Page 1 of 1

ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Fri Jun 10, 2011 12:06 pm
by kuron23
ดร.สุเมธ เผย “ในหลวง” ยังทรงงานตลอดขณะประทับรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลศิริราช ในห้องประทับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังกรมต่างๆ เพื่อตรวจสอบสภาพดิน น้ำ ลม ไฟ ได้ทั่วประเทศทุกนาที

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 น. สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักราชเลขาธิการ สำนักงบประมาณ และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีชุดพิเศษ “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเข้าใจถึงแนวคิดในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการอันเนื่องพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศอย่างยั่งยืน ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี

ดร.สุเมธ กล่าวว่า สารคดีชุดนี้จะทำให้เราเรียนรู้การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปในสถานที่ต่างๆ แม้จะยากลำบากเพียงใด ตลอดการเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเสด็จฯ ไปทั่วทุกมุมของประเทศ รวมระยะทางเป็นล้านกิโลเมตร ซึ่งมิได้เป็นคำเกินเลยที่จะพูดถึง

“การเสด็จฯ เยือนราษฎรของพระองค์เพื่อทรงช่วยแก้ไขปัญหาที่พสกนิกรเดือนร้อนจนถึงวันนี้ พระองค์ท่านก็ยังทรงงานอยู่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน หลายคนอาจจะสงสัยว่า ขณะนี้ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช จะทรงงานได้อย่างไร หลายคนไม่รู้ว่าภายในห้องประทับที่โรงพยาบาลนั้น ยังติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับกรมต่างๆ เพื่อตรวจสอบสภาพดิน น้ำ ลม ไฟ ได้ทั่วประเทศทุกนาที เรื่องนี้สามารถยืนยันได้ นับจากวันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อยากให้เชื่อว่า พระองค์ทรงทำตามที่มีพระราชดำรัสไว้จริงๆ พระองค์รับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม ไม่เคยใช้คำว่า “ปกครอง” ไม่เคยมีแนวพระราชดำริใช้อำนาจในการดูแลแผ่นดินเลย แต่ใช้คำว่า “ครองแผ่นดิน” เหมือนพวกเราต้องครองชีวิต ครองครัวเรือน ทรงดูแลประชาชน ทรงดูแลแผ่นดิน น้ำ ป่า ซึ่งการดูแลเหล่านี้เมื่อมีคำว่า “ครอง” นั้น หมายถึงต้องมีความรักและความเมตตา พระองค์ใส่พระราชหฤทัยไม่ใช่แค่เรื่องน้ำ และผลพวงที่ให้เกิดประโยชน์สุขทางร่างกายอย่างเดียว เหมือนที่หลายคนในยุคนี้ไขว่คว้า แล้วนำมาซึ่งความพินาศ คนรวยมากมักใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ควรหันมาใช้อย่างพอดี แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นเอง

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Fri Jun 10, 2011 4:50 pm
by เพียงดิน2889
พระองค์ทรงงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวสยาม ดังพระราชดำรัส ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม ทรงดำริพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ พัฒนาชุมชน หมู่บ้านของประชาชนให้มีความเจริญในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Sat Jun 11, 2011 4:42 pm
by chaobaan
วันที่ 9 มิถุนายน 2554 นี้ เป็นวันมหามงคล ด้วยพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นระยะเวลาถึง 65 ปี และเป็น 65 ปีที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาด้วยพระวิริยะอุตสาหะ มิทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย ทรงให้เวลาส่วนใหญ่กับการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆทั่วผืนแผ่นดินไทย ทำให้ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร ดังนั้นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติโดยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขอันที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและชาติบ้านเมือง

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Sun Jun 12, 2011 12:32 pm
by tragedy
ทุกลมหายใจท่านเป็นห่วงประชาชน เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลก็ทรงมา
ทอดพระเนตรดูระดับน้ำเจ้าพระยา ยามน้ำมาก น้ำแห้ง ท่านทรงงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาทุกครั้ง เพราะว่าถ้าประชาชนมีความสุขท่านก็จะ
มีความสุขด้วย แต่ถ้าประชาชนทุกข์ท่านก็จะเป็นห่วง ท่านจะทรงหา
วิธีทางทำทุกอย่างเพื่อขจัดปัญญาให้น้อยลง เพื่อประโยชน์สุขของ
ปวงชนชาวสยาม ดังนั้นพวกเราคนไทยต้องช่วยกันทำความดี
ทำประเทศชาติให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป สมกับที่ท่านได้ทุ่มเทพระวรกาย
มาตลอดการปกครองของท่านไม้เว้นแม้แต่ท่านพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ศิริราช ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระองค์ทรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และมีความสุขตลอดไป

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Sat Jun 18, 2011 9:59 am
by sareesri_39
พระองค์ทรงงานตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลา แม้พระองค์จะทรงรักษาพระอาการประชวรประทับอยู่ที่ รพ.ศิริราช พระองค์ก็ไม่เคยงดการทรงงานเลย
พระองค์ทรงงานหนักก็เพื่อพสกนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดี เราจงมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อประองค์ท่าน โดยการประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 บนอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย และใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฯ

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 7:11 am
by น้ำตก
ท่านทรงงานตลอดแม้ท่านจะทรงประชวร ท่านทรงห่วงใย
ประชาชนของท่านตลอดเวลา ขอให้พระองค์ท่านทรง
หายประชวร

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Tue Jun 21, 2011 9:28 am
by tarato13
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย คนไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Tue Jun 21, 2011 10:40 am
by ae_mon
ถึงแม้พระองค์ท่านจะยังทรงประทับรักษาพระวรกายอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่พระองค์ก็ยังทรงงาน ทรงเป็นห่วงประชาชนตลอดเวลา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 2:07 pm
by สมศรี422อาร์
ท่านทรงทำเพื่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทยอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Sun Jun 26, 2011 10:47 pm
by fullmoon
ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช เพราะความห่วงใยต่อทุกข์สุขของประชาชนชาวไทย

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Tue Jun 28, 2011 12:33 pm
by VEE99999
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

ทรงขจัดผองภัยให้ไทยผอง

บ้านเมืองเกิดขุ่นเคืองทรงปรองดอง

พสกฯปราศมัวหมองเพราะพระบารมี

พระองค์ทรงประชวรมวลไทยชาติ

น้อมอภิวาทอัญเชิญองค์พระชินศรี

อัญเชิญเทพรัตน์สถิตแคว้นทั่วธาตรี

น้อมถวายความจงรักภักดีขอองค์พระภูมีทรงพระเกษมสำราญเทอญ


ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 9:44 pm
by sweet2011
วันนี้ ( 27 มิ.ย.2554) เวลา 17.38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชโอกาสให้ ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานโครงการแก้ปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช
โครงการแก้ปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช เป็นการดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และสะพานพระราม 8 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากสี่แยกศิริราชเป็นจุดเชื่อมต่อของโครงข่ายจราจร ถนนอรุณอัมรินทร์กับถนนพรานนก ถนนอิสรภาพและถนนจรัญสนิทวงศ์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาเข้ารับการรักษาพยาบาล และประชาชนในพื้นที่ผ่านเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก เกินกว่าระบบโครงข่ายถนนที่มีอยู่จะรองรับได้
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชกระแสให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราช โดยใช้ที่ดินของโรงพยาบาลศิริราช การรถไฟแห่งประเทศไทย และกองทัพเรือ โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินงานสำรวจ และออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ อาทิ การต่อเชื่อมสะพานพระราม 8 กับถนนพรานนก ถึงพุทธมณฑล สาย 4 งานขยายสะพานอรุณอัมรินทร์ ตลอดจนผิวการจราจรกลับรถใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ และสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ การก่อสร้างทางรอดใต้ทางสามแยกไฟฉาย และสะพานข้ามแยกถนนเลียบทางรถไฟ
ทั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตก และตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร บริเวณแยกอรุณอัมรินทร์ แยกศิริราช แยกพรานนก สามแยกไฟฉาย และทางแยกอื่นๆ ที่ต่อเนื่องกัน พร้อมกันนั้นยังช่วยลดจุดตัดและทางแยกสัญญาณไฟจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ซึ่งทำให้ถนนวงแหวนรัชดาภิเษกฝั่งธนบุรี สัญจรได้สะดวกขึ้นด้วย
โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงซักถามเกี่ยวกับการจัดทำระบบรถไฟฟ้าบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งทรงซักถามเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ไปในส่วนภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
“ที่จริงรถไฟนี้จะได้ประโยชน์มาก เพราะว่าดีกว่าการคมนาคมทางถนน ทางถนนมันแพงมาก รถไฟจะถูกลงไปมาก ดีสำหรับการเศรษฐกิจของไทยถ้าทำได้สำเร็จโดยเร็ว”
ที่มา สำนักข่าวเจ้าพระยา

Re: ในหลวงทรงงานตลอดขณะประทับที่ รพ.ศิริราช

PostPosted: Mon Oct 10, 2011 8:49 am
by militaryloveking
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาว ไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญพระพลามัยแข็งแรง