Page 1 of 1

ประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

PostPosted: Wed Jul 13, 2011 10:59 am
by tarato13
การจัดการทรัพยากรน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังได้กล่าวมา ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรเป็นสำคัญ แต่ก็มีการพัฒนาแหล่งน้ำ หลาย ๆ โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลาย ๆ อย่างพร้อมกันแบบอเนกประสงค์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติเป็นส่วนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พอสรุปได้ดังนี้
๑. ช่วยให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง ช่วยให้ได้ผลิตผลมากขึ้น และสามารถทำการเพาะปลูกครั้งที่สองได้ เป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้มากขึ้น
๒. ในบางท้องที่เคยมีน้ำท่วมขัง จนไม่สามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้ หรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่นบริเวณขอบพรุ ทำให้พื้นที่แห้งลงจนสามารถจัดสรรให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองเข้าทำกินได้ ช่วยให้ไม่ไปบุกรุกทำลายป่าหาที่ทำกินแห่งอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งเป็นการช่วยรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติไว้ได้
๓. เมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ ไว้ ก็มีการปล่อยพันธุ์ปลา ทำให้ราษฎรตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง สามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัว หรือเสริมรายได้ขึ้น
๔. ช่วยให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างพอเพียงตลอดปีทำให้ราษฎรมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น และยังช่วยให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์ด้วย
๕. บางโครงการจะเป็นประเภทเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วยลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาลเป็นอันมาก
๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการรักษาต้นน้ำลำธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการสร้างฝายเก็บกักน้ำบริเวณต้นน้ำลำธารเป็นชั้น ๆ พร้อมระบบกระจายน้ำจากฝายต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่สองฝั่งของลำธาร ทำให้พื้นดินชุ่มชื้น และป่าไม้ตามแนวสองฝั่งลำธารเขียวชอุ่มตลอดปี ลักษณะเป็นป่าเปียกสำหรับป้องกันไฟป่าเป็นแนวกระจายไปทั่วบริเวณต้นน้ำลำธาร ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ต่อไป

Re: ประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

PostPosted: Thu Jul 14, 2011 3:19 pm
by ปลาบู่ทะเล
ในหลวงทรงคิดและพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำมานานแล้วเพราะพระองค์ทรงคิดเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนของพระองค์ให้กินดีอยู่ดี

Re: ประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

PostPosted: Tue Jul 19, 2011 7:24 am
by น้ำตก
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ได้มาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่
ทำการเพาะปลูกกันมาก แหล่งน้ำของพระองค์จึงเป็นแหล่งน้ำสำคัญ
ของประชาชนจริง ๆ

Re: ประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

PostPosted: Mon Jul 25, 2011 7:42 pm
by สมศรี422อาร์
การพัฒนาแหล่งน้ำนั้นนอกจากจะช่วยให้ประชาชนในแถบนั้นได้มีแหล่งน้ำสะอาดได้ใช้แล้ว
ยังเป็นการปรับทัศนียภาพและลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

PostPosted: Fri Jul 29, 2011 3:05 pm
by VEE99999
ตั้งคำถามขึ้นในใจ แทบนึกไม่ออก มันคงนานพอดู เพราะภาพต่างๆที่เคยเห็นจะเป็น ภาพที่ในหลวงท่าน
ทรงงานตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อย ลำบากห่างไกลเพียงใด ท่านก็ ไม่เคยย่อท้อ
กับการแบกรับภาระความสุข ทุกข์ ของประชาชนทั้งประเทศ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

PostPosted: Wed Oct 12, 2011 8:40 am
by militaryloveking
นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดย ตลอดโดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา