โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง จังหวัดอ่างทอง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง จังหวัดอ่างทอง

Postby tarato13 » Mon Aug 15, 2011 10:56 am

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง จังหวัดอ่างทอง
ชัยชนะครั้งใหม่ของลูกหลานวีรบุรุษบางระจัน
เมื่อราษฎรจังหวัดอ่างทอง เดือดร้อนทุกข์ยากจากปัญหาอุทกภัยในปี 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบและไร้ที่อยู่อาศัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดอ่างทอง สร้างศาลาอเนกประสงค์สำหรับเป็นที่พักและจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ขึ้น เพื่อช่วยให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยได้มีงานทำและเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ
ในปัจจุบัน ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้พัฒนาจากการเป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อบรรเทาทุกข์ มาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน ให้มีผลผลิตจำนวนมากอย่างถูกหลักวิชาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นแหล่งผลิตอาหารและธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ที่ผลิตอาหารปลอดภัย ราคาถูก หาซื้อได้ในท้องถิ่น และขยายผลไปสู่การค้า โดยไม่มุ่งเน้นผลกำไร
นอกจากนี้ภายในฟาร์มตัวอย่างยังมีกิจกรรมเพื่อความรู้อีกมากมาย โรงเรือนเพาะเห็ด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานเซรามิก สวนป่าไม้ตัวอย่าง ศูนย์ถ่ายทอดวิชาการป่าไม้ที่แสดงรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ แปลงสาธิตระบบวนเกษตร ป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แหล่งผลิตอาหารป่า และสาธิตการจัดการผลผลิตที่ได้จากสวนป่า
ดังนั้น ฟาร์มแห่งนี้เป็นสถานที่เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละปี เป็นศูนย์เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่างของภาคกลาง ที่ชาวอ่างทองมีความภาคภูมิใจกับความมุมานะต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมจนมาสู่ความยั่งยืน ด้วยจิตใจเข้มแข็ง ไม่ต่างไปจากวีรกรรมของบรรพบุรุษผู้เสียสละ ประกอบคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ผืนแผ่นดินไทยในการทำศึกกับพม่า ณ ค่ายบางระจัน
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron