Page 1 of 1

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Fri Oct 14, 2011 11:14 am
by hangover53
ในหลวงทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Oct 15, 2011 4:50 pm
by sweet2011
" ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน "
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2532
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 7:46 am
by รักเมืองไทย55
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป ชั่วนิรันดร์

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 8:39 am
by militaryloveking
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 2:00 pm
by Braveheart
ในยามประเทศวิกฤตอย่างนี้..คนที่ทุกข์และเป็นห่วงประชาชนมากที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..