พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby bluedog » Thu Jul 07, 2011 10:57 am

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร ได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟัน แก่เด็กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากแพทย์ทั่วทุกภาค โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โดยไม่คิดมูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดทุกแห่ง ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางของชุมชนในชนบท โดยจะพระราชทานกล่องยาแก่วัด เพื่อพระภิกษุใช้เมื่อเกิดอาพาธ และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ป่วยเจ็บในหมู่บ้านนั้นๆ ส่วนในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมหน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ออกไปตั้งฐานปฏิบัติการในท้องที่ทุรกันดาร ก็จะพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรคสำหรับใช้ในหมู่เจ้าหน้าที่ และใช้ในการรักษาพยาบาล และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรในท้องที่ ที่มาขอความช่วยเหลือ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางด้านหน่วยแพทย์หลวงที่จะต้องตามเสด็จพระราชดำเนินไป ณ ที่ประทับแรมทุกแห่งนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้มาขอรับการรักษา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด นอกจากนั้น หน่วยแพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทาง ไปรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นผู้แนะนำสถานที่และร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับราษฎรผู้เจ็บป่วยรายที่มีอาการหนัก หรือจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติมนั้น ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพระราชดำเนิน ทำการบันทึกรายชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และอาการโดยละเอียด โดยตรวจสอบความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และมีสำเนาให้รับทราบเพื่อติดต่อประสานงานต่อไป ในการพิจารณาส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ ตามความเห็นของแพทย์ผู้ทำการตรวจ
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby เพียงดิน2889 » Thu Jul 07, 2011 5:36 pm

เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เช่น ในชนบท พระองค์จะทรงนำคณะแพทย์ติดตามไปด้วยทุกครั้ง เพื่อจะได้ให้การรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย เป็นโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์ทันตแพทย์ อายุแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากฟันอักเสบ การถอนฟัน เป็นโรคฟันเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนในชนบทได้หายจากการเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมาณ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไป
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby babycat » Thu Jul 07, 2011 8:47 pm

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อส่งทันตแพทย์อาสาสมัครออกช่วยเหลือ บำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟันแก่เด็ก นักเรียนและประชาชนที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า ได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ ในการออกปฏิบัติการภาคสนาม


โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน
เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2510 เพื่อตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดมูลค่า และถ้าจำเป็นก็จัดส่งไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม และในท้องถิ่น ต่าง ๆ ที่ห่างไกลตัวเมืองมาก
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby น้ำตก » Fri Jul 08, 2011 7:09 am

ท่านทรงจัดตั้งโครงการแพทย์อาสา เพื่อไปดูแลรักษาประชาชนในที่ทุรกันดาร
การทันตกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง
ออกมาไกล
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby militaryloveking » Fri Jul 08, 2011 8:52 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจทีเป็นประโยชน์ต่อประเทศมาโดยตลอด
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Jul 25, 2011 9:12 pm

ในพื้นที่ทุรกันดารนั้นยังมีอีกหลายแห่งที่การแพทย์และสาธารณสุขยังเข้าไปไม่ถึง
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ของท่านนั้นสามารถช่วยให้ราษฎรเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby casabellaman » Tue Jul 26, 2011 10:23 am

คนไทยจำนวนมากที่ได้รับบริการทางการแพทย์ เพราะในหลวง
User avatar
casabellaman
 
Posts: 18
Joined: Fri May 27, 2011 1:17 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby militaryloveking » Wed Jul 27, 2011 9:37 am

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งสิ้น
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby เพียงดิน2889 » Wed Jul 27, 2011 6:22 pm

พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชน ทรงเห็นความสำคัญของการแพทย์ เพราะชีวิตของคนนั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติ ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ทรงพระราขทานทุนทางด้านการแพทย์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ทุนแพทย์ศาสตร์ตามโรงพยาบาล ทุนเล่าเรียนหลวงเป็นต้น เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการรักษา การนำวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ ๆ มาใช้รักษาประชาชนในประเทศให้หายจากการเจ็บป่วย มีสุขภาพแข็งแรง
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby militaryloveking » Thu Jul 28, 2011 9:25 am

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งสิ้น
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby ปลาบู่ทะเล » Tue Aug 09, 2011 5:12 pm

อยากใด้ยาวิเศษมารักษาในหลวงให้ท่านทรงแข็งแรงจังเลยโอมเพี้ยง
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby เพียงดิน2889 » Tue Aug 09, 2011 5:46 pm

พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่อยู่ในชนบท โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ในชนบทจะขาดแคลน เมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรจึงมีคณะแพทย์ พยาบาล ติดตามไปด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจรักษา และให้คำแนะนำทางการรักษากับประชาชนในชนบท โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสุข โรคต้อกระจก โรคต้อหิน และสุขอนามัยในการดำรงชีพ เพราะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทรงพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้คณะแพทย์ พยาบาลช่วยรักษาประชาชน
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

Postby militaryloveking » Wed Aug 10, 2011 8:39 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากมายมหาศาล
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ