หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Postby network1974 » Fri Jul 01, 2011 4:21 pm

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)
เป็นที่ประจักษ์ทั่วกันแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรและพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัตินับแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เสด็จฯ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรและความมั่นคงของประเทศ

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นแนวทางพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญ คือ ทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้น การทำตามลำดับขั้น โดยทรงเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เพราะเมื่อคนเรามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทรงงานโดยยึดหลัก การระเบิดจากข้างใน ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว

การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนำ “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำนึงถึง ความคิดเห็นของประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชน

ประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

เห็นได้ว่าหลักในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกด้านสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรนี้ทำให้งานตามโครงการพระราชดำริทุกโครงการ เกิดประโยชน์สูงสุด นำมาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ และประชาชนได้อย่างแท้จริง
User avatar
network1974
 
Posts: 138
Joined: Fri Mar 11, 2011 6:39 pm

Re: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Postby militaryloveking » Fri Oct 14, 2011 9:18 am

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ