Page 1 of 1

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Wed Aug 17, 2011 5:14 pm
by เพียงดิน2889
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ทรงดำริโครงการต่าง ๆ มากมาย ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Thu Aug 18, 2011 7:53 am
by sareesri_39
ในหลวง : ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นต้นมา ตราบจนถึงปัจจุบันใกล้จะครบ 60 ปี แห่งการดำรงสิริราชสมบัติ ณ วันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2549 ที่จะถึงนี้แล้วนั้น เราจะพบว่าพระราชจริยาวัตรและพระราช-กรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมา ได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าทรงดำเนินตามแนวพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ และทรงถึงพร้อมด้วยหลักราชธรรมที่พระมหากษัตริย์พึงปฏิบัติทุกประการไม่ว่าจะเป็นราชสังคห-วัตถุ 4 , จักรวรรดิวัตร 12 , ขัตติยพละ 5 , พรหมวิหารธรรม 4 และ ทศพิธราชธรรม ทั้งนี้ด้วย ทรงตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของศีลธรรมทางศาสนา อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ในที่นี้จักได้อัญเชิญพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในการปกครองประเทศโดย “ธรรม” เฉพาะทศพิธราชธรรมมาเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่า นอกจากจะทรงมีพระปรีชาสามารถแล้วยังต้องทรงใช้พระวิริยอุตสาหะ และ ความเสียสละ มากมายเพียงใด จึงบรรลุถึงซึ่งประโยชน์สุขแก่มหาชนคนไทยได้เช่นทุกวันนี้

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Thu Aug 18, 2011 8:57 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายและทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Thu Aug 18, 2011 10:54 am
by ae_mon
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยว่า

" เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

และตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี แห่งการครองราชย์
พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ต่างได้รับความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมีและพระบรมเดชานุภาพ

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Sun Aug 21, 2011 9:08 pm
by messie
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Mon Aug 22, 2011 7:28 am
by kuron23
ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราช ทรงใช้ทศพิศราชธรรมในการทรงงาน และยังทรงช่วยเหลือราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่แบ่งแยก ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านทางโครงการต่างๆ ของพระองค์นับพันโครงการ

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Mon Aug 22, 2011 9:01 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณีมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศของเรา

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Tue Aug 23, 2011 8:16 am
by VEE99999
ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Tue Aug 23, 2011 12:20 pm
by น้ำตก
นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ตั้งแต่นั้นมาประชาชนทุกคนได้รับแต่ความปราบปลื้มใจไม่มีเสื่อมคลาย

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Wed Aug 24, 2011 11:18 am
by NUBO
น้ำตก wrote:นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ตั้งแต่นั้นมาประชาชนทุกคนได้รับแต่ความปราบปลื้มใจไม่มีเสื่อมคลาย

คำนี้แหละที่ติดหูเราทุกวันนี้และคิดว่าประเทศไทยต้องมีความเป็นธรรม
ไม่วุ่นวายใครที่ก่อความวุ่นวายนะจะรู้ตัวเองและช่วยทำให้ประเทศไทยสงบด้วยเทอล

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Wed Aug 24, 2011 2:43 pm
by ปลาบู่ทะเล
พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
เรารักคนไทยรักในหลวง

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Thu Aug 25, 2011 8:19 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Thu Aug 25, 2011 6:38 pm
by VEE99999
ความรู้สึกที่รู้เรื่องมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ ได้รู้ว่า การเป็นกษัตริย์ต้อง มีความอดทน อดกลั่นเป็นอย่างมากเนื่องจากปัญหาทุกปัญหามีมากมายแล้วแต่ละปัญหาก็ไม่ใช่จะแก้ได้โดยง่ายๆ ทำให้มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านได้ทรงช่วยเหลือราษฏร์ ของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น ไม่มีการแบ่ง ศาสนา ทุกๆ คนจะได้ เท่าเทียมกัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Fri Aug 26, 2011 7:54 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Fri Aug 26, 2011 11:31 am
by สมศรี422อาร์
ท่านทรงงานหนักมาโดยตลอดเพื่อราษฎรและผืนแผ่นดินไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

PostPosted: Wed Oct 05, 2011 9:35 am
by militaryloveking
พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนามชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”