Page 2 of 2

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Fri Sep 16, 2011 1:18 pm
by sareesri_39
sareesri_39 wrote:พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางลึกและกว้างประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิ
ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชการและความชอบธรรมประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติกิจการงาน
ให้สำเร็จผลตรงตามจุดหมาย อีกประการหนึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน ผู้ปฏิบัติราชการ
โดยอาศัยปัจจัยสามส่วนนี้ โดยครบถ้วนสม่ำเสมอ จะประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งโรจน์
ทั้งจะทำให้ราชการและชาติบ้านเมืองพัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยความมั่นคงสวัสดี.

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Mon Sep 19, 2011 8:38 am
by militaryloveking
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง สมควรน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Fri Sep 23, 2011 9:22 am
by รักเมืองไทย55
พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
“ ส่งเสริมคนดี ให้ปกครองบ้านเมือง ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
“…สิ่งสำคัญในการปกครองก็คือ บ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…”

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Tue Sep 27, 2011 2:18 pm
by messie
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Wed Sep 28, 2011 8:24 am
by militaryloveking
ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระชวรเร็วๆวันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Fri Sep 30, 2011 10:05 pm
by รักเมืองไทย55
การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และควมรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเท้อนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย

(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514)

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Mon Oct 03, 2011 8:59 am
by militaryloveking
เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเรา

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:03 am
by รักเมืองไทย55
ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทย เสมอ
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น 27 ก.พ. 2537)

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:06 am
by รักเมืองไทย55
ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทย เสมอ
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น 27 ก.พ. 2537)

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 8:45 am
by militaryloveking
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน