขุดสระน้ำเพื่อกัก
เก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกสำหรับเก็บไว้ใช้ในการเกษตรยามขาดแคลน ซึ่งจะทำให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตน้ำ
ฝนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ำไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลน นับว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ สามารถแก้ปัญหา
หรือลดปัญหาความแห้งแล้งที่เกษตรกรประสบอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby เพียงดิน2889 » Tue Aug 23, 2011 6:01 pm

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน คือ การปลูกพืชที่หลากหลายร่วมกัน เป็นการพี่งพากันและกัน สามารถนำมาใช้บริโภค จำหนาย
หรือเป็นทุนทางเกษตร นอกจากปลูกพืชแล้ว ก็มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด เลี้ยงปลา ทำฟาร์มเห็ด ทำมูลสัตว์ไว้ในการเกษตร ทำก๊าซชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการเกษตร ทำให้เกิดเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ประชาชนสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน มีกิน มีใช้ มีไว้จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby ปลาบู่ทะเล » Wed Aug 24, 2011 12:09 pm

“ หลักสำคัญต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่ามีชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ “ นอกจากการจัดการในเรื่องแหล่งน้ำแล้ว การแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริยังเน้นการจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เช่น แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไว้บริโภคในครอบครัวและพื้นที่ปลูกพืชอื่น ๆ ไว้บริโภค ใช้สอย และจำหน่าย ทั้งนี้ แนวทางการประกอบอาชีพการเกษตรดังกล่าวนี้ จะทำให้เกษตรกรมีงานทำ มีอาหารไว้บริโภค มีรายได้พอเพียงต่อการครองชีพสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ นับเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต
ก็เป็นอีกความคิดและต้องการให้ประชาชนของท่านอยู่ดีกินดี และเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกอย่างแท้จริง ท่านต้องการเห็นคนไทยมีความสุข
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby รักเมืองไทย55 » Tue Sep 13, 2011 8:17 am

เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นทฤษฎีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เมื่อนำทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งยึดหลักการพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัด
ก็จะเป็นที่มั่นใจได้ว่าประชากรจะมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุข ไม่มีปัญหาการว่างงานและขาดแคลนอาหารบริโภค ปัญหาต่าง ๆ ของ
สังคม ก็จะลดน้อยลง ประเทศชาติก็จะมั่นคงแข็งแรง ลดการพึ่งพาจากภายนอกหรือต่างประเทศ ดังนั้น การพัฒนาการประกอบ
อาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้ จะเป็นการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby militaryloveking » Thu Sep 29, 2011 8:59 am

พระทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็น " ศรัทธาแห่งแผ่นดิน" อย่างแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby สมศรี422อาร์ » Thu Sep 29, 2011 3:46 pm

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ทรงดำริขึ้นมานั้นเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของไทยในปัจจุบัน
แต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแต่ภาคการเกษตรเท่านั้นที่ทำได้
ผู้ที่ไม่ได้ทำการเกษตรก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้เช่นกัน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Postby militaryloveking » Wed Oct 05, 2011 9:03 am

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ