ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยระดับปริญญาเอก

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยระดับปริญญาเอก

Postby siamsurvey » Wed Mar 02, 2011 11:02 am

แบบสอบถามงานวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง “แนวทางการใช้บริการจากภายนอกด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย”

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยระดับปริญญาเอก โดยผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารและหรือเจ้าของของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ดำเนินการด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การใช้บริการจากภายนอกถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้บริการจากภายนอกด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัยต้องการนำผลไปใช้ในการวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการใช้บริการจากภายนอกด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย โดยในแบบสอบถามนี้ได้ให้คำจำกัดความของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้บริการจากภายนอกด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อการพาณิชย์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างธุรกิจตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ซึ่งรวมถึงการโฆษณา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า บริการหรือข้อมูล การทำธุรกรรมด้านการชำระเงินผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ

การใช้บริการจากภายนอกด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับบริการจากองค์การภายนอกเพื่อทำให้องค์การสามารถดำเนินการด้านการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ได้แก่
- การใช้บริษัทจากภายนอกพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบหรือบางส่วน
- การใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปออนไลน์ที่มีการพัฒนาสำหรับการใช้งานการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์และใช้บริการในการจัดเก็บข้อมูลหรือเว็บโฮลติ้ง
- การใช้บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อดำเนินการด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามจะนำไปใช้สำหรับการวิจัย เรื่องแนวทางการใช้บริการจากภายนอกด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยเท่านั้น

โดยสามารถเข้าไปที่ http://www.siamsurvey.com/th/questionnaire/sme_ecommerce

ขอแสดงความนับถือ


นายอุกฤษฏ์ ศัลยพงษ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
โทร 081 555 9339 / 081 8189213
อีเมล์: usalyapongs@yahoo.com
User avatar
siamsurvey
 
Posts: 8
Joined: Thu Dec 23, 2010 3:31 pm

Return to ชายคาพักใจcron