เรารักในหลวงอย่างไร (2)

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:14 pm

๑พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนคนไทย
๒. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการอยู่อย่างพอเพียง
๓.พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๔.พระองค์ทรงมีความคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
๕.พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:14 pm

๑. รักท่านที่ทรงมีความเสียสละ ความสุขส่วนพระองค์ ยอมลำบาก ช่วยเหลือราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดาร
๒. ทรงเป็นแบบอย่างของปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๓. ทรงพระปรีชาสามารถแก้ไขปัญหา เช่นโครงการแก้มลิง โครงการในพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ
๔. รักท่านที่มีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ดุจพ่อดูแลลูก
๕. เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าเป็นศาสนาใดเพื่อให้ประเทศอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:15 pm

๑. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้หลักทศพิศราชธรรมในการปกครองประเทศทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้น
๒. ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดเพื่อประชาชนชาวไทย อยู่ดีกินดี มีความสุข
๓. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๔. ทรงเป็นผู้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๕. ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:15 pm

นายสมศักดิ์ ธนันทา

บทความ “เรารักในหลวง....”
๑. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความพอดี และประหยัด
ประชาชนคนไทยคงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ยาสีฟันของพระองค์ท่าน ทรงใช้จนราบเรียบคล้ายกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดที่ปรากฏรอยบุ๋มลึกไปถึงเกลียวคอหลอด เพราะพระองค์ทรงใช้ด้ามแปลงสีฟันรีดและกดเพื่อไม่ให้เหลือทิ้ง พระองค์ทรงสอนถึงความพอดีและความประหยัด ทรงไม่สวมเครื่องประดับ เช่นแหวน ยกเว้นนาฬิกาที่ใช้ทรงงานประจำ ดินสอที่พระองค์ทรงใช้ประจำจะใช้จนกระทั่งดินสอกุดสั้นจนใช้ไม่ได้แล้ว รองเท้าที่สวมพระบาททรงงานพระองค์มีรับสั่งให้ช่างนำไปซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ
๒. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ของความวิริยะ อุสาหะ
ภาพที่ปรากฏได้ชม และได้เห็นตามสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดาน ห่างไกลความเจริญ ถนนเป็นลูกรัง พระองค์ทรงไปทุกหนทุกแห่งทรงเป็นห่วงประชาชน แก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนมีความอยู่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พระองค์ไม่ท้อถอย พระองค์ทรงปรารถนาให้คนไทยมีความสุข
๓. เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ
จากกรณีความขัดแย้งทางการเมือง พระองค์ท่านทรงเตือนสติให้ประชาชนคนไทยยึดถือประโยชน์ของชาติ บ้านเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญ ความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัวนำมาซึ่งความฉิบหาย
บางสิ่งบางอย่างจะต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม
๔. ทรงเป็นแบบอย่างนักพัฒนา(บริหารจัดการที่ดิน)
จากปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร จึงได้เกิดแนวทางพระราชดำริการจัดการที่ดินทำกินการเกษตร เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ ให้มีการจัดสัดส่วนที่ดินถือครอง เป็น ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ ซึ่งวิธีดังกล่าวใช้ได้ผลดีกับเกษตรกรที่มีเนื้อที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่ ทำให้เกษตรกรมีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ พระองค์ทรงเป็นผู้คิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาหน้าดินที่สูญเสียความสมบูรณ์ และดินที่พังทลาย โดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งแม้ว่าการแก้ไขเรื่องดินจะต้องใช้เวลาที่นานจึงจะเห็นผลก็ตาม
๕. ทรงเป็นแบบอย่างคิดค้นงานประดิษฐ์วิจัย และวิทยาศาสตร์
จากมลพิษน้ำที่เน่าเสียมีอัตราและปริมาณสูงจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งเสื่อมโทรมในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และพื้นที่เขตเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร พระองค์คิดค้นประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ชื่อว่า “กังหันชัยพัฒนา” ทรงคิดค้นหาวิธีทำให้ฝนตกแบบไม่เป็นธรรมชาติ ใช้ชื่อว่า “โครงการฝนหลวง” เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:16 pm

๑. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราในฐานะ ราษฎร ควรเคารพ ยกย่อง และศรัทธา
๒. ข้าพเจ้าได้นำความสอนจากในหลวงในการปฎิบัตินในการดำรงชีวิต
๓. ในหลวงทรงมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ประชาชนถือปฎิบัติทำให้การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๔. ข้าราชการควรนำพระราชดำรัสของในหลวงมาใช้ในการทำงานต้องไม่ท้อถอย เพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากกว่าเราหลายเท่า
๕. ถ้าประชาชนในประเทศไม่มีสงบสุข เกิดความแตกแยก เพราะ ในหลวงต้องการให้ประชาชน มีความสามัคคี พระองค์ถึงจะมีความสุข
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:16 pm

๑. รักในหลวงเพราะพระองค์ทรงครองตนในทศพิจราชธรรมในการปกครองประชาชน
๒. พระองค์เปรียบเสมือนพ่อรักราษฎร ที่สุดประเสริฐ
๓. พระองค์ทรงเป็นปราชญ์ เพราะทรงดำริและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
๔. พระองค์เป็นนักคิด นักพัฒนา และนักวิทยาศาสร์โดยต่างประเทศให้การยอมรับ
๕. พระองค์ทรงเยี่ยมราษฎร ทั่วประเทศอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายแต่อย่างใด
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:17 pm

๑. ในหลวงทรงเป็นนักคิดและนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ดังเห็นได้จากทฤษฎีต่างๆ ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย
๒. ในหลวงทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท เป็นประโยค เป็นวลี ที่อมตะ เป็น วรรคทอง ที่ แน่นอน
๓. ในหลวงทรงดำเนินชีวิต เรียบง่าย เหมือนประชาชน คนทั่วไปทั้งที่ จะไม่กระทำก็ได้ แต่ทรงเลือกที่จะปฏิบัติ จนเป็นที่ปราบปลื้มใจของคนไทย
๔. ในหลวงมีพระชนมายุ มากแล้ว แต่ยังคงดำเนินพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนของพระองค์
๕. ในหลวงทรงเป็นเหมือนสายฝนจากฟ้าที่ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนชุ่มชื่นเสมอ
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:17 pm

๑.ในหลวงทรงเป็นพ่อ(พระบิดา)ของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน ท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย ทรงเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง
๒.ในหลวงทรงเป็นครูของปวงชาวไทย ในการใช้ชีวิตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๓.ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงแนะนำความรู้ปรัชญา ในการแก้ไขปัญหาการที่ดินในประเทศให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ๔.ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่คนไทยหมือนสายฝนจากฟ้าที่ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนชุ่มชื่นเสมอ
๕.ประชาชนหากยังคิดว่าตนเป็นคนไทย เกิดบนแผ่นดินไทย ทุกคนต้องรักศรัทธาเคารพนับถือพ่อหลวงของเรา
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:17 pm

๑.ในหลวงทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน ท่านทรงห่วงใยและเอาใจใส่ทุกคน ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ทรงแก้ไขในยามที่มีเรื่องเดือดร้อน
๒.ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านกีฬา ดนตรี นักคิด นักเขียน การเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
๔.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:18 pm

๑.ในหลวงทรงมีชาวไทยทั้งแผ่นดิน ท่านทรงห่วงใยและเอาใจใส่ทุกคน ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ทรงแก้ไขในยามที่มีเรื่องเดือดร้อน
๒.ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านกีฬา ดนตรี นักคิด นักเขียน การเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
๔.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:18 pm

๑.ในหลวงคือพ่อที่ยิ่งใหญ่อยู่ไกลและสูง แต่ในพระราชกรณียกิจของท่านหรือในโอกาสใดก็ตาม ท่านทรงห่วงใยและเอาใจใส่ทุกคน ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ทรงแก้ไขให้ในยามที่มีเรื่องเดือดร้อน
๒.ในหลวงคือหลักของชีวิต ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การบริหาร-จัดการน้ำ
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านกีฬา ดนตรี นักคิด นักเขียน การเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
๔.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแนวทางปฏิบัติให้ประชากรทุกหมู่เหล่าเป็นคนดีของสังคม
๕.พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้น น้ำจะท่วมจังหวัดชุมพรทุกปี บ้านเรือนประชากรได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม แต่ด้วยพระมหา-กรุณาธิคุณของท่านทำให้เกิดโครงการแก้มลิงบริเวณหนองน้ำใหญ่ช่วยเก็บน้ำไว้บรรเทาทุกข์ยากลำบากของชาวชุมพร
“ พระองค์ท่านทรงย่ำไปทั่วแล้วแผ่นดินไทย
เหนือสุดจรดใต้สุดแดนสยาม
พระเสโทหลั่งไหลดับทุกข์ชาวประชา
รักพ่อทรงเหนื่อยมากแล้ว ลูกขอแทนคุณ “
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:18 pm

๑.ท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย คราใดที่ประเทศชาติเกิดภาวะวิกฤต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือเกิดแตกแยกทางความคิด แบ่งพวกแบ่งสี แต่สถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งเดียวที่ประชาชนชาวไทยยกย่องเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ
๒.ท่านทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในโลกก็ว่าได้ที่ทรงงานหนักที่สุด ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดาร เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรของท่านมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงตรากตรำพระวรกายโดยมิได้ย่นย่อต่อความลำบาก
๓.ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรจะเห็นได้จากโตรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน หรือ กังหันชัยพัฒนา เป็นต้น
๔.ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายภายใต้หลักทศพิธราชธรรม
๕.ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์บท-เพลงต่างๆ มากมายล้วนแต่มีความไพเราะ สวยงาม เป็นที่นิยมยกย่องของนักดนตรีแจ๊สระดับโลก
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:18 pm

ล้นเกล้า เผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขอ อภิวาท เบื้องบาทองค์ ภู-มิพล
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน
ทรงห่วง กังวล ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า
ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพง ทรงสู้ดั้นด้น
ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา
ทรงแผ่ เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ
มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ ลือขานนามไกล
ข้าบาท ภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี
เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี
ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี
แม้นใครย่ำยีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน
ล้นเกล้า เผ่าไทย
ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขอ อภิวาท เบื้องบาทองค์ ภู-มิพล
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน
ทรงห่วง กังวล ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า
ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพง ทรงสู้ดั้นด้น
ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา
ทรงแผ่ เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ
มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ ลือขานนามไกล
ข้าบาท ภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี
เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี
ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี
แม้นใครย่ำยีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน...
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:19 pm

๑.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย ทรงเป็นศูนย์รวมของจิตใจ ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
๒.พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ชาวไทย
๓.รักที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนไทย
๔.รักที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
๕.รักที่พระองค์ทรงเป็นนักปกครองโดยใช้ทศพิธราชธรรม
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby BeerIS52 » Tue Aug 30, 2011 12:19 pm

๑.ในหลวงท่านทรงห่วงใยชาวไทยทั้งแผ่นดิน เอาใจใส่ทุกคน ให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น เมื่อมีทกข์ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ท่านทรงรีบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขในยามที่มีเรื่องเดือดร้อน
๒.ในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มให้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้มีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านกีฬา ดนตรี นักคิด นักเขียน การเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
๔.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน ให้ประชาชนถือปฏิบัติตาม
User avatar
BeerIS52
 
Posts: 223
Joined: Sat Aug 27, 2011 11:13 am

Re: เรารักในหลวงอย่างไร (2)

Postby militaryloveking » Mon Sep 05, 2011 8:38 am

คิดดีทำดีทำคุณประโยชน์ให้ประเทศเพื่อเป็นการแสดงออกว่าเรารักและเทิดทูนในหลวง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Previous

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron