Page 1 of 1

ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Jun 13, 2011 7:08 pm
by bluedog
ทรงพระเจริญ

พ่อหลวงคือดวงใจไทยทั้งชาติ ไทยนิราศทุกข์ร้อนผันผ่องใส
ดั่งฝนทิพย์หลั่งชโลมโพยมไทย ประจักษ์ได้เนิ่นเนาทั้งเช้าเย็น
ขอพรพระไตรรัตน์จำรัสโลก ดลสร่างโศกเกษมสุขทุกข์สร่างเข็ญ
ให้พระองค์ผุดผ่องดุจดวงเพ็ญ ขอทรงเป็นมิ่งขวัญนิรันดร์เทอญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Jun 14, 2011 9:44 am
by kuron23
ตลอดระยะเวลาที่ในหลวงทรงครองราชย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยังยืน โดยผ่านทางโครงการส่วนพระองค์ฯ หลายพันโครงการ ตามที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยว่า " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" อย่างแท้จริง

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Jun 14, 2011 2:48 pm
by keyboard
Re: ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยังยืนนาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ตลอดยิ่งยืนนาน

อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id= ... z1PEb4aBR0

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Jun 15, 2011 7:11 am
by sareesri_39
ตลอดระยะเวลาที่ในหลวงทรงครองราชย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 65 ปี พระองค์ทรงงานหนักและมีโครงการต่างๆ มากมาย
ซึ่งทุกโครงการที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้นมาก็เพื่อเป็นต้นแบบ แนะนำ และแก้ปัญหา ให้ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Jun 15, 2011 9:16 pm
by tragedy
พระสถิตย์ในดวงใจราษฎร์ น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์
มิอาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ
ในทุก ๆ ด้าน พสกนิกรชาวไทยต่างแซ่ซ้อง ว่า ขอให้
พระองค์ทรงพระเจริญ ดั่งในเพลงที่ร้องให้ในวาระครบ
พระชนม์มายุ 84 พรรษา เสียงเพลงนี้จะฝั่งใจอย่างไม่เลือนหาย
ในใจของประชาชน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทุก ๆ คนทรงรักพระองค์ เพราะพระองค์ได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวสยาม

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Jun 16, 2011 3:29 pm
by babycat
นับเป็นความโชคดีของประเทศไทย และ ประชาชนคนไทย เพราะเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลปัจจุบัน เป็น “พระมหากษัตริย์” เป็นยิ่งกว่ากษัตริย์ใดๆ ทั้งปวง ทรงเป็นสมมุติเทพ..ที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณงามความดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม (หลักธรรมของพระราชา 10 ประการ) มาตลอด 60 กว่าปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ และ ทรงเป็นเสาหลักของแผ่นดิน

พระองค์ไม่ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะผู้ปกครอง แต่ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะผู้ครอง เพื่อความเป็นน้ำเนื้อเดียวกันกับประชาชนของพระองค์ ดังพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

นับแต่เวลานั้น....ถึงเวลานี้ พระมหากษัตริย์ของพวกเราทุกคน ทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์อยู่ในครรลองแห่งธรรม ไม่เคยผันแปร หรือ ขาดตอนเลย เป็นที่ประจักษ์ชัดในวัตรปฏิบัติ และ พระราชกรณียกิจใหญ่น้อย ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีแล้ว

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงเสียสละ ทรงมีแต่ความห่วงใยประชาชน และ แผ่นดินไทยตลอดทุกลมหายใจเข้าออกของพระองค์

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Jun 16, 2011 3:59 pm
by bluedog
Re: ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ๒. ขอพระองค์ท่านและราชวงศ์ทุกพระองค์จงเจริญ อายุยิ่งยืนนาน ๓. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ๔. ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และพระอนามัยแข็งแรง ครับ ๕. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป ๖ .ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๗. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Jun 16, 2011 4:04 pm
by keyboard
Re: ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารหลากหลายจังหวัด
อย่างไม่เคยว่างเว้น ด้วยทรงตระหนักดีถึงปัญหาความแห้งแล้ง
จากภาวะฝนทิ้งช่วงที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของฤดูกาล ฯลฯ
เพื่อให้ลูก ๆ ของพระองค์ได้อยู่ดี มีสุข จนพระชนมายุล่วง ๘๔ พรรษา
ก็ยังทรงงานเพื่อประชาชนคนไทยเสมอมา เหนื่อยก็ต้องทำ เจ็บป่วยก็ยัง
ต้องทำงาน ทรงคิดหาทางที่จะให้คนไทยได้พ้นทุกข์ มีความสุขสบาย
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อในหลวง
ของพวกเรา

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Jun 18, 2011 11:10 am
by รักเมืองไทย55
พระกรุณาค่าล้น............................ใดเทียม
พระเมตตาล้นเปี่ยม.......................ทั่วหล้า
ประชาราษฎร์ถวายเตรียม...........สุดซึ่ง ดวงใจ
ทูนเทิดเหนือหัวข้าฯ.....................ปกเกล้าแดนไทย

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 2:08 pm
by สมศรี422อาร์
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Jun 28, 2011 12:38 pm
by VEE99999
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของมรดกของลูกหลานไทย
เราต้องช่วยกันปกป้องรักษาเอาไว้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Jul 16, 2011 8:43 am
by รักเมืองไทย55
ไม่มีคำว่า....สาย....สำหรับ....ความรักและภักดี

ไม่มีคำว่า....เพียงพอ....สำหรับ....ความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่มีคำว่า....ท้อถอย....สำหรับ......ความมุมานะ

ไม่มีคำไหนจะทดแทนคุณของท่าน.....เท่าเราทุกคนร่วมใจ.......จงรักภักดี

และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

เรารักในหลวง...............ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Oct 07, 2011 10:12 am
by militaryloveking
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:42 am
by รักเมืองไทย55
ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Oct 17, 2011 8:50 am
by militaryloveking
เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์ กษัตริย์ผู้ทรงปกครอง แผ่นดินโดยธรรม