ขออนุญาตในการโพสแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับกาแฟ

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ขออนุญาตในการโพสแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับกาแฟ

Postby siamsurvey » Wed Feb 02, 2011 2:50 pm

ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟควบคุมน้ำหนัก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟควบคุมน้ำหนัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสามารถเข้าไปที่ http://www.siamsurvey.com/th/questionnaire/diet_coffee

จึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้ใช้ประกอบการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างยิ่ง

ผู้วิจัย
User avatar
siamsurvey
 
Posts: 8
Joined: Thu Dec 23, 2010 3:31 pm

Return to ชายคาพักใจ