Page 1 of 2

พระบรมราโชวาท

PostPosted: Wed Jun 08, 2011 10:03 am
by bluedog
พระบรมราโชวาท

"... ท่านทั้งหลายได้ประกอบอาชีพด้วยความเข้มแข็งเพื่อความก้าวหน้าของอาชีพ แต่นอกจากนี้ก็ได้ปฏิบัติสิ่งหลายอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การที่สามารถประกอบอาชีพของตนและทำประโยชน์อื่น ๆ ด้วย ก็นับว่าท่านได้เป็นกำลังสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศชาติเหมือนกัน และยังแสดงถึงความสนใจของสมาชิกในกิจการของบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมมาก การที่เจ้าหน้าที่ของเราต้องไปปฏิบัติงานในภูมิประเทศตามชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงของบ้านเมือง ก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในขั้นที่ไม่น่าไว้ใจนัก จึงต้องมีการป้องกันด้วยกำลัง แต่ว่าประเทศชาติจะอยู่ได้ก็โดยที่ทุกคนในชาติต้องช่วยกันอย่างที่ทุกท่านได้ช่วยกันนี้ หรือด้วยการทำมาหากินด้วยความสุจริต ด้วยความเข้มแข็ง และด้วยความเอาใจใส่ในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปของบ้านเมือง ทุกส่งที่ทำอยู่ทั้งในด้านอาชีพ โดยตรงทั้งในด้านความ สนใจที่มีต่อบ้านเมืองนั้น เป็นประโยชน์ทั้งนั้น ..."

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สามล้อ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๔

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Wed Jun 08, 2011 5:46 pm
by เพียงดิน2889
พระบรมราโชวาท เราสามารถน้อมนำมาปฏิบัติ ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในองค์กรเอกชน โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด มีความขยันหมั่นเพียงในอาชีพของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ รักอาชีพของตนเอง การปฏิบัติงานจึงจะสำเร็จผลตามเป้าหมายต่อไป

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 9:08 am
by militaryloveking
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชน

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 10:19 am
by kuron23
พระบรมราโชวาท คือ ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์แนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน มักกล่าวแก่ที่ประชุม ซึ่งที่ในหลวงได้กล่าวในโอกาสต่างๆ มาตลอดนั้น ล้วนมีความหมายที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติทั้งสิ้น เมื่อทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติแล้วก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 10:43 am
by militaryloveking
ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งให้ชาวไทยต่อไป

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 1:32 pm
by sareesri_39
.....
ตั้งแต่ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น
ในหลวงของพวกเรา ทรงมีพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย นานับประการ
ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุกๆด้าน

.....
ซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งด้านความคิด
ด้านการงาน ครอบครัว และการใช้ชีวิตแล้ว ล่ะก้อ
เชื่อแน่ว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน

.....
พระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทย
ในหลากหลายเรื่องนั้น ล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจ
ที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติ
เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญของเรา
เปรียบเสมือนเป็นคำสอนของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า
.....

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 1:36 pm
by sareesri_39
ตั้งแต่ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น
ในหลวงของพวกเรา ทรงมีพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย นานับประการ
ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุกๆด้าน
.....

ซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งด้านความคิด
ด้านการงาน ครอบครัว และการใช้ชีวิตแล้ว ล่ะก้อ
เชื่อแน่ว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน
.....
พระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทย
ในหลากหลายเรื่องนั้น ล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจ
ที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติ
เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญของเรา
เปรียบเสมือนเป็นคำสอนของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า
.....

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 3:37 pm
by bluedog
พระบรมราโชวาท

"... งานทุกสาขาทุกระดับมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน และจำเป็นต้องกระทำไปพร้อมกัน เมื่อผู้มีความรู้ร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังด้วยหลักการ งานต่าง ๆ ทุกด้าน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นมาจนระดับยอด จะดำเนินและก้าวหน้าไปได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั่วถึงพร้อมมูลนั้น จะก่อกันเป็นรากฐานอันกว้างใหญ่แข็งแรง และจะค้ำชูส่งเสริมฐานะความเจริญของชาติบ้านเมืองให้ตั้งมั่นอยู่โดยถาวรปลอดภัยได้เป็นที่แน่นอน ..."

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณ หอประชุมศูนย์มหาวิทยาลัย
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 3:44 pm
by keyboard
พระบรมราโชวาท

"... ปัญหาแม้จะหนักแม้จะลำบากก็มีทางที่จะขจัดได้และผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ ทำให้เกิดความเจริญได้ แต่ต้องมีความเพียรเป็นเบื้องต้น มีความรู้วิชา ความรู้นี้ต้องมีและต้องพร้อม ทุกคนต้องพยายามเตรียมจิตใจที่จะรับความรู้เพื่อปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยความอดทน เพราะว่าการปฏิบัติใด ๆ ไม่ใช่ว่าเราทำวันนี้พรุ่งนี้ได้ผล ต้องใช้เวลานาน ต้องมีความอดทนนี้ เพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะขึ้นหรือแม้จะปีหน้าต้องคอยหลายปีจึงจะได้ผล ถ้าทุกคนเตรียมใจ มีคุณสมบัติในตัวพร้อมที่จะรับความรู้ มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ก็จะทำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความก้าวหน้า ความสบายยิ่งขึ้น ..."

พระบรมราโชวาท
พระราชทางแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย - อิสราเอล
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๕

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Sat Jun 18, 2011 11:12 am
by รักเมืองไทย55
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Fri Jun 24, 2011 10:23 am
by ae_mon
พระบรมราโชวาท "คุณธรรมของคน"
ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดี
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 7:55 am
by รักเมืองไทย55
... หนังสือนี้ ถ้าดูในทางพัฒนา ในทางความก้าวหน้าของมนุษย์ เพื่อให้ชีวิตของตนสามารถที่จะมีความมั่นคงนั้น จึงมีความสำคัญไม่ใช่น้อย เพราะว่าเป็นแหล่งของความรู้ที่จะค้ำจุนเราให้มีชีวิตได้ให้มีความสุขได้ อันนี้ก็พูดถึงหนังสือทั่วไปทุกอย่างทุกชนิด และโดยเฉพาะทางวิชาการ แต่หนังสือย่อมมีความสำคัญมากกว่าเป็นวิชาการที่จะสอนให้เรามีความรู้และสามารถที่จะปฏิบัติตนดำรงชีวิตได้ ...

พระบรมราโชวาท
พระราชทางแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 12:58 pm
by สมศรี422อาร์
พระบรมราโชวาทของท่าน ล้วนแต่เป็นข้อคิด และเตือนสติให้ชาวไทยทุกคนได้เป็นอย่างดี ขอให้พระองค์ทรงพะเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Mon Jun 27, 2011 10:23 am
by ae_mon
พระบรมราโชวาท "การทำงาน"
เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้
หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ
ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Mon Jun 27, 2011 8:26 pm
by sweet2011
"...สามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคน หนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด
ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอด คล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างแต่ต้องสอดคล้องกัน..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตตาลัย 4 ธันวาคม 2536

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Tue Jun 28, 2011 4:18 pm
by NUBO
"การทำงาน"
เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ
ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้
หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่
มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Sat Jul 02, 2011 3:19 pm
by โดเรมอน01
การทำงานใหญ่ ๆ ทุกอย่าง ต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจทำไม่สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญ จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ต.ค. 14)

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Mon Jul 04, 2011 10:07 am
by ae_mon
การประหยัด เป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย
เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Mon Jul 04, 2011 12:17 pm
by เพียงดิน2889
พระบรมราโชวาทของท่าน คนไทยควรน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ และเป็นแนวทางให้ดำเนินชีวิตได้ด้วยความไม่ประมาท ตั้งมั่นอยู่ในความมีจริยธรรม คุณธรรมในสังคม และประเทศชาติต่อไป

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 1:04 pm
by โดเรมอน01
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔
"ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอย่างมาก ในความคิดและการกระทำโดยอิสระเสรี เด็กก็ได้รับการส่งเสริม และสั่งสอนให้ทำให้คิดอย่างอิสระ การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจำใช้จำเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขาก็มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้นจะทำให้มีความยุ่งยาก จะทำให้สังคม และชาติประเทศต้องแตกสลายโดยสิ้นเชิง"

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Wed Jul 13, 2011 11:56 am
by NUBO
พระบรมราโชวาท
...คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย.
...ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้
...ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก
...สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...
...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society;
...other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is
not impossible.
...If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them.
...The important thing is the strong will of the good person...


คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jul 14, 2011 8:18 am
by militaryloveking
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐอย่างยิ่ง สมควรน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติ

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jul 14, 2011 10:40 am
by VEE99999
"ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดีนั้น นอกจากต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วยังต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง
มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแต่ในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนให้สมเกียรติเป็นผู้ที่ควรแก่การนับถือ"

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Jul 14, 2011 11:31 am
by militaryloveking
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Wed Aug 17, 2011 1:23 pm
by รักเมืองไทย55
ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่ายทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน
(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Aug 18, 2011 9:01 am
by militaryloveking
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอาปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Aug 18, 2011 11:11 am
by ae_mon
..ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ
พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำ คือ พูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้น
ทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม...

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Mon Sep 12, 2011 5:05 pm
by รักเมืองไทย55
การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Thu Sep 15, 2011 9:10 am
by militaryloveking
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ชีวิต

Re: พระบรมราโชวาท

PostPosted: Fri Sep 16, 2011 1:15 pm
by sareesri_39
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางลึกและกว้างประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิ
ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชการและความชอบธรรมประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติกิจการงาน
ให้สำเร็จผลตรงตามจุดหมาย อีกประการหนึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน ผ้ปฏิบัติราชการง
โดยอาศัยปัจจัยสามส่วนนี้ โดยครบถ้วนสม่ำเสมอ จะประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งโรจน์
ทั้งจะทำให้ราชการและชาติบ้านเมืองพัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยความมั่นคงสวัสดี.

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕