Page 1 of 1

รบกวนถามถ้าในอนาคตผมจะลาออกจากการเป็นสมาชิกเสรีไทย

PostPosted: Sun Nov 08, 2009 5:11 pm
by pepsi
ถ้าผมลาออก แล้วไม่ต้องการให้มีข้อมุลของผมหลงเหลืออยู่เลย จะได้ไหมครับ
แล้ว....อันนี้ขอถามโง่ๆเลย จะลาออกยังไง จะลบข้อมุลยังไง
เพราะไม่แน่ว่า ในอนาคตอาจจะต้องออกจากที่นี่ไป
...เพื่อการแสดงออก ถึงการไม่ยอมรับ การไม่เชื่อถือ
...เพื่อไม่ให้ใครสามารถนำข้อมูลของลอคอินไปใช้ในการหาผลประโยชน์ใดๆในอนาคต