จอห์น นอนเล่น

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

จอห์น นอนเล่น

Postby boonnum » Fri May 06, 2011 12:10 pm

[ y o u t u b e ] h P A 8 T G N j q j s [ / y o u t u b e ]
ทดลองโพสต์ครับ จอห์น นอนเล่น
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมฺตตา สุภาวิตาํ ผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุข
User avatar
boonnum
 
Posts: 315
Joined: Wed Sep 02, 2009 10:46 am

Return to ชายคาพักใจ