เรารักในหลวงอย่างไร

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 9:40 am

รักในหลวงอย่างไร”

๑. รักในหลวงเพราะพระองค์ทรงเหนื่อยเพื่อคนไทยมามากแล้วจึงอยากให้พระองค์ทรงสบายพระทัย โดยจะทำตัวเป็นลูกที่ดีของพระองค์

๒. ข้าฯ จะประพฤติตัว รู้ รัก สามัคคี เพื่อให้พระองค์ท่านสบายพระทัย

๓. ข้าฯ จะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ จะปฏิบัติตามกฏหมาย

๔. ข้าฯ จะดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ข้าฯ จะกระทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

นายนรินทร์ รัตนเรือง
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 9:40 am

“รักในหลวงอย่างไร”

๑. ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ สามารถทำให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี มีความสมานฉันท์ ทำให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงทุกวันนี้

๒. ทรงเป็นนักพัฒนา มีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเกษตรกรรม

๓. ทรงทำงานโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ออกเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกพื้นที่ แม้เป็นถิ่นทุรกันดาร

๔. เป็นผู้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แนะนำให้ราษฎรใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด ขยัน

๕. เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาอย่าสม่ำเสมอ และศาสนาอื่น ๆ ในประเทศ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

เลขประจำตัวสอบ ๓๓
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 9:42 am

“รักในหลวงอย่างไร”๑. King of the king ในหลวงของเรา เป็นราชาของพระราชาทั้งปวง คงไม่มีพระราชาองค์ใดในโลกนี้ ที่มีพระบารมียิ่งใหญ่ไปกว่าในหลวง เพราะพระองค์ท่านทรงบำเพ็ญธรรมทศพิธราชธรรมในการปกครองดูและพสกนิกรชาวไทยเป็นต้นมา ตั้งแต่ที่ทรงได้ทรงราชย์ ดังปฐมพระบรมราชโองการที่ว่า “ เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ไม่มีวันใดที่พระองค์ท่าน ไม่เคยทรงงาน ทุกครั้งที่พสกนิกรชาวไทยหรือชนชาติอื่น ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือธรณีพิบัติ อื่น ๆ เป็นต้น พสกนิกรชาวไทยต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ถึงแม้พระองค์ท่านจะประทับอยู่ในพระราชวัง แต่คงไม่มีพระราชวังของพระมหากษัตริย์ใดในโลกนี้ ที่จะเหมือนกับพระราชวัง “สวนจิตรลดา” เป็นพระราชวังแห่งเดียวที่พระองค์ท่าน ทรงใช้เน้นมากกว่าที่ประทับ มีพระราชวังแห่งใดในโลกนี้ ที่มีโรงบดแกลบ สำหรับไว้ทำถ่านเชื้อเพลิง สถานีวัดน้ำฝนเพื่อการทำฝนเทียม (ฝนหลวง) มีการเลี้ยงโคเพื่อผลิตเป็นนมพงและนมอัดเม็ด โรงเพาะเนื้อเยื่อเพื่อพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์ของพืช เพื่อนำไปแจกจ่ายพสกนิกรชาวไทย โรงงานทดลองไบโอดีเซล และมีแปลงนาเพื่อทดลองปลูก พัฒนาพันธ์ข้าวาให้พสกนิกรชาวไทย เป็นต้น ทุกเสี้ยวนาที พระองค์ท่านทรงนึกถึงแต่พสกนิกร วังสวนจิตรลดา มีเนื้อที่เพื่อการทดลองมากว่าที่จะเป็นที่ประทับของพระราชา ราพสกนิกรชาวไทยควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

๒. ในชีวิตนี้ ยังไม่เคยเข้าเฝ้าในหลวงเลยซักครั้ง แต่ทราบเป็นอย่างดีจากข่าวในพระราชสำนัก ที่พระองค์ท่านได้เสด็จทั่วทุกแห่งในประเทศไทย ภาพข่าวที่เห็นปรากฏทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ทรงมีอุปกรณ์เหล่านี้ คือ แผนที่ กล้องถ่ายรูป วิทยุสื่อสาร และดินสอ ที่ใช้ทรงงาน ในสมัยสุโขทัย เมื่อราษฎรมีเรื่องทุกข์ เดือดร้อนใจ ก็จะไปสั่นกระดิ่งเพื่อให้พ่อขุนรามคำแหง ทรงทราบความเดือดร้อน แต่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากกว่า เพราะได้เสด็จไปเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ทรงศึกษาข้อมูลด้วยพระองค์เองทั้งสิน ข้าราชบริพารจะถวายข้อมูลเท็จไม่ได้ เพราะพระองค์ทราบมากกว่า เมื่อได้ทรงรับทราบปัญหา ก็ทรงมีโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาในท้องที่นั้น ๆ แต่ถึงแม้จะไม่เคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ก็เหมือนมีพระองค์ท่านอยู่ใกล้ ๆ เพราะพระองค์ท่านได้ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกคน


๓. “ภูมิพล” แปลว่า “พลังของแผ่นดิน” ในหลวงทรงมีพระราชปรารภถึงสมเด็จย่า ในการตั้งพระนาม เพราะสมเด็จย่า มีพระประสงค์ให้พระองค์ท่าน “ติดดิน” เพื่อให้พระราชโอรสของพระองค์ท่านรับทราบปัญหาของชนชาวไทยทุกชนชั้น พระองค์ก็ทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงาม เป็นต้นว่า ทรงใช้ดินสอที่ทรงงานจนเหลือสั้นนิดเดียวจนใช้ไม้ได้จึงทรงเปลี่ยนแท่งใหม่ ยาสีฟันก็ใช้จนหมดหลอด รองเท้าก็ทรงใช้จนสึกหรอ จะไม่ใช้รองเท้าใหม่ ให้ช่างซ่อมและนำมาใช้ใหม่ จะทิ้งก็ต่อเมื่อใช้ไม่ได้แล้วเท่านั้น พระองค์สูท ก็ทรงตัดในร้านซึ่งไม่มีชื่อ ด้วยพระราชจริยาวัตรอย่างนี้ พระองค์ท่านได้ปฏิบัติสมดังพระราชนามที่สมเด็จย่าได้ทรงตั้งให้แล้วจริง ๆ

๔. ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงเกี่ยวกับในหลวง เช่น เพลงสรรเสริญพระบารมี ต้นไม้ของพ่อ รูปที่มีทุกบ้าน เป็นต้น หรือเห็นโฆษณา เช่น ชาวอีสานคนหนึ่งมาขับสามล้อเครื่อง(ตุ๊ก ตุ๊ก) ได้รับผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นคนต่างชาติ พอฝรั่งคนนั้นขึ้นสามล้อ ก็เห็นรูปในหลวง ติดอยู่ เลยถามว่า “นี่ใคร” คนขับพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง แค่งู ๆ ปลา ๆ ก็นึกแปลว่าพูดอย่างไร “ใน” คือ “ in” “หลวง” คนขับรถไม่ทราบ เลยบอกกับฝรั่งนั้นด้วยความจงรักภักดี ด้วยมั่นใจว่า “in heart” ซึ่งแปลว่า “ในหัวใจ” ฝรั่งคนนั้นก็พลอยซาบซึ้ง ได้ทราบว่าคนไทยรักในหลวงมากแค่ไหน คนไทยทุกคนเขาได้ยินเพลงเกี่ยวกับในหลวง ก็ทำให้ขนลุก เพราะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ นี่เป็นเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งของคนไทยเท่านั้น

๕. เห็นในทีวี ที่พสกนิกรพูดถึงในหลวง ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ครู ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน เป็นต้น พูดถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจไม่เคยหยุดหย่อน และการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงท่านมิได้ทรงหวังอะไรเลย จากพสกนิกรของท่าน เพียงแต่ท่านอยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองเต็มที่ สมบูรณ์ ทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข ท่านก็ทรงหายเหน็ดเหนื่อยแล้ว การทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ เต็มที่ คือการไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น ข้าพเจ้าปัจจุบันเป็นปลัดอำเภอ ก็จะขอทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน จะปรารถนานั่งในใจของประชาชาน จะไม่อยู่บนหัวของประชาชน ข้าราชการ คือ ใคร “ข้า” คือ คนรับใช้ “ราชการ” คือ ภารกิจของพระราชา พระราชาทรงอยากให้พสกนิกรของท่านอยู่เย็นเป็นสุข เราก็ควรทำหน้าทีของตนเองในฐานะที่เป็นข้าราชการให้สมบูรณ์ ไม่เอาเปรียบชีวิตข้าราชการ การมีเกียรติ ในฐานะเป็นปลัดอำเภอ มีได้เพราะกฎหมายกำหนด ให้อำนาจ ถ้าไม่ได้ทำหน้าที่ตามกฎหมายก็ขอจะไม่เรียกตนเองว่า “ข้าราชการ” คนจนหรือคนรวย กินข้าวก็กินแค่อิ่ม ไม่มีใครกินเกินอิ่ม จะโลภมากไปทำไม ตายแล้วเอาทรัพย์สมบัติไปด้วยได้หรือไม่ มีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่ติดตัวไปได้ เคยอิจฉา สุนัขที่ทรงเลี้ยง “คุณทองดำ” “คุณทองแดง”เป็นต้น ที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่าน มีบุญยิ่งกว่า พสกนิกรหลาย ๆ คน แต่เดี๋ยวนี้ไม่อิจฉาแล้ว เพราะในหลวงจะทรงเตือนผมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และจะอยู่ในหัวใจข้าราชการผู้นี้ตลอดไป

นายปราโมทย์ ผายทอง
เลขประจำตัวสอบ ๓๔
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 9:43 am

“รักในหลวงอย่างไร”

นายพงษ์ศักดิ์ คงคารัตน์
๑. ก็เพราะข้าพเจ้าเป็นคนไทย คนไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หากย้อนไปในสมัยสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นผู้รวบรวมหัวเมือง ก่อสร้างอาณาจักรสุโขทัยจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตอนสมัยเสียกรุง ครั้งที่ ๑ พระนเรศวรเป็นผู้กอบกู้เอกราช เสียกรุง ครั้งที่ ๒ พระเจ้าตากสินก็เป็นผู้กอบกู้เอกราช จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ก็ปกป้องประเทศไทยไม่ให้เสียดินแดนส่วนใหญ่และตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก ในยุคล่าอาณานิคม

๒. ในหลวงทรงงานหนักมากเพื่อพสกนิกรของท่าน ไม่มีที่แห่งใดที่พระองค์ยังไม่เคยเสด็จไป ในถิ่นทุรกันดาร ในหลวงทรงเสด็จทรงงานเพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี ทรงเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มีอยู่

๓. ในหลวงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เวลาที่คนไทยทะเลาะกัน หันมาฆ่ากันเอง ในหลวงก็เข้ามาไกล่เกลี่ยให้หยุดการฆ่ากันเองของคนไทย

๔. ข้าพเจ้ารักในหลวงเพราะท่านมีวิสัยทัศน์ มีความห่วงใยคนไทย ในหลวงไม่เคยเอาเงินไปแจก แต่ท่านเอาอาชีพ เอาความรู้ไปให้เพื่อให้คนไทยยืนได้ด้วยตนเอง

๕. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย ผู้รับภาระหนัก เป็นพ่อของชาวไทยกว่า ๖๐ ล้านคน ทุกพระราชกรณียกิจที่ส่งผลให้เรามีอยู่ มีกิน มีใช้ อย่างสุขสบายบนแผ่นดินไทยผืนนี้ ตลอดวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงที่พระองค์ทรงตระเตรียมไว้เพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้อยู่กันอย่างมีความสุข ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 9:44 am

“รักในหลวงอย่างไร”

นายหมวดตรี พรปวีณ์ ศรีธัญพัตน์

๑. ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ สามารถทำให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี มีความสมานฉันท์ ทำให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงทุกวันนี้

๒. ทรงเป็นนักพัฒนา มีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเกษตรกรรม

๓. ทรงทำงานโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ออกเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกพื้นที่ แม้เป็นถิ่นทุรกันดาร

๔. เป็นผู้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แนะนำให้ราษฎรใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด ขยัน

๕. เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาอย่าสม่ำเสมอ และศาสนาอื่น ๆ ในประเทศ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 9:44 am

“รักในหลวงอย่างไร”

นายพรศักดิ์ นาคปน

เราทุกคนเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย เกิดเป็นคนไทยมีในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดิน ที่ทรงงานในการช่วยเหลือแก้ปัญหาทุกข์สุขของประชาชนทุกคนทุกหนทุกแห่ง
๑. ทรงแนะนำให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งคนชาติ เป็นแบบอย่างของคนไทยทุกคน

๓. ทรงปกครองโดยใช้หลักทศพิธราชธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทรงวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง แต่เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง พระองค์ท่านก็ทรงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตลอดไปด้วยดี

๔. ทรงมีความวิริยะอุตสาหะ เสด็จไปทุกหนแห่งที่เป็นถิ่นทุรกันดาร ไม่ว่าจะเป็นภาคใดของประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยไม่เหน็ดเหนื่อย

๕. ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่เป็นต้านแบบของชาวไทยทุกคนและชาวต่างชาติทั่วโลก ซึ่งได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 9:45 am

“รักในหลวงอย่างไร”

นายหมวดตรีพลวัฒน์ วงษ์ทองดี

๑. อยากเห็นพระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเหมือนก่อน

๒. ทุกครั้งที่เห็นพระองค์ผ่านสื่อต่าง ๆ จะรู้สึกตื้นตันใจน้ำตาจะไหล

๓...พระองค์เปรียบเหมือนเทพอันยิ่งใหญ่ที่สามารถดลบันดาลความสุขให้กับประชาชนของพระองค์ได้

๔. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์

๕. พระองค์ทารงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง ยากที่จะหากษัตริย์ใดในโลกเสมอเหมือน
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 9:45 am

รักในหลวงอย่างไร”

นายหมวดเอกพัชรินทร์ วิริยะ

๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ข้าพเจ้ารักพระเจ้าอยู่หัว เพราะท่านเป็นผู้ดูแลรักษาแผ่นดินและหระชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดีและอยู่รอดปลอดภัย ข้าพเจ้าจะดำรงซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นผู้คิดค้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนไทยรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้นกันในตัวดี มีความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน และแบ่งปัน ข้าพเจ้าจะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ

๓. ข้าพเจ้าในฐานะเป็นประชาชนชาวไทยจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยและป้องกันประเทศ จะรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย

๔. ข้าพเจ้าจะรักษาจรรยาข้าราชการพลเรือน คือ
๔.๑ จะยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
๔.๒ จะซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
๔.๓ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
๔.๔ จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

๕. ข้าพเจ้าจะดูและราษฎรในพื้นที่ให้อยู่ดีอยู่ดี จะมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับราษฎร ในฐานะเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:16 am

“..รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านภัยยาเสพติด...”
“...รวมกันเป็นพลังของแผ่นดินเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน..”
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:16 am

“..พ่อบุญคุณเลิศฟ้า เปรียบได้
ของแผ่นดินกว้างใหญ่ ไพศาล
แผ่นฟ้ามหาสมุทร มิทาน
ดินน้ำร่วมรักษาไว้ เพื่อองค์ราชัน...”
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:16 am

“..พระคุณพ่อแผ่นดินมากมายเหลือจะนับ
เคารพรับใส่เกล้าทูลเหนือหัว
ไม่ใฝ่ชั่วสร้างเพิ่มพลังคุณความดี
เพิ่มทวีทั่วทุกเขตแผ่นดินไทย...”
“...ชีวิตนี้มอบแด่ แผ่นดินไทย และองค์เหนือหัวภูมิพลมหาราช ตลอดไป...”
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:16 am

๑.ข้าพเจ้ารักในหลวงเหมือนพ่อ พ่อคือผู้ให้ ให้แต่สิ่งดีๆเพื่อให้ลูกประพฤติตนเป็นคนดี
๒.ข้าพเจ้ารักในหลวงเหมือนศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติ
๓.การแสดงออกว่ารักในหลวงของข้าพเจ้า คือเป็นข้าราชการที่ดี
๔.ข้าพเจ้าจะคิดดี ทำดี เพื่อในหลวง
๕.สุดท้ายอยากให้ เพื่อนๆ ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๓๗ รักสามัคคี เพื่อในหลวงของพวกเรา
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:17 am

๑.ข้าพเจ้ารักในหลวงเพราะพระองค์ทรงนำความสงบสุข ร่มเย็นมาให้กับประชาชน
๒.ข้าพเจ้ารักในหลวงเพราะพระองค์เป็นบุคคลแบบอย่างของการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี และทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม
๓.ข้าพเจ้ารักในหลวงเพราะพระองค์เป็นศูนย์รวมของจิตใจและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทย
๔.ข้าพเจ้ารักในหลวงเพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรและพื้นที่ที่มีความเดือดร้อน หรือความไม่สงบสุขเลย
๕.ข้าพเจ้ารักในหลวงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำ ก็เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย
พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทยตลอดกาล ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:17 am

กษัตริย์ใด ไหนเล่า เท่าเมืองนี้
กษัตริย์ที่ ทรงงาน เนิ่นนานใหญ่
กษัตริย์ที่ รักประชา มากกว่าใคร
สมแล้วที่ คนไทย “ รักพระองค์ “
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:18 am

ข้าพเจ้ารักในหลวง
๑.เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองประชาชนด้วยหลักทศพิธราชธรรมและเป็นแบบอย่างของนักปกครอง ซึ่งตำแหน่งปลัดอำเภอได้ชื่อว่าเป็นนักปกครองควรน้อมนำมาเป็นแบบอย่าง
๒.เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนโดยมิได้หวังการตอบแทน ขอเพียงเพื่อให้ทุกคนมีความสุข เช่น ท่านทรงคิดค้นเรื่องการทำฝนเทียม การปลูกหญ้าแฝก
๓.เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นความ ทุกข์ยากของพสกนิกรประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวาตภัย อุทกภัย ท่านพระราชทานโครงการฝนหลวง มูลนิธิชัยพัฒนาแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวไทย
๔.เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตลอดมา
๕.เพราะตั้งแต่ข้าฯ เกิดมา พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้ข้าพเจ้าเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันนี้ข้าพเจ้าภูมิใจมากที่ได้เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยอดกษัตริย์นัดพัฒนาแห่งราชวงศ์จักรี
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:18 am

๑พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนคนไทย
๒. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการอยู่อย่างพอเพียง
๓.พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๔.พระองค์ทรงมีความคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
๕.พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:18 am

๑. รักท่านที่ทรงมีความเสียสละ ความสุขส่วนพระองค์ ยอมลำบาก ช่วยเหลือราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดาร
๒. ทรงเป็นแบบอย่างของปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๓. ทรงพระปรีชาสามารถแก้ไขปัญหา เช่นโครงการแก้มลิง โครงการในพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ
๔. รักท่านที่มีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ดุจพ่อดูแลลูก
๕. เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าเป็นศาสนาใดเพื่อให้ประเทศอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:20 am

๑. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้หลักทศพิศราชธรรมในการปกครองประเทศทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้น
๒. ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดเพื่อประชาชนชาวไทย อยู่ดีกินดี มีความสุข
๓. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๔. ทรงเป็นผู้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๕. ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:20 am

บทความ “เรารักในหลวง....”
๑. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความพอดี และประหยัด
ประชาชนคนไทยคงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ยาสีฟันของพระองค์ท่าน ทรงใช้จนราบเรียบคล้ายกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดที่ปรากฏรอยบุ๋มลึกไปถึงเกลียวคอหลอด เพราะพระองค์ทรงใช้ด้ามแปลงสีฟันรีดและกดเพื่อไม่ให้เหลือทิ้ง พระองค์ทรงสอนถึงความพอดีและความประหยัด ทรงไม่สวมเครื่องประดับ เช่นแหวน ยกเว้นนาฬิกาที่ใช้ทรงงานประจำ ดินสอที่พระองค์ทรงใช้ประจำจะใช้จนกระทั่งดินสอกุดสั้นจนใช้ไม่ได้แล้ว รองเท้าที่สวมพระบาททรงงานพระองค์มีรับสั่งให้ช่างนำไปซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ
๒. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ของความวิริยะ อุสาหะ
ภาพที่ปรากฏได้ชม และได้เห็นตามสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดาน ห่างไกลความเจริญ ถนนเป็นลูกรัง พระองค์ทรงไปทุกหนทุกแห่งทรงเป็นห่วงประชาชน แก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนมีความอยู่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พระองค์ไม่ท้อถอย พระองค์ทรงปรารถนาให้คนไทยมีความสุข
๓. เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ
จากกรณีความขัดแย้งทางการเมือง พระองค์ท่านทรงเตือนสติให้ประชาชนคนไทยยึดถือประโยชน์ของชาติ บ้านเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญ ความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัวนำมาซึ่งความฉิบหาย
บางสิ่งบางอย่างจะต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม
๔. ทรงเป็นแบบอย่างนักพัฒนา(บริหารจัดการที่ดิน)
จากปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร จึงได้เกิดแนวทางพระราชดำริการจัดการที่ดินทำกินการเกษตร เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ ให้มีการจัดสัดส่วนที่ดินถือครอง เป็น ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ ซึ่งวิธีดังกล่าวใช้ได้ผลดีกับเกษตรกรที่มีเนื้อที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่ ทำให้เกษตรกรมีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ พระองค์ทรงเป็นผู้คิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาหน้าดินที่สูญเสียความสมบูรณ์ และดินที่พังทลาย โดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งแม้ว่าการแก้ไขเรื่องดินจะต้องใช้เวลาที่นานจึงจะเห็นผลก็ตาม
๕. ทรงเป็นแบบอย่างคิดค้นงานประดิษฐ์วิจัย และวิทยาศาสตร์
จากมลพิษน้ำที่เน่าเสียมีอัตราและปริมาณสูงจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งเสื่อมโทรมในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และพื้นที่เขตเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร พระองค์คิดค้นประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ชื่อว่า “กังหันชัยพัฒนา” ทรงคิดค้นหาวิธีทำให้ฝนตกแบบไม่เป็นธรรมชาติ ใช้ชื่อว่า “โครงการฝนหลวง” เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

นายสมศักดิ์ ธนันทา
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:20 am

๑. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราในฐานะ ราษฎร ควรเคารพ ยกย่อง และศรัทธา
๒. ข้าพเจ้าได้นำความสอนจากในหลวงในการปฎิบัตินในการดำรงชีวิต
๓. ในหลวงทรงมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ประชาชนถือปฎิบัติทำให้การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๔. ข้าราชการควรนำพระราชดำรัสของในหลวงมาใช้ในการทำงานต้องไม่ท้อถอย เพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากกว่าเราหลายเท่า
๕. ถ้าประชาชนในประเทศไม่มีสงบสุข เกิดความแตกแยก เพราะ ในหลวงต้องการให้ประชาชน มีความสามัคคี พระองค์ถึงจะมีความสุข
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:22 am

๑. ในหลวงทรงเป็นนักคิดและนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ดังเห็นได้จากทฤษฎีต่างๆ ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย
๒. ในหลวงทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท เป็นประโยค เป็นวลี ที่อมตะ เป็น วรรคทอง ที่ แน่นอน
๓. ในหลวงทรงดำเนินชีวิต เรียบง่าย เหมือนประชาชน คนทั่วไปทั้งที่ จะไม่กระทำก็ได้ แต่ทรงเลือกที่จะปฏิบัติ จนเป็นที่ปราบปลื้มใจของคนไทย
๔. ในหลวงมีพระชนมายุ มากแล้ว แต่ยังคงดำเนินพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนของพระองค์
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:22 am

๑.ในหลวงทรงเป็นพ่อ(พระบิดา)ของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน ท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย ทรงเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง
๒.ในหลวงทรงเป็นครูของปวงชาวไทย ในการใช้ชีวิตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๓.ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงแนะนำความรู้ปรัชญา ในการแก้ไขปัญหาการที่ดินในประเทศให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ๔.ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่คนไทยหมือนสายฝนจากฟ้าที่ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนชุ่มชื่นเสมอ
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:22 am

๑.ในหลวงทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน ท่านทรงห่วงใยและเอาใจใส่ทุกคน ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ทรงแก้ไขในยามที่มีเรื่องเดือดร้อน
๒.ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านกีฬา ดนตรี นักคิด นักเขียน การเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
๔.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:22 am

๑.ในหลวงทรงมีชาวไทยทั้งแผ่นดิน ท่านทรงห่วงใยและเอาใจใส่ทุกคน ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ทรงแก้ไขในยามที่มีเรื่องเดือดร้อน
๒.ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านกีฬา ดนตรี นักคิด นักเขียน การเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
๔.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:23 am

๑.ในหลวงคือพ่อที่ยิ่งใหญ่อยู่ไกลและสูง แต่ในพระราชกรณียกิจของท่านหรือในโอกาสใดก็ตาม ท่านทรงห่วงใยและเอาใจใส่ทุกคน ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ทรงแก้ไขให้ในยามที่มีเรื่องเดือดร้อน
๒.ในหลวงคือหลักของชีวิต ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การบริหาร-จัดการน้ำ
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านกีฬา ดนตรี นักคิด นักเขียน การเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
๔.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแนวทางปฏิบัติให้ประชากรทุกหมู่เหล่าเป็นคนดีของสังคม
๕.พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้น น้ำจะท่วมจังหวัดชุมพรทุกปี บ้านเรือนประชากรได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม แต่ด้วยพระมหา-กรุณาธิคุณของท่านทำให้เกิดโครงการแก้มลิงบริเวณหนองน้ำใหญ่ช่วยเก็บน้ำไว้บรรเทาทุกข์ยากลำบากของชาวชุมพร
“ พระองค์ท่านทรงย่ำไปทั่วแล้วแผ่นดินไทย
เหนือสุดจรดใต้สุดแดนสยาม
พระเสโทหลั่งไหลดับทุกข์ชาวประชา
รักพ่อทรงเหนื่อยมากแล้ว ลูกขอแทนคุณ “
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:23 am

๑.ท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย คราใดที่ประเทศชาติเกิดภาวะวิกฤต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือเกิดแตกแยกทางความคิด แบ่งพวกแบ่งสี แต่สถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งเดียวที่ประชาชนชาวไทยยกย่องเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ
๒.ท่านทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในโลกก็ว่าได้ที่ทรงงานหนักที่สุด ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดาร เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรของท่านมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงตรากตรำพระวรกายโดยมิได้ย่นย่อต่อความลำบาก
๓.ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรจะเห็นได้จากโตรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน หรือ กังหันชัยพัฒนา เป็นต้น
๔.ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายภายใต้หลักทศพิธราชธรรม
๕.ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์บท-เพลงต่างๆ มากมายล้วนแต่มีความไพเราะ สวยงาม เป็นที่นิยมยกย่องของนักดนตรีแจ๊สระดับโลก
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:23 am

ล้นเกล้า เผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขอ อภิวาท เบื้องบาทองค์ ภู-มิพล
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน
ทรงห่วง กังวล ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า
ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพง ทรงสู้ดั้นด้น
ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา
ทรงแผ่ เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ
มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ ลือขานนามไกล
ข้าบาท ภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี
เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี
ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี
แม้นใครย่ำยีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน
ล้นเกล้า เผ่าไทย
ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขอ อภิวาท เบื้องบาทองค์ ภู-มิพล
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน
ทรงห่วง กังวล ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า
ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพง ทรงสู้ดั้นด้น
ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา
ทรงแผ่ เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ
มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ ลือขานนามไกล
ข้าบาท ภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี
เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี
ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี
แม้นใครย่ำยีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน...
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:24 am

๑.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย ทรงเป็นศูนย์รวมของจิตใจ ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
๒.พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ชาวไทย
๓.รักที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนไทย
๔.รักที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
๕.รักที่พระองค์ทรงเป็นนักปกครองโดยใช้ทศพิธราชธรรม
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 10:24 am

๑.ในหลวงท่านทรงห่วงใยชาวไทยทั้งแผ่นดิน เอาใจใส่ทุกคน ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น เมื่อมีทกข์ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ท่านทรงรีบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขในยามที่มีเรื่องเดือดร้อน
๒.ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านกีฬา ดนตรี นักคิด นักเขียน การเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
๔.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน ให้ประชาชนถือปฏิบัติตาม
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร

Postby kuron23 » Wed Aug 31, 2011 7:47 am

ในหลวงทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน ซึ่งสิ่งที่ท่านทรงทำให้คนไทยตลอดครองราชย์ ๖๐ กว่าปี ได้ทำให้ราษฎรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงอยากให้คนไทยได้ทำความดีเพื่อถวายในหลวงให้ท่านสบายพระทัยขึ้นบ้าง
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

PreviousNext

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron