โครงการศิลปชีพบางไทร

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby โดเรมอน01 » Thu Aug 11, 2011 8:49 pm

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ การเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกแห่งหน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย พระราชกรณียกิจนี้ได้ทรงปฏิบัติติดต่อกันมานานนับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว จึงทำให้ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรว่ามีความทุกข์สุขอย่างไร ที่ทรงเป็นห่วงมากก็คือ ความยากจนของราษฎร จึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้ราษฎรทำ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพในภาวะปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหรือศิลปกรรมพื้นบ้านที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาก พระองค์จึงส่งเสริมในเรื่องนี้โดยการจัดให้มีครูออกไปฝึกสอนราษฎรเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อราษฎรมีความชำนาญแล้ว ผลงานที่ผลิตออกมาก็จะทรงรับซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งงานนี้ต่อมาได้ขยายออกเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2519 และได้ทรงจัดตั้งโรงฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักสวนจิตรดาในวันฉัตรมงคลปี 2523 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สรรหาที่ดินที่ใกล้เคียงกับพระราชวังบางปะอินเพื่อจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอีกแห่งหนึ่ง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร จัดหาที่ดินได้ 2 แปลง เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่และทำมาหากินตามอัตภาพ แปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อีกแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ดินแปลงที่อยู่อำเภอบางไทรด้วยพระองค์เอง ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 750 ไร่เศษ และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า สมควรจะสร้างศูนย์ศิลปาชีพ ณ ที่นี้
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby militaryloveking » Fri Aug 12, 2011 8:40 am

โครงการศิลปชีพบางไทยเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างมากมายมหาศาล
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby babycat » Sat Aug 13, 2011 11:59 pm

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ประกอบไปด้วยสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ

ศาลาพระมิ่งขวัญ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ จัตุรมุข สูง 4 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ชั้นล่างเป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และศูนย์ศิลปาชีพอื่น ๆ ทั่วประเทศ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นนิทรรศการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพชิ้นยอดเยี่ยมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ชั้นที่ 4 เป็นห้องประชุมสัมมนา เปิดให้ชมทุกวัน วันธรรมดา 09.00 - 17.00 น. วันหยุดราชการ 09.00 น. - 19.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางศูนย์ฯ ประกอบด้วยอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพของแผนกต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิธีการฝึกอบรมศิลปาชีพได้ทุกขั้นตอน และการผลิตงานศิลปาชีพที่มีความปราณีตวิจิตร ซึ่งต้องใช้เวลาอันยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เปิดให้ชมทุกวันเวลา 09.00 - 16.30 น.ยกเว้นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุด

สวนนก ดำเนินงานโดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ ภายในมีนกพันธุ์ที่หายากมากกว่า 30 ชนิด มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เหมือนธรรมชาติ อาทิ น้ำตกและธารน้ำไหลหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชมและถ่ายภาพนกจากด้านบนของกรงได้อย่างชัดเจน และบริเวณรอบ ๆ กรงนกยังมีสัตว์ป่าอื่น ๆ ให้ชมอีกด้วย เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ยกเว้นวันจันทร์

หมู่บ้านศิลปาชีพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนหมู่บ้านแห่งนี้แก่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เพื่อเป็นสถานที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมในการสร้างบ้านเรือนของคนไทยภาคต่าง ๆ มีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทยจากทั่วประเทศ มีการสาธิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่ใต้ถุนบ้าน และการสาธิตงานศิลปาชีพ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 - 19.00 น.

วังปลา จัดสร้างและดำเนินงานโดยกรมประมง เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย ตัวอาคารหลัก มีตู้ขนาดใหญ่สำหรับแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดจำนวน 2 ตู้ ตู้ใหญ่เป็นรูปเมล็ดถั่ว มีขนาดความจุ 1,400 ตัน อีกตู้หนึ่งเป็นทรงกลมขนาดความจุ 600 ตัน ภายในตู้จะแสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ที่เป็นปลาพื้นเมืองของไทย เป็นพันธุ์ปลาที่หายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด มีทางลาดให้เดินชมปลาได้รอบตู้ การเข้าชมห้ามถ่ายภาพ, ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปด้านใน, ห้ามส่งเสียงดัง และห้ามเคาะกระจกตู้ปลา เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 10.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์

พระตำหนัก เป็นเรือนไทยภาคกลางใต้ถุนสูง สร้างโดยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มีความสวยงามตามแบบฉบับเรือนไทยดั้งเดิม พระตำหนักนี้แวดล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม และบริเวณด้านหน้าและพระตำหนักยังมีประติมากรรมทองเหลืองซึ่งเป็นผลงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ให้ชมอีกด้วย

ท่าเรือชัยยุทธ เป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นักท่องเที่ยวสามารถออกไปชมวิวที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาได้
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby โดเรมอน01 » Sun Aug 14, 2011 8:27 am

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เปิดอบรมศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ ให้กับบรรดาเกษตรกรและราษฎรผู้ยากไร้ปีละ 2 รุ่น ใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละประมาณ 6 เดือน ทำการฝึกอบรมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันจันทร์ที่ได้จัดไว้เป็นวันหยุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้หยุดพักผ่อน 1 วัน ในแต่ละสัปดาห์ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณรุ่นละ 500 คน

ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้เปิดการอบรมศิลปาชีพในด้านศิลปหัตกรรมพื้นบ้านและอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรทุกภูมิภาคของประเทศ รวมสิ้น 28 แผนก ดังนี้คือ

1. แผนกช่างตัดเสื้อ
2. แผนกช่างทอผ้าลายตีนจก
3. แผนกช่างเป่าแก้ว
4. แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา
5. แผนกช่างจักสานไม้ไผ่ลายขิด
6. แผนกช่างเครื่องเรือนไม้
7. แผนกช่างเครื่องยนต์
8. แผนกช่างศิลปประดิษฐ์
9. แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน
10. แผนกช่างเครื่องเรือนหวาย
11. แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์
12. แผนกช่างปั้นตุ๊กตาชาววังและดอกไม้ขนมปัง
13. แผนกช่างประติมากรรม
14. แผนกเกษตรกรรม
15. แผนกช่างโลหะ
16. แผนกช่างสอดย่านลิเภา
17. แผนกช่างผักตบชวา
18. แผนกช่างเขียนภาพลายไทย
19. แผนกช่างสีและชักเงา
20. แผนกช่างเครื่องหนัง
21. แผนกช่างทอผ้าไหม
22. แผนกช่างปักผ้า
23. แผนกโภชนาการ
24. แผนกช่างดอกไม้ประดิษฐ์
25. แผนกช่างแกะสลักไม้
26. แผนกช่างผ้าบาติก
27. แผนกช่างขนมไทย
28. แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby tarato13 » Mon Aug 15, 2011 10:47 am

ฝีมือช่างชาวบ้าน สืบสานงานศิลป์ชั้นครู
ด้วยพระราชปณิธานแรงกล้าที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้ดีขึ้น ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดำรงไว้ซึ่งงานศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยมิให้สูญหายไป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ภายใต้พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงกำเนิดขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมไทยกว่า 30 แขนงให้กับราษฎรผู้มีรายได้น้อย ชาวนา ชาวไร่ในท้องถิ่นทุรกันดาร แรงงานที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอาชีพ มาเป็นแรงงานที่มีฝีมือเชิงช่างที่วิจิตรบรรจงแบบศิลปะระดับสูงในราชสำนัก เป็นที่ประจักษ์และร่ำลือแก่สายตาโลกมาแล้ว
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้วยศิลปหัตถกรรม และสถาปัตยกรรมเรือนไทย 4 ภาค ศาลาพระมิ่งขวัญ อาคารขนาดใหญ่ทรงไทยประยุกต์ จัดแสดงนิทรรศการงานฝีมือชิ้นเยี่ยม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนศิลปาชีพ ทั้งเครื่องแก้ว เซรามิก ผ้าทอ เครื่องจักสาน งานไม้ พระตำหนักในแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยโบราณ แวดล้อมด้วยไม้ดอกไม้ประดับและน้ำตกจำลอง มีสวนนกและวังปลาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ภายในศูนย์ฯ ยังมีศูนย์เรียนรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของไทย อันเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานศิลปหัตถกรรมของไทยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังเป็น “ต้นแบบ” ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของโลกด้วย
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby โดเรมอน01 » Mon Aug 15, 2011 2:08 pm

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ รัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแปลงนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบและรัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วยราชการต่างๆ สนับสนุนโครงการของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งขึ้นโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเรื่อยมา และมีการซื้อที่ดิน เพิ่มเติมอีก ๒๐๐ ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อที่ของศูนย์ฯ ทั้งหมดเกือบ ๑,๐๐๐ ไร่ในปัจจุบัน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๗
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Aug 21, 2011 7:02 pm

การเดินทางไปศูนย์ศิลปชีพบางไทร
เส้นทางหลวงหลายเลข 9 ซึ่งมาได้จาก จ.สุพรรณบุรี - ตลิ่งชัน หรือปทุมธานี ผ่านแยกต่างระดับลาดหลุมแก้ว - ผ่านแยกต่างระดับสามโคก - ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - เลี้ยวซ้ายแยกบ่อสา - ตรงต่อมาจะพบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

เส้นทางหลวงหมายเลข 306 จากห้าแยกปากเกร็ด - ผ่านแยกสวนสมเด็จ - ผ่านแยกปากคลองรังสิต - ผ่านแยกบางพูน - เลี้ยวขวาที่แยกเทคโนปทุมธานี เข้าทางหลวงหมายเลข 347 เลี้ยวซ้ายแยกเชียงรากน้อย - ตรงต่อมาแล้วเลี้ยวซ้ายแยกบ่อส่า - กลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - เลี้ยวซ้ายแยกบ่อส่า - ตรงต่อมาจะพบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

เส้นทางจากรังสิตไปทางภาคเหนือหรือภาคอีสาน - เลี้ยวซ้ายไปทางเชียงรากน้อยที่ทางแยกต่างระดับบางชัน - เลี้ยวซ้ายเพื่อไปกลับรถที่สะพาน - ใช้เส้นทางบางปะหัน - เลี้ยวซ้ายแยกเชียงรากน้อย - ตรงต่อมาแล้วเลี้ยวซ้ายแยกบ่อส่า - กลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - เลี้ยวซ้ายแยกบ่อส่า - ตรงต่อมาจะพบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

เส้นทางด่วนสายปากเกร็ด - บางปะอิน จากแจ้งวัฒนะไปเลี้ยวซ้ายที่ด่านบางปะอิน ถ.วงแหวนตะวันตก กลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - เลี้ยวซ้ายแยกบ่อส่า - ตรงต่อมาจะพบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby messie » Sun Aug 21, 2011 8:58 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: โครงการศิลปชีพบางไทร

Postby NUBO » Wed Aug 24, 2011 2:27 pm

ไปมาแล้วน่าไปมากโครงการดีมากมีครบ
แล้วมีความรู้ด้วยไปง่ายและมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
อยู่ใกล้ เราจะกลับไปเที่ยวอีก
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron